برشی از «ایگلتون خیره‌کننده‌ترین منتقد سرمایه‌داری پوپولیستی است»
متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
http://tarjomaan.com/vdcb.zbwurhb8aiupr.html
Photo
Shared publiclyView activity