#ظریف  
وقتی در 11 نوامبر 1918 شکست خوردگان جنگ جهانی اول رسما شکست رو پذیرفتند مردم امپراطوری آلمان احساسات متفاوتی داشتند . برخی از  جنگ طلبان از اینکه نتوانسته بودند جنگ را پیروز بشوند عصبانی بودند و مردم خسته از جنگ نه از شکست کشورشان که از پایان جنگ خوشحال بودند ولی هیچ احمقی در تمامی امپراطوری آلمان دیده نشد که از آن شکست به عنوان پیروزی یاد کند و تسلیم نامه ای که  در ژوئن همان سال منجر به پیمان ورسای شد را سند پیروزی فرض کرده و برای ارنست فون سیلاو هلهله  کند و هورا بکشد
(ولله که جنس عاریائی آنها با عاریائی ما فرق دارد)
Photo
Shared publiclyView activity