کمی حس ناسیونالیستی!
=============
بـی پـرده می گویم: غـزل هـامـان غزل نیست
چون زندگی جز صحنه ی جنگ و جدل نیست

زنـبـورهـا وقـتـی بـه آب و قـنـد سیرند !
بیچاره ما! حتا عسل هامان، عسل نیست

نامرد،پشت مردی اش پنهان، ولیکن
مردانگی، کار دورویان دغل  نیست

پایین  بـیـا  از  منبر  وعظ  و خطابه !
هرکس که اهل لاف شد،مرد عمل نیست

میراث مـا  از جنگ هـای پشت پرده
غیر از عصای چوبی زیر بغل نیست

"خیام" و "مولانا"یمان را غصب کردند 
ایرانیان! خامـوش ماندن راه حـل نیست

در نقشه ی ما، گربه نه! یک شیر خفته ست !
دنـیـا بـدانـد... شیر ، بـی عکس العمل نیست

"ارگ بم" و "نقش جهان" و "تخت جمشید"
در لـرزه های  قـلـب مـا  روی گسل نیست

بـا مـن  پیـامی هست ، غیـر از بلبل و گـل
این "قاصدک" دیگر غزل هایش،غزل نیست

ساناز رئوف(قاصدک)
http://ghasedak-payam.blogfa.com
Photo
Shared publiclyView activity