برشی از «چطور آمریکا دین‌داری را با مصرف‌گرایی افراطی آشتی داده است؟»
متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
http://tarjomaan.com/vdcd.90j2yt0f5a26y.html
Photo
Shared publiclyView activity