Profile cover photo
Profile photo
VODNÍ ZDROJE, a.s.
5 followers
5 followers
About
VODNÍ ZDROJE, a.s.'s posts

Post has attachment
Přidejte k videu zprávu

Post has attachment
Přidejte k videu zprávu

Post has attachment
V závěru roku 2016 jsme dokončili dvouletý projekt zahraniční rozvojové spolupráce se srbským městem Bela Crkva. Projekt zahrnoval průzkum, regeneraci a rekonstrukci jímacího území o celkové vydatnosti 100l/s, a kompletní rekonstrukci technologie čerpací stanice včetně dodávky úpravy vody, všech čerpadel, potrubí, armatur, a kompletní měření a regulaci. Na rozsáhlém systému dodávky pitné vody do desítek obcí bylo instalováno pět měrných míst s osazením autonomních průtokoměrů s přenosem na centrálu provozovatele vodovodu. Srbský partner tak získal rekonstruovanou infrastrukturu, díky které aktuálně dosahuje až 30% úspory elektrické energie, a poskytuje dostatek datových údajů vhodných pro šetrné zacházení s jímacím územím, a efektivní řízení celého systému distribuce pitné vody. Projekt byl realizován za podpory České rozvojové agentury.
Photo

Post has attachment
V prosinci 2016 byl úspěšně dokončen projekt ALICE (E! 7616 Varovný systém pro kontrolu extrémního kolísání hladiny podzemní vody), koordinovaný v rámci programu EUREKA firmou VODNÍ ZDROJE, a.s.

Další partneři projektu:

České Centrum pro Vědu a Společnost, Česká Republika
ATOS Spain s.a. (Španělsko)
BOSC: Baltic Open Solution Center (Lotyšsko)


Projekt ALICE se zabýval vývojem varovného monitorovacího systému nové generace, který umožní jednak optimalizaci zavlažování v zemědělství (příklad vinic ve Španělsku a Argentině), jednak včasné sledování extrémních poklesů nebo nárůstů hladiny podzemní vody v oblastech, které jsou bezprostředně závislé na její ustálené výšce (příklad CHKO Litovelské Pomoraví, Česká Republika). Hlavním výstupem projektu ALICE je užitný vzor registrovaný pod č. 030086 na Úřadě průmyslového vlastnictví ČR „Uspořádání optimalizovaného systému pro podporu řízení závlah na základě rozsáhlé bezdrátové sítě sběru dat“.

Systém ALICE je založen na snímání signálů z jednotlivých měřících bodů - senzorů - umístěných na zájmové lokalitě a radiovém přenosu těchto signálů do předzpracovatelského uzlu a následně přes internet do centrální databáze.Výstupem projektu ALICE je užitný vzor “ Systém pro řízení závlah na základě stavu hladiny podzemních vod“, který bude využitelný jak v České Republice, tak ve světě – např. na vinicích v oblastech San Juan a Mendoza, Argentina nebo na vinicích ve Španělsku.Pilotní lokalita Litovelské Pomoraví (CZ)

zde proběhlo testování pilotního provozu ALICE při sledování extrémních poklesů nebo nárůstů hladiny podzemní vody na 7 monitorovaných vrtech ve 2 geologických vrstvách.

Ekosystém lužního lesa v zájmové oblasti je citlivý na dlouhodobější nárůsty nebo poklesy hladiny podzemní vody. Cílem pilotního projektu ALICE je poskytnou aktuální informace správě CHKO a vodohospodářským orgánům
pro optimální využití zdrojů podzemní vody.

https://www.youtube.com/watch?v=v0RgDXfgaNg

PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
14.02.17
15 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment
Naše společnost získala ocenění Perspektivní organizace v programu Národní ceny kvality ČR

