Profile cover photo
Profile photo
sivayogi
4,204 followers -
I am for who am I.... if you need to meet you(soul) I will help you. நான் நடக்க கற்றுத்தருகிறேன். நீ பாதையை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்.
I am for who am I.... if you need to meet you(soul) I will help you. நான் நடக்க கற்றுத்தருகிறேன். நீ பாதையை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்.

4,204 followers
About
Posts

திருக்கோவையார்-உடன்போக்கு

பாடல் எண் : 4

எலும்பா லணியிறை யம்பலத்
தோனெல்லை செல்குறுவோர்
நலம்பா வியமுற்றும் நல்கினுங்
கல்வரை நாடரம்ம
சிலம்பா வடிக்கண்ணி சிற்றிடைக்
கேவிலை செப்பலொட்டார்
கலம்பா வியமுலை யின்விலை
யென்நீ கருதுவதே.

எலும்பால் அணிகலன் கொண்ட இறை அம்பலத்தோன் தில்லை செல்ல ஆர்வமுள்ளவர் நலத்தை முழுமையாக நல்கிட்டாலும் கல்லான இடத்தை நாடுபவர் இல்லை. சிலம்புடன் வடிவுடைகண்ணி சிற்றிடைக்கு நிகர் அறியமாட்டார் கலமான வியப்புக்குரிய முலையின் நிகர் என்ன என நீ கருதுவதே. (உண்மை உணர அறியாமல் பொய் மேல் கருத்து வைக்கதே)
#திருவாசகம்
Add a comment...

Post has attachment
Public
Add a comment...

Post has attachment
Public
Add a comment...

திருக்கோவையார்-உடன்போக்கு

பாடல் எண் : 3

பாப்பணி யோன்தில்லைப் பல்பூ
மருவுசில் லோதியைநற்
காப்பணிந் தார்பொன் னணிவா
ரினிக்கமழ் பூந்துறைவ
கோப்பணி வான்றோய் கொடிமுன்றில்
நின்றிவை ஏர்குழுமி
மாப்பணி லங்கள் முழங்கத்
தழங்கும் மணமுரசே.

பாம்பை அணிபவன் தில்லையில் பலவகை பூவாக மருவும் சிலையாகும் சோதியை நன்றாக காத்து பணிபவர் பொன் போன்றவர். இனி கமழும் பூ துறையின் கோப்பை பணிபவன் கொடி மூன்றில் நின்றதை சிறப்புற கூடி மாப்பிள்ளை அணிகலங்கள் இவை என முழங்க தழைத்திடும் இணைந்திட ஒலிக்கும் முரசு. (மெய்பொருளும் மறைபொருளும் இறை கூட உதவும் அலாங்கார பொருட்கள்)
#திருவாசகம்
Add a comment...

Post has attachment
Public
Add a comment...

திருக்கோவையார்-உடன்போக்கு

பாடல் எண் : 2

மணியக் கணியும் அரன்நஞ்ச
மஞ்சி மறுகிவிண்ணோர்
பணியக் கருணை தரும்பரன்
தில்லையன் னாள்திறத்துத்
துணியக் கருதுவ தின்றே
துணிதுறை வாநிறைபொன்
அணியக் கருதுகின் றார்பலர்
மேன்மே லயலவரே.

மணி என கணக்காய் இருக்கும் அரன் நஞ்சிக்கு அஞ்சி மாற்றாகி விண்ணவர் பணியக் கருணை தரும் பரன் தில்லையன் ஒத்தவள் திறமையுடன் துணிந்து கருத்துடன் உலர்த்தும் துறையில் நிறைவான பொன் அணி போல் கருதுகின்றவர் பலர் அவர்கள் மேன்மேலும் மாறுகின்றனர். (நஞ்சி நின்ற இடத்தை நாடுபவர் வளர்கின்றனர்)
#திருவாசகம்
Add a comment...

Post has attachment
Public
Add a comment...

Post has attachment
Public
Add a comment...

திருக்கோவையார்-உடன்போக்கு

பாடல் எண் : 1

ஒராக மிரண்டெழி லாயொளிர்
வோன்தில்லை யொண்ணுதலங்
கராகம் பயின்றமிழ் தம்பொதிந்
தீர்ஞ்சுணங் காடகத்தின்
பராகஞ் சிதர்ந்த பயோதர
மிப்பரி சேபணைத்த
இராகங்கண் டால்வள்ள லேயில்லை
யேயெம ரெண்ணுவதே.

ஓர் அகத்தில் இரண்டு எழிலாக ஒளிர்பவன் தில்லையில் ஒண்றும் தலமாக பயிலும் காரணமாக தாம் பொதிந்து தீர்த்தம் சுரக்கும் காடகத்தின் பார்க்க கச்சிதமாய் பயன் தரும் பரிசாக அணைத்த இராகத்தை கண்டு உணரும் வள்ளவர் இல்லை என ஏமாற எண்ணுவதே. (செவிச் செல்வம் அடையும் சூழல் யாவருக்கும் உண்டு)
#திருவாசகம்
Add a comment...

திருக்கோவையார்-ஒருவழித்தணத்தல்

பாடல் எண் : 13

வளருங் கறியறி யாமந்தி
தின்றுமம் மர்க்கிடமாய்த்
தளருந் தடவரைத் தண்சிலம்
பாதன தங்கமெங்கும்
விளரும் விழுமெழும் விம்மும்
மெலியும்வெண் மாமதிநின்
றொளிருஞ் சடைமுடி யோன்புலி
யூரன்ன வொண்ணுதலே.

வளரும் இளம் மிளகை அறியாம குரங்கு தின்று அல்லல்படுவது போல் தளரும் தடம் வரையும் சிலம்பு தங்கும் எங்கும் விளங்கும் அதை விரும்பி விம்மி மெலியும் வெண் மாமதி நின்று ஒளிரும் சடைமுடியோன் புலியூரன்ன ஒண்ணுதலே. (பொருள் பற்றுவதை பற்றாமல் பொருளையே பற்றி இரு)
#திருவாசகம்
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded