in FB mình add người
in G+ người add mình
Shared publiclyView activity