بفرمایید سرمیز غذاتون چاپ شد !!! :))

همان طور که پیش از این به کاربرد های پرینتر های سه بعدی اشاره کردیم وگفتیم که این فناوری در مقوله های مختلف از آنگونه معماری برای ساخت ماکت ها ، پزشکی مثلا درشبیه سازی تکه ها تن ، دندان پزشکی ،طراحی صنعتی ، صنایع دفاع ،هوافضا ،طراحی اتومبیل ومهندسی بسیار کارایی گذار است و آن ها را دچار تغییر قابل توجهی نموده اینک برای مثال اگر تکنولوژی پرینتر های سه بعدی گسترش ی بیشتری پیدا کند ودر دانشمند فراگیر شود آجل ای تقریبا میتوانید تصویر سه بعدی از جنینتان که هنوز به گیتی نیامده در کمر بستن داشته باشید .
هم چنین هم اکنون پزشکان و دانشجویان از آناتومی بدن که توسط پرینترهای سه بعدی چاپ میشودبرای اموزش و تست کاربرد میکنند.
هم چنین بعد از ظهور پرینترهای سه بعدی دیگر درپزشکی نیازی به تشریح نیست وپزشکان تیغ خویش را روی تولیدات چاپی پرینترهای سه بعدی میآزمایند ودیگر نیازی به شکافت تن انسان پرماسیدن نمیشود که این خود دگرگونی بزرگواری در پروسه عملیات پزشکی به احصاییه می آید .
خبرنگار خبرگزاری دانشجویان دانشگاه ایران(ایسنا) از اینکه تکنولوژی جدید پرینترهای سه بعدی برای تحقق یک رویای دیرینه انسان امروزین طراحی شده است گزارش میدهد.
جالب است بدانید اولین پرینتر سه بعدی که دارای خاصیت های مشترکی با مثال های امروزی نیزهست چیزی حدود32سال پیش درسال 1984توسط چاک هال پا به پهنه ی تکنولوژی گذاشت.
Shared publicly