പിണറായി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണു. ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പിണറായിയുടെ കൂടെയാണു.
Shared publiclyView activity