برشی از «ایگلتون خیره‌کننده‌ترین منتقد سرمایه‌داری پوپولیستی است»
متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
goo.gl/ASjXGK
Photo
Shared publiclyView activity