چند ساله که دور سینمای آبگوشی و آب دوغ خیاری ایران رو خط کشیدم. تا همین چند سال پیش، جدیدترین فیلمهای ایرانی رو معمولا تو اتوبوس ها می دیدم! بعدش که ماشین خریدم، از همون هم محروم شدم. در عوض دو تا هارد فیلم خارجی پر کردم. ترجیح می دم فیلمهای تخیلی اون وری ها رو ببینم و دلقک بازی این وری ها رو نبینم. خالی بندی باشه، ولی جنس اصل باشه
اصلا هرچیزی اورجینالش خوبه. وقتی مارلون براندو و آل پاچینو و روبرت دنیرو و نیکول کیدمن هست، چرا برای کسانی دست بزنم که دارند ادای اونها رو در میارن؟
Photo
Shared publiclyView activity