Profile cover photo
Profile photo
เทศบาลตำบลทาปลาดุก จังหวัดลำพูน
49 followers -
Facebook-_-Tapladuk Tapladuk
Facebook-_-Tapladuk Tapladuk

49 followers
About
เทศบาลตำบลทาปลาดุก's posts

Post has shared content
การซ่อมบำรุง เป่าฝุ่นคอม เพิ่มความเร็ว แรมคอมให้แรงขึ้น และปรับเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ
การดูแลรักษาคอม เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมชำรุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ดูแล จึงควรเอาใจใส่ดูแล และบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มอายุ การใช้งานของเครื่องคอม ซึ่งจะช่วยให้สามารถ ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง ห้องคอมควรมีอุณหภูมิ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมควรเป็นห้องปรับอากาศที่ปราศจากฝุ่นและความชื้น วัน พุธ ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
30/9/59
20 Photos - View album

Post has shared content
รับแจ้ง เนื่องจากการไปสัมมนาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สู่เศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวง ICT มอบให้ TOT มาติดตั้งเน็ต โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fibre Optic) FTTX ๓๐/๑๐ Mbps (Fixed ๑ IP) ติดตั้ง วัน อังคาร ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
30/9/59
9 Photos - View album

Post has shared content
ได้แจ้งความประสงค์กับหน่วยงาน กระทรวง ICT เกี่ยวกับอะไหล่คอมพิวเตอร์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ เพื่อต้องการซ่อมบำรุงในการใช้งานที่ดีขึ้น และเพิ่มความเร็วคอม ให้ทันกับยุคสมัย ที่ผู้ใช้ไม่ชอบรอค่อยกับความช้า
เนื่องจากการไปสัมมนาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สู่เศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวง ICT มอบให้ตัวแทน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลําพูน มาซ่อมบำรุงและส่งมอบอะไหล่คอมพิวเตอร์ วัน จันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
30/9/59
10 Photos - View album

Post has shared content
- อีกหนึ่งผลงานของภาครัฐและเทศบาล บวก ชุมชนที่เห็นความสำคัญได้บริจาคที่ดินในการสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 5 ชุมชน เข้าด้วยกัน
- บางครั้งทุกอย่างก็ต้องเสียสละ แลกกับธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเด็กรุ่นหลัง การสัญจรก็สะดวกรวดเร็วขึ้น ต่อคนในชุมชนเอง และผู้มาเยือน
- การขนส่งสินค้าทางการเกษตรก็ง่ายขึ้น
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
3/7/59
43 Photos - View album

Post has shared content
โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
กิจกรรมการเรียนการสอน : การใช้งาน สื่ออินเทอร์เน็ต และวินโดวส์เซเวน (Windows ๗) ขั้นพื้นฐานทั่วไป
บุคคลที่เข้ารับบริการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ระดับชั้น ปฐมวัย ๓ ขวบ ๑๑ เดือน ห้องเรียน ๑)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
14/6/59
15 Photos - View album

Post has shared content
โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
กิจกรรมการเรียนการสอน : การใช้งาน สื่ออินเทอร์เน็ต และวินโดวส์เซเวน (Windows ๗) ขั้นพื้นฐานทั่วไป
บุคคลที่เข้ารับบริการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ระดับชั้น ปฐมวัย ๒ ขวบครึ่ง ห้องเรียน ๒)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
14/6/59
21 Photos - View album

Post has shared content
โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
กิจกรรมอบรมหลักสูตร : เยาวชนสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ โดย การใช้งานเว็บบราวเซอร์ Google Chrome
บุคคลที่เข้ารับบริการ : เยาวชนในเขตบริการศูนย์การเรียนรู้ ICT
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
ระยะเวลาดำเนินการ : วัน อาทิตย์ ที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
14/6/59
7 Photos - View album

Post has shared content
วันแห่งสิริมงคล แก่ชีวิต ณ มณฑลพิธีสะพานขาวทาชมภู
เนื่องใน "วันฉัตรมงคล" วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและงานราชพิธีวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ ๗๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
วันนี้วันดี วันแห่งสิริมงคล แก่ชีวิต ณ มณฑลพิธีสะพานขาวทาชมภู
เนื่องใน "วันฉัตรมงคล" วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและงานราชพิธีวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ ๗๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
13/5/59
43 Photos - View album

Post has shared content
หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ ตรวจเยี่ยม : วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
การตรวจเยี่ยมและประเมินผล : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง(ระดับเกณฑ์ A)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
31/3/59
15 Photos - View album

Post has shared content
โครงการ         ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
กิจกรรม          อบรม   หลักสูตรการใช้งานเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer ๘,๙
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายจีรวัฒน์ เพียรพนัสสัก
ระยะเวลาดำเนินการ     วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-06-24
6 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded