Profile

Cover photo
เทศบาลตำบลทาปลาดุก จังหวัดลำพูน
Works at สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Attended สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Lives in สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
50 followers|16,347 views
AboutPostsPhotosVideos+1's

Stream

 
 
- อีกหนึ่งผลงานของภาครัฐและเทศบาล บวก ชุมชนที่เห็นความสำคัญได้บริจาคที่ดินในการสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 5 ชุมชน เข้าด้วยกัน
- บางครั้งทุกอย่างก็ต้องเสียสละ แลกกับธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเด็กรุ่นหลัง การสัญจรก็สะดวกรวดเร็วขึ้น ต่อคนในชุมชนเอง และผู้มาเยือน
- การขนส่งสินค้าทางการเกษตรก็ง่ายขึ้น
 ·  Translate
View original post
3
Add a comment...
 
 
โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
กิจกรรมการเรียนการสอน : การใช้งาน สื่ออินเทอร์เน็ต และวินโดวส์เซเวน (Windows ๗) ขั้นพื้นฐานทั่วไป
บุคคลที่เข้ารับบริการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ระดับชั้น ปฐมวัย ๒ ขวบครึ่ง ห้องเรียน ๒)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ·  Translate
View original post
3
Add a comment...
 
วันแห่งสิริมงคล แก่ชีวิต ณ มณฑลพิธีสะพานขาวทาชมภู
เนื่องใน "วันฉัตรมงคล" วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและงานราชพิธีวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ ๗๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
 ·  Translate
 
วันนี้วันดี วันแห่งสิริมงคล แก่ชีวิต ณ มณฑลพิธีสะพานขาวทาชมภู
เนื่องใน "วันฉัตรมงคล" วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและงานราชพิธีวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ ๗๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
 ·  Translate
View original post
3
Add a comment...
 
 
โครงการ         ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
กิจกรรม          อบรม   หลักสูตรการใช้งานเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer ๘,๙
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายจีรวัฒน์ เพียรพนัสสัก
ระยะเวลาดำเนินการ     วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 ·  Translate
View original post
4
Add a comment...
 
 
โครงการ เปิดอบรมต่อเนื่องของ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
ปีงบประมาณ ๕๗ (ต.ค. พ.ศ.๕๖ ถึง ก.ย. พ.ศ.๕๗)
เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
๑. ชื่อโครงการ
    เปิดอบรมต่อเนื่องของ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
 ·  Translate
View original post
3
Add a comment...
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก
เรื่อง  การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลทาปลาดุก
.................................................................
 ด้วยเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จะดำเนินการเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะ ทางด้านคอมพิวเตอร์ตลอดจนระบบอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ใช้บริการและสังคมต่อไป
 ·  Translate
View original post
3
Add a comment...
 
 
โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
กิจกรรมการเรียนการสอน : การใช้งาน สื่ออินเทอร์เน็ต และวินโดวส์เซเวน (Windows ๗) ขั้นพื้นฐานทั่วไป
บุคคลที่เข้ารับบริการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ระดับชั้น ปฐมวัย ๓ ขวบ ๑๑ เดือน ห้องเรียน ๑)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ·  Translate
View original post
3
Add a comment...
 
 
โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
กิจกรรมอบรมหลักสูตร : เยาวชนสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ โดย การใช้งานเว็บบราวเซอร์ Google Chrome
บุคคลที่เข้ารับบริการ : เยาวชนในเขตบริการศูนย์การเรียนรู้ ICT
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
ระยะเวลาดำเนินการ : วัน อาทิตย์ ที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ·  Translate
View original post
3
Add a comment...
 
 
หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ ตรวจเยี่ยม : วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
การตรวจเยี่ยมและประเมินผล : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง(ระดับเกณฑ์ A)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
 ·  Translate
View original post
3
Add a comment...
 
จัดงานสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทง56)
หมู่บ้านทาป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
กิจกรรม ที่จัดขึ้นในวันงาน
- ประกวดซุ้มประตูประเพณีเดือนยี่เป็ง ของแต่ละหมวดภายในหมู่บ้าน
3
1
Add a comment...
 
 
PresentationPowerPointICT
เรื่อง :  การให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
จุดประสงค์ :  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ตลอดจน
                       การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและหลักสูตรอบรมสำหรับผู้สนใจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบล
                                          ทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
ผู้ดูแลศูนย์ ICT :  นายจีรวัฒน์ เพียรพนัสสัก
เริ่มดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ ICT :  วัน อังคาร ที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา
 ·  Translate
View original post
3
Add a comment...
 
 
กิจกรรมเปิดที่ทำการหมู่บ้านทาป่าตึงเหนือหมู่ที่14
ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร สวาสดิ์ญาติ นายอาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทาการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านทาป่าตึงเหนือ ตาบลทาปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน โดยมี นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุกร่วมพิธีด้วย
 ·  Translate
View original post
2
Add a comment...
Story
Tagline
Facebook-_-Tapladuk Tapladuk
Introduction
www.tapladuk.go.th
สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Bragging rights
มีน้ำใจ บริการดี เน้นบริการ เพื่อความเป็นอยู่ของสังคมที่ดีขึ้น
Education
  • สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Basic Information
Other names
www.tapladuk.go.th
Work
Occupation
สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Employment
  • สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ที่ทำงานของพนักงานราชการ, present
    สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ให้ บริการประชาชน ใน ตำบลทาปลาดุก และ นอก ตำบลทาปลาดุก ที่เข้ามาใช้บริการ
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Contact Information
Home
Phone
0-5350-7552
Address
สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
www.tapladuk.go.th
Work
Phone
0-5350-7552
Address
สำนักงาน เทศบาลตำบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
www.tapladuk.go.th
เทศบาลตำบลทาปลาดุก จังหวัดลำพูน's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.