Shared publicly  - 
 
Đọc cứ thấy sờ sợ, như 1 sự chết óc u oán nào đó...

+Việt Designer - Best way to learn Photoshop 
Translate
2
Add a comment...