Shared publicly  - 
 
عید نوروز بر همه شما همراهان و همکاران مبارک...
Translate
بوی جان می آید اینک از نفس های بهار دستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثار با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ” با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ” شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . . . سال نو با نسیم جان نواز بهاری، دست عنایت خداست که دیگر بار ...
1