پس از ۴۴ سال؛ ناگفته‌های معاون پاسگاه سیاهکل
محلی‌ها با داس به "هادی بنده خدا لنگرودی" حمله کرده بودند و داس به سرش اصابت کرده بود و او را در یک طویله انداخته بودند.
سال ۶۱ دوباره به سیاهکل برگشتم و آنجا افسرانی بودند که باز هم از من درباره آن واقعه پرسیدند. ارزیابی آن‌ها این بود که اقدام چریک‌ها در آن زمان یک اقدام کور و کاملا خطاکارانه بود، اما من از کار آن‌ها دفاع کردم. من معتقد بودم که رفتارشان اگرچه بدون برنامه‌ریزی و تحت مرام دیگری بود اما عمل آن‌ها کاملا شجاعانه و توام با شهامت بود.
Shared publiclyView activity