Profile

Cover photo
Agnieszka G
2 followers|65,763 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
55 - The End ;)
Od ś mierci
Krystiana min ęł o
ju ż prawie pó ł roku. Nadal ci ęż ko
jest mi ż y ć bez jego obecno ś ci,
jestem pewna, ż e
gdyby nie mój stan, pewnie podda ł abym
si ę i zako ń czy ł abym
swoje m ę ki.
Bo jedynie tak mo ż na
okre ś li ć to co teraz prze ż y...
 ·  Translate
Od śmierci Krystiana minęło już prawie pół roku. Nadal ciężko jest mi żyć bez jego obecności, jestem pewna, że gdyby nie mój stan, pewnie poddałabym się i zakończyłabym swoje męki. Bo jedynie tak można określić to co teraz pr...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
53
-Odpowiedz,
prosz ę – mruczy robi ą c
s ł odk ą min ę – albo mój Walther P99 zrobi Ci dziur ę w g ł owie. Prze ł ykam
g ł o ś no ś lin ę ,
czuj ą c
zimn ą luf ę na swoim czole. -Nie
– mamrocz ę . -Wi ę c
mo ż na
powiedzie ć , ż e
dzi ę ki
mnie nasze ż ycie
...
 ·  Translate
-Odpowiedz, proszę – mruczy robiąc słodką minę – albo mój Walther P99 zrobi Ci dziurę w głowie. Przełykam głośno ślinę, czując zimną lufę na swoim czole. -Nie – mamroczę. -Więc można powiedzieć, że dzięki mnie nasze życ...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
**
Próbowa ł am
dodzwoni ć si ę do niego lecz to na nic, jego telefon nadal by ł nieosi ą galny.
Nie wiedzia ł am
co mam ze sob ą zrobi ć ,
ale skoro zasz ł am
ju ż tak daleko w swoich wyznaniach postanowi ł am
poci ą gn ąć to do ko ń ca.
Zadzwoni ł am
do Patr...
 ·  Translate
Próbowałam dodzwonić się do niego lecz to na nic, jego telefon nadal był nieosiągalny. Nie wiedziałam co mam ze sobą zrobić, ale skoro zaszłam już tak daleko w swoich wyznaniach postanowiłam pociągnąć to do końca. Zadzwoniłam...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
49
D ź wi ę k
dzwoni ą cego
telefonu sprowadza mnie na ziemi ę ,
klikam zielon ą s ł uchawk ę . -Halo
– zachrypia ł am. -Cze ść – odezwa ł a
si ę Justyna. Westchn ęł am
ci ęż ko,
poniewa ż nie by ł to g ł os,
który chcia ł am
us ł ysze ć .
T ę skni ł am
za moj...
 ·  Translate
Dźwięk dzwoniącego telefonu sprowadza mnie na ziemię, klikam zieloną słuchawkę. -Halo – zachrypiałam. -Cześć – odezwała się Justyna. Westchnęłam ciężko, ponieważ nie był to głos, który chciałam usłyszeć. Tęskniłam za mo...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
47
Jak ł atwo
jest naderwa ć nierozerwaln ą dot ą d
ni ć zaufania wobec osoby, któr ą kochamy. Przez te E-maile zacz ęł am
bardziej zag łę bia ć si ę w tym czy aby na pewno Krystian nie ma przede mn ą tajemnic. Chodzi ł am
po mieszkaniu, by ł am
k łę bkiem
ner...
 ·  Translate
Jak łatwo jest naderwać nierozerwalną dotąd nić zaufania wobec osoby, którą kochamy. Przez te E-maile zaczęłam bardziej zagłębiać się w tym czy aby na pewno Krystian nie ma przede mną tajemnic. Chodziłam po mieszkaniu, byłam ...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
45
W
drodze powrotnej wst ą pi ł am
do supermarketu po ma ł e
zakupy, gdy sta ł am
przy kasie zauwa ż y ł am
m ęż czyzn ę ,
który przygl ą da ł mi si ę z drugiego ko ń ca
sklepu. By ł wysoki, szczup ł y
a na czubku ł ysej
g ł owy
mia ł za ł o ż one
okulary prz...
 ·  Translate
W drodze powrotnej wstąpiłam do supermarketu po małe zakupy, gdy stałam przy kasie zauważyłam mężczyznę, który przyglądał mi się z drugiego końca sklepu. Był wysoki, szczupły a na czubku łysej głowy miał założone okulary prze...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
