ایمیل از موصل: شاید خیلی ها فکر کنند که تروریست های اسلامی تهدیدی برای منطقه هستند اما با وجود همه نکات منفی آنها، مردم خوشحالند زیرا آنها "مالکی یا کردها" نیستند. این دو گروه از یازده سال قبل برای مردم موصل و مناطق اطراف آن فقط ویرانی و رنج ایجاد کردند.
Shared publiclyView activity