عنوان رسانه آلمانی: پروپاگاندای وحشیانه‌ی ISIS: به این شکل با  اعدام‌های دسته‌جمعی تروریست‌های عراق خود را به رُخ می‌کشند
از نظر بی‌بی‌سی این تصاویر یک دعوای خانواده‌گی است. دو طرف پیکارجو- در جست‌وجوی پیکار/جنگ/جنگ‌طلب هستند و آن‌ها که به این توده‌ی اُسرای بی‌دفاع شلیک می‌کنند با آن‌ها که روی زمین خوابانده شده‌اند برابر و دو طرف یک دعوایند. و تروریست‌خواندن داعش قضاوت و جاج و "نظر" است در انتقال "خبر". 
تیتر بیلد اما: پروپاگاندای وحشیانه‌ی ISIS: به این شکل با  اعدام‌های دسته‌جمعی تروریست‌های عراق خود را به رُخ می‌کشند..
Shared publiclyView activity