Profile cover photo
Profile photo
thai viethai
114 followers -
funny boy,like game,anime and music,like horron film
funny boy,like game,anime and music,like horron film

114 followers
About
Posts

Post has attachment
Cài đặt hệ thống tự động gửi SMS cảnh báo khi website bị down
Có nhiều dịch vụ giúp giám sát tình trạng hoạt động của website nhưng hầu hết những dịch vụ này đều có thu phí. Dựa trên thuật toán thông minh của Google Docs và khả năng nhắn tin SMS của Google Calendar. Bạn có thể thiết lập việc gửi tin nhắn SMS cảnh báo ...
Add a comment...

Post has attachment
vmstat
Vmstat là một tool tập hợp và report data về tài nguyên sử dụng memory, swap, và processor trong thời gian thực. Vmstat có thể được sử dụng để xác định các về đề về hiệu năng liên quan đến memory sử dụng. 1. Cú pháp lệnh Sử dụng: vmstat -h [root@mail ~]# vm...
Add a comment...

Post has attachment
**
PHP 5.5 on CentOS/RHEL 6.5 and 5.10 via Yum PHP 5.5.14 has been released on PHP.net on 26th June 2014, and is also available for CentOS/RHEL 5.10 and 6.5 at Webtatic via Yum. PHP 5.5 adds new features such as: Zend Optimizer+ opcode cache included, now know...
Add a comment...

Post has attachment
Config time vps
yum -y install rdate mv /etc/localtime /etc/localtime.old ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime rdate -s rdate.cpanel.net Open port 37 in csf
Config time vps ~ centosvn
Config time vps ~ centosvn
centos-vn.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Vps config
install vim # apt-get install libncurses5-dev python-dev # wget  ftp://ftp.vim.org/pub/vim/unix/vim-7.4.tar.bz2  -O /data/vim-7.4.tar.bz2 # cd /data/ && tar jxf vim-7.4.tar.bz2 # cd vim74 && ./configure --with-features=huge --enable-rubyinterp --enable-pyth...
Vps config ~ centosvn
Vps config ~ centosvn
centos-vn.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Introducing vtop — A Terminal Activity Monitor in Node.js
Command-line tools like “top” make it difficult to see CPU usage across multi-process applications (like Apache and Chrome), spikes over time, and memory usage. That’s why we created   vtop . Vtop is a free and open source activity monitor for the command l...
Add a comment...

Post has attachment
Advanced PHP Error Handling via htaccess
Prevent public display of  PHP  errors via  htaccess # supress php errors
php_flag display_startup_errors off
php_flag display_errors off
php_flag html_errors off
php_value docref_root 0
php_value docref_ext 0 Preserve (log) your site’s  PHP  errors via  ht...
Add a comment...

Post has attachment
RPM Command: 15 Examples to Install, Uninstall, Upgrade, Query RPM Packages
RPM command is used for installing, uninstalling, upgrading, querying, listing, and checking RPM packages on your Linux system. RPM stands for  R ed Hat  P ackage  M anager. With root privilege, you can use the rpm command with appropriate options to manage...
Add a comment...

Post has attachment
Git tutorial
Một số lệnh Git hữu dụng 1. Tìm kiếm $ git grep "từ cần tìm" Git sẽ tìm trong mọi tập tin có trong kho, rõ ràng là mạnh mẽ hơn lệnh
grep. Bạn còn có thể chỉ định thư mục hay tập tin cần tìm. Đây có lẽ là
một trong những lệnh hữu ích nhất ngoài các lệnh cơ...
Git tutorial
Git tutorial
codingvn.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Git tutorial
Một số lệnh Git hữu dụng 1. Tìm kiếm $ git grep "từ cần tìm" Git sẽ tìm trong mọi tập tin có trong kho, rõ ràng là mạnh mẽ hơn lệnh
grep. Bạn còn có thể chỉ định thư mục hay tập tin cần tìm. Đây có lẽ là
một trong những lệnh hữu ích nhất ngoài các lệnh cơ...
Git tutorial
Git tutorial
codingvn.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded