برشی از «محبوبیتِ ناروای ژنتیک در علوم اجتماعی»
متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
http://tarjomaan.com/vdcc.mq4a2bqspla82.html
Photo
Shared publiclyView activity