S radostí oznamujeme, že jsme se stali držitelem ocenění Perspektivní organizace v programu Národní ceny kvality ČR „START EUROPE“. Po dvou letech tak navazujeme na ocenění z roku 2014 (program „START PLUS“). Na slavnostním večeru na Pražském hradě dne 22. 11. 2016 tuto cenu za všechny pracovníky společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. převzali Zdeněk Formánek a Jan Scherling. Díky všem, kteří se na realizaci tohoto prestižního dlouhodobého projektu podílí.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
01.02.17
5 Photos - View album

Post has attachment
Slavnostní ukončení projektu „Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko“

Dne 22.11.2016 proběhlo na Technické univerzitě v Ulánbátaru slavnostní ukončení projektu „Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko“, který byl od září 2013 realizován sdružením „Zavchan, Mongolsko“ (VODNÍ ZDROJE, a.s. a GEOMIN, s.r.o.). Projekt byl realizován v rámci rozvojové spolupráce a financován Českou rozvojovou agenturou. V rámci projektu byly provedeny následující práce:

Archivní rešerše a terénní rekognoskace s výběrem vhodných lokalit
Projekty, realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací na 20 lokalitách
Projekce, realizace a vyhodnocení hydrogeologického průzkumu na 10 lokalitách
Hydrodynamické zkoušky a laboratorní analýzy na 10 lokalitách
Vybudování stavebních a distribučních objektů pro jímání podzemní vody způsobilých pro celoroční provoz a jejich technologické vybavení (10 lokalit)
Cyklus školení pro provoz a údržbu vybudovaných distribučních objektů
Školení vysokoškolských studentů a pracovníků v oboru geofyzika a hydrogeologie
Zpracování studijních materiálů geofyzika a hydrogeologie
Nově vybudované vrty využívá v současné době 200 mongolských pasteveckých rodin, které vlastní 150 000 kusů zvířat. Při předání jímacích míst byli všichni jejich provozovatelé z řad pasteveckých rodin vyškoleni z obsluhy jímacího místa i z údržby elektrického generátoru. Zbývajících 10 objektů vybudují mongolští specialisté, kterým byly v rámci projektu předány formou školení a praktických ukázek všechny potřebné znalosti pro vyhloubení zbývajících vrtů.

Slavnostního předání výsledků projektu se zúčastnili hlavní koordinátor projektu za provincii Zavchan pan Azjargal, kterému byly předány veškeré písemné materiály související s realizací projektu, zástupci Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru Oldřich Zajíček a Ladislav Horák, zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí Mongolska a vysokoškolští pracovníci a studenti Technické univerzity v Ulánbátaru. Pedagogickým pracovníkům a studentům této univerzity byly předány studijní materiály oboru geofyzika a hydrogeologie, které byly zpracovány v anglickém a mongolském jazyce. Věříme, že studiem těchto materiálů se zvýší odborná úroveň studentů, kteří budou po absolvování univerzity dobře vybaveni do praktického řešení zásobování Mongolska podzemní vodou.

Prezentaci projektu a zhodnocení 15 leté úspěšné spolupráce mezi Českou republikou a Mongolskem provedli Mgr. Ivo Černý (VODNÍ ZDROJE, a.s.) a Ing. Jiří Šourek (GEOMIN, s.r.o.).

PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
05.01.17
5 Photos - View album

Post has attachment
Nabídka služeb - vrtané studny pro individuální zásobování
http://www.vodnizdroje.cz/vrty_studny

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Nový prototyp infiltrometru úspěšně otestován

Jedním z dílčích výsledků výzkumného úkolu „TA02021249 - Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR“ byl ve spolupráci subjektů VODNÍ ZDROJE, a.s. a PLASTIME CHEMI, s.r.o. vyvinut inovativní typ infiltrometru pro měření infiltrační kapacity zemin metodou konstantní hladiny ve vpichované/vrtané sondě. Díky modulární konstrukci je přístroj schopen měření v hloubkovém rozsahu 0,3 - 5,0 m a zároveň je dostatečně kompaktní pro snadný transport. Udržování konstantní hladiny v sondě je řízeno automaticky na hydraulickém principu, přístroj je rovněž kompatibilní s tlakovými sondami pro automatizovaný záznam měření.
Wait while more posts are being loaded