ഒരു സമരസഖാവ് ദാരുണമായി കൊലചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ പത്രം മാത്രമെന്തേ അറിയാതെ പോയി!!
കഷ്ടം!!
Photo
Shared publicly