Profile cover photo
Profile photo
Agnieszka G
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment
55 - The End ;)
Od ś mierci
Krystiana min ęł o
ju ż prawie pó ł roku. Nadal ci ęż ko
jest mi ż y ć bez jego obecno ś ci,
jestem pewna, ż e
gdyby nie mój stan, pewnie podda ł abym
si ę i zako ń czy ł abym
swoje m ę ki.
Bo jedynie tak mo ż na
okre ś li ć to co teraz prze ż y...
55 - The End ;)
55 - The End ;)
xunconditionallyx.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
54
Nie
umiem wydoby ć z siebie ż adnego
d ź wi ę ku,
boje si ę , ż e
gdy tylko co ś powiem Marek strzeli... -Ciesz ę si ę , ż e
by ł a ś wobec mnie szczera, ale nie mo ż emy
tego tak zostawi ć .
Musisz zg ł osi ć to na policj ę ,
Wiki on nie mo ż e
pozosta ć b...
54
54
xunconditionallyx.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
53
-Odpowiedz,
prosz ę – mruczy robi ą c
s ł odk ą min ę – albo mój Walther P99 zrobi Ci dziur ę w g ł owie. Prze ł ykam
g ł o ś no ś lin ę ,
czuj ą c
zimn ą luf ę na swoim czole. -Nie
– mamrocz ę . -Wi ę c
mo ż na
powiedzie ć , ż e
dzi ę ki
mnie nasze ż ycie
...
53
53
xunconditionallyx.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
52
Przez
drzwi wpad ł ten sam m ęż czyzna,
którego widzia ł am
wtedy w supermarkecie. Z bliska od razu go pozna ł am,
ta sama ł ysina
i postura, bowiem wszystko dzia ł o
si ę tak szybko, ale zd ąż y ł am
przyjrze ć si ę twarzy mojego wybawcy. Obali ł Katarzyn ...
52
52
xunconditionallyx.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
**
Próbowa ł am
dodzwoni ć si ę do niego lecz to na nic, jego telefon nadal by ł nieosi ą galny.
Nie wiedzia ł am
co mam ze sob ą zrobi ć ,
ale skoro zasz ł am
ju ż tak daleko w swoich wyznaniach postanowi ł am
poci ą gn ąć to do ko ń ca.
Zadzwoni ł am
do Patr...
Na przekór wszystkiemu
Na przekór wszystkiemu
xunconditionallyx.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
50
I
po chwili ich usta z łą czy ł y
si ę w czu ł ym
poca ł unku
a ludzie zacz ę li
g ł o ś no
klaska ć .
Wszyscy u ś miechali
si ę rado ś nie
do zakochanej pary, która po łą czy ł a
si ę po raz kolejny. Tak samo jak ja z Krystianem. Wybrali ś my
si ę wszyscy ...
50
50
xunconditionallyx.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
49
D ź wi ę k
dzwoni ą cego
telefonu sprowadza mnie na ziemi ę ,
klikam zielon ą s ł uchawk ę . -Halo
– zachrypia ł am. -Cze ść – odezwa ł a
si ę Justyna. Westchn ęł am
ci ęż ko,
poniewa ż nie by ł to g ł os,
który chcia ł am
us ł ysze ć .
T ę skni ł am
za moj...
49
49
xunconditionallyx.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
48
-Wiktoria
nie jest zbytnio zadowolona z mojej obecno ś ci
– oznajmi ł a
z udawanym przej ę ciem
w g ł osie
– lepiej ju ż pójd ę . -Nigdzie
nie pójdziesz – wtr ą ci ł rozdra ż nionym
g ł osem. -W
takim razie pozwól, ż e
skorzystam z ubikacji – mrukn ęł a
k ł...
48
48
xunconditionallyx.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
47
Jak ł atwo
jest naderwa ć nierozerwaln ą dot ą d
ni ć zaufania wobec osoby, któr ą kochamy. Przez te E-maile zacz ęł am
bardziej zag łę bia ć si ę w tym czy aby na pewno Krystian nie ma przede mn ą tajemnic. Chodzi ł am
po mieszkaniu, by ł am
k łę bkiem
ner...
47
47
xunconditionallyx.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
46
Tego
dnia obydwoje zostajemy w domu. Przyrz ą dzamy
zapiekank ę makaronow ą ,
a Krystian przygl ą da
mi si ę uwa ż nie
z drugiego ko ń ca
kuchni, czekaj ą c
na moje polecenia. -Pokrój
kie ł bas ę tylko, ż eby
by ł a
bez skóry – mówi ę i zabieram si ę do ś c...
46
46
xunconditionallyx.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded