Dərs 1
28 mart – 3 aprel
İsanın gəlişi

Şənbə
Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Lk. 1:2, 3; 2 Tim. 3:16; Lk. 1:5-22; Qan. Tək. 18:15; Lk. 2:9-12, 25-32. 

Yadda saxlanacaq ayə: “Çünki Allah üçün mümkün olmayan şey yoxdur” (Lk. 1:37). 

Lukanın müjdəsi ilk növbədə bütpərəstlər üçün yazılmışdır. Luka özü də keçmiş bütpərəst idi (Kol. 4:10-14-ün konteksti bunu nəzərdə tutur), eləcə də Müjdənin ünvanlandığı Teofil bütpərəst olmuşdu. 
Luka həkim olmaqla bərabər, hər şeyin ən xırda təfsilatına varmağı xoşlayan bir tarixçi idi. Müjdəsinin başlanğıcında Luka İsa haqqında həmin dövrün real tarixi kontekstində danışır: Hirod Yəhudeyanın padşahı idi (Lk. 1:5), Avqust Roma imperiyasına hökmranlıq edirdi (Lk. 2:1), kahin Zəkəriyyə isə öz növbəsinə müvafiq olaraq Yerusəlim məbədində xidmət edirdi (Lk. 1:5, 9). 3-cü fəsildə Luka İsanın müjdəçisi Vəftizçi Yəhyanın xidmət etdiyi vaxtla bağlı altı tarixi qeyd edir. 
Beləliklə, Luka İsa haqqında hekayəsini tarixə daxil edir, real insanları, real vaxtları qeyd edir ki, oxucu onun yazdıqlarının doğruluğuna heç bir şübhə etməsin. Oxucular İsanın real olduğunu və Allahın “Xilaskar olan Rəbb İsa Məsih” (Lk. 2:11) vasitəsilə yer üzü tarixinə müdaxilə etdiyini dərk edərək, vəcdə gəlməli və təəccüblənməlidirlər.   

Bazar
29 mart
“Ardıcıllıqla yazmaq...” (Lk. 1:1-3, Həv. iş. 1:1-3)

Həv. iş 1:1-də deyilir ki, “Həvarilərin işləri” kitabını yazmazdan əvvəl müəllif “birinci kitabını” yazır. Bu, eləcə də hər iki kitabın Teofilə ünvanlanması belə bir nəticəyə gəlməyimizə kömək edir ki,onların ikisini də eyni bir müəllif yazmışdır. Hər iki kitaba “Məsihçi imanlılar cəmiyyətinin yaranması və tarixi” əsərinin birinci və ikinci hissəsi kimi baxmaq olar. 1-ci hissə - İsanın həyatı və xidməti haqqında hekayədir (Lukanın Nəql Etdiyi Müjdə), 2-ci hissə isə (Həvarilərin İşləri) – ilkin İmanlılar cəmiyyəti və xoş xəbərin yayılması haqqında hekayədir. 
Müjdə necə yazılmışdır? Lk. 1:2, 3 və 2 Tim. 3:16-nı oxuyun.

Luka Yerusəlim şəhərini və onun ətrafını sarsıdan hadisələr – İsa Məsihlə bağlı hadisələr haqqında yazan çox adamı tanıyırdı. Onun ədəbi əsərləri üçün məlumat mənbəyi “Kəlamı öz gözləri ilə görənlər və Ona xidmət edənlər” (Lk. 1:2)idi – İsanın şagirdlərinə digər müasirlərinə dəqiq istinad olunur. Luka özü bu şahidləri və xidmətçiləri tanıyırdı (məsələn, Paulu və digər həvariləri) və ola bilsin ki, Markın və Mattann yazdığı Müjdələri oxumuşdu. Görünür, Luka özü İsanın həyatının şahidi olmamışdı, lakin Məsihin etibara layiq görülmüş həqiqi ardıcılı idi. 
Matta yəhudi auditoriyası üçün yazırdı, İsanı peyğəmbərliyin icrası olaraq gəlmiş Böyük Müəllim və Yəhudilərin Padşahı kimi təqdim edirdi. O, tez – tez Məsihdə həyata keçmiş Əhdi – Ətiq peyğəmbərliklərinə istinad edir. Mark İsanı Roma auditoriyasına fəaliyyət İnsanı kimi təqdim edirdi. Həkim və bütpərəst  olan Luka isə yunanlara və bütpərəslərə İsanı bütün insanların Xilaskarı, dünyanın Xilaskarı kimi təqdim edirdi. Luka qeyd edir ki, onun əsərinin məqsədinin iki baxışı var: “ardıcıllıqla yazmaq” (Lk. 1:3) və yeni həqiqət əsrində İsada təzahür edən böyük təlimin “doğru olduğunu” (Lk. 1:4) oxuculara çatdırmaq.  
Yazıların Allahdan ilham almış müəllifi Luka öz əsərində digər mənbələrdən də istifadə etmişdi. Bu, çox maraqlı bir faktdır. Görünür, digər mənbələrdən istifadə etməsi onun əsərinin Allahdan ilham almasına və nüfuzuna heç bir mənfi təsir göstərmir. Bu faktdan hansı dərsi götürə bilərik?  
Shared publiclyView activity