برشی از «چپ‌ها نئولیبرالیسم را نفهمیده‌اند»
متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
goo.gl/2Uzcxe
Photo
Shared publiclyView activity