54
Nie
umiem wydoby ć z siebie ż adnego
d ź wi ę ku,
boje si ę , ż e
gdy tylko co ś powiem Marek strzeli... -Ciesz ę si ę , ż e
by ł a ś wobec mnie szczera, ale nie mo ż emy
tego tak zostawi ć .
Musisz zg ł osi ć to na policj ę ,
Wiki on nie mo ż e
pozosta ć b...
 ·  Translate
Nie umiem wydobyć z siebie żadnego dźwięku, boje się, że gdy tylko coś powiem Marek strzeli... -Cieszę się, że byłaś wobec mnie szczera, ale nie możemy tego tak zostawić. Musisz zgłosić to na policję, Wiki on nie może pozos...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
52
Przez
drzwi wpad ł ten sam m ęż czyzna,
którego widzia ł am
wtedy w supermarkecie. Z bliska od razu go pozna ł am,
ta sama ł ysina
i postura, bowiem wszystko dzia ł o
si ę tak szybko, ale zd ąż y ł am
przyjrze ć si ę twarzy mojego wybawcy. Obali ł Katarzyn ...
 ·  Translate
Przez drzwi wpadł ten sam mężczyzna, którego widziałam wtedy w supermarkecie. Z bliska od razu go poznałam, ta sama łysina i postura, bowiem wszystko działo się tak szybko, ale zdążyłam przyjrzeć się twarzy mojego wybawcy. Ob...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
50
I
po chwili ich usta z łą czy ł y
si ę w czu ł ym
poca ł unku
a ludzie zacz ę li
g ł o ś no
klaska ć .
Wszyscy u ś miechali
si ę rado ś nie
do zakochanej pary, która po łą czy ł a
si ę po raz kolejny. Tak samo jak ja z Krystianem. Wybrali ś my
si ę wszyscy ...
 ·  Translate
I po chwili ich usta złączyły się w czułym pocałunku a ludzie zaczęli głośno klaskać. Wszyscy uśmiechali się radośnie do zakochanej pary, która połączyła się po raz kolejny. Tak samo jak ja z Krystianem. Wybraliśmy się wszysc...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
48
-Wiktoria
nie jest zbytnio zadowolona z mojej obecno ś ci
– oznajmi ł a
z udawanym przej ę ciem
w g ł osie
– lepiej ju ż pójd ę . -Nigdzie
nie pójdziesz – wtr ą ci ł rozdra ż nionym
g ł osem. -W
takim razie pozwól, ż e
skorzystam z ubikacji – mrukn ęł a
k ł...
 ·  Translate
-Wiktoria nie jest zbytnio zadowolona z mojej obecności – oznajmiła z udawanym przejęciem w głosie – lepiej już pójdę. -Nigdzie nie pójdziesz – wtrącił rozdrażnionym głosem. -W takim razie pozwól, że skorzystam z ubikacji...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
46
Tego
dnia obydwoje zostajemy w domu. Przyrz ą dzamy
zapiekank ę makaronow ą ,
a Krystian przygl ą da
mi si ę uwa ż nie
z drugiego ko ń ca
kuchni, czekaj ą c
na moje polecenia. -Pokrój
kie ł bas ę tylko, ż eby
by ł a
bez skóry – mówi ę i zabieram si ę do ś c...
 ·  Translate
Tego dnia obydwoje zostajemy w domu. Przyrządzamy zapiekankę makaronową, a Krystian przygląda mi się uważnie z drugiego końca kuchni, czekając na moje polecenia. -Pokrój kiełbasę tylko, żeby była bez skóry – mówię i zabiera...
1
Add a comment...

Agnieszka G

Shared publicly  - 
 
44
Mimo
tego, ż e
te wiadomo ś ci
zachwia ł y
moim zaufaniem wobec Krystiana, postanowi ł am
nie przejmowa ć si ę tymi E-mailami. Jestem niemal pewna, ż e
za tym wszystkim stoi Marek. Nie pozwol ę by zniszczy ł nasze uczucie, jakimi ś swoimi g ł upimi
wymys ł ...
 ·  Translate
Mimo tego, że te wiadomości zachwiały moim zaufaniem wobec Krystiana, postanowiłam nie przejmować się tymi E-mailami. Jestem niemal pewna, że za tym wszystkim stoi Marek. Nie pozwolę by zniszczył nasze uczucie, jakimiś swoimi...
1
Add a comment...
Basic Information
Gender
Female
Links