Profile cover photo
Profile photo
Oostende Voor Anker
104 followers -
Oostende Voor Anker - Ostende À l'Ancre - Ostend At Anchor
Oostende Voor Anker - Ostende À l'Ancre - Ostend At Anchor

104 followers
About
Oostende Voor Anker's interests
Oostende Voor Anker's posts

Post has attachment
KONINKLIJK WERK IBIS HEEFT WEER EEN OPLEIDINGSSCHIP EN AANWEZIG OP OOSTENDE VOOR ANKER
Voor het eerst in 25 jaar beschikt de instelling Koninklijk Werk IBIS weer over een eigen opleidingsvaartuig, de Lady Grey. Na het schoolschip IBIS I (1906-1937), het stoomjacht La Crevette (1906-1918), de Johann-Marie (1907-1911) en diverse visserssloepen volgde de O1 Fabiola (1964-1969), ooit geschonken als huwelijksgeschenk van de stad Oostende aan het koningspaar en in de seventies nog een oude redeboot.
De Lady Grey werd gebouwd in 1936 op de scheepswerf van Risor (Noorwegen) als loodskotter voor de Noorse beloodsingsdienst. Later kwam het in handen van Valerie Fassotte, die er in de fjorden vele tochten mee ondernam. Ze schonk uiteindelijk het schip in 2014 aan het Koninklijk Werk IBIS. Na een grondige inspectie, een onderhoud en de plaatsing van de masten is het schip sinds dit jaar officieel in dienst als schoolschip. Een pool vrijwilligers, waaronder verschillende marinemensen, zorgt voor het onderhoud. Met hun nautische ervaring staan ze ook in voor het varen met het schip. Dat doen ze tijdens de week als onderdeel van de nautische lessen voor de eerste en tweede graad en in het weekend met de jongeren die niet naar huis kunnen.
Het Koninklijk Werk IBIS biedt een tehuis, opvoeding en opleiding aan kinderen tussen zes en zestien jaar die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, veelal omwille van een grote zorgvraag.
Ze geven steeds de prioriteit aan kinderen in moeilijke sociale omstandigheden of kansarmoede, jongens met probleemgedrag of die kampen met emotionele of sociale verwaarlozing.
Het IBIS-werk omvat een vrije lagere school en een school voor maritiem technisch secundair onderwijs, aangevuld met een internaat dat alle kinderen een totaalzorg aanbiedt, zowel gedurende de week als tijdens weekends en vakantieperiodes.
De jongens worden ondersteund en begeleid in hun groei naar een vreedzame en pluralistische levenshouding. Koning Albert I stichtte IBIS in 1906 om opleiding en opvoeding te verstrekken aan weeskinderen uit de visserijsector. "De jongens moeten er gelukkig zijn en al het mogelijke