Profile cover photo
Profile photo
อภิญญา นิลตีบ
21 followers
21 followers
About
Posts

Post has attachment
อนุทิน 11
ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร
 ประกาศใช้เมื่อใด ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น
 เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้ ที่จะต้องนำไปปฏิบัติคือประ...

Post has attachment
อนุทิน 10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546  เมื่อนักศึกษาอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546  ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1.  พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อใด
 และมีผล...

Post has attachment
อนุทิน 9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ      พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2.  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็...

Post has attachment
สอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด  7   ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ  10  คะแนน 1.          กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา   มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร  ...

Post has attachment
อนุทิน 8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ
พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม ( 1),(2),(3),(4) (1)  พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง  2
    ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด   ตอบ         พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิ...

Post has attachment
อนุทิน 7
ให้นักศึกษาศึกษารายะเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   แล้วตอบคำถาม 1. พรบ. สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด   ตอบ ประกาศ  11  มิถุนายน  2546  บังคับใช้  12  มิถุนายน  2546 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง ตอบ   ผู้บริหารการศึก...

Post has attachment
อนุทิน 6
ตอบคำถามต่อไปนี้ ( 1-3 พ.ร.บ.ภาคบังคับ , 4 พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 1.  เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.  2545 ตอบ   เหตุผลในการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.  2545  คือ
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำห...

Post has attachment
อนุทิน 6
ตอบคำถามต่อไปนี้ ( 1-3 พ.ร.บ.ภาคบังคับ , 4 พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 1.  เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.  2545 ตอบ   เหตุผลในการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.  2545  คือ
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำห...

Post has attachment
อนุทิน 5
แบบฝึกหัดบทที่ 3 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1.  นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ . ศ .
2542          ตอบ         ก .  การศึกษา   หมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ...

Post has attachment
อนุทิน 4
แบบฝึกหัดบทที่ 2 1.  ใครเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก และมีเหตุผลอย่างไร
และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป็นอย่างไร อธิบาย ตอบ   ผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกคือสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ...
Wait while more posts are being loaded