تفنگ هاى پر

براى شلیک به مغزهاى پر ساخته شده اند!

و مغزهاى خالى

براى پر كردن این تفنگ ها!

از کسی که کتابخانه دارد و کتابهای زیادی میخواند نباید هراسید اما از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد،وهرگز نخوانده است!!...
Photo
Shared publiclyView activity