می توانی آنقدر خسته باشی
که خواب را
که کابوس را
که حتی مرگ را پس بزنی ...

جهان جوابم کرده است!
...


از اینجا بشنویدش: http://ge.tt/3dAY3yL/v/0?title=monzavi+?c
+موسیقی ما 
Shared publiclyView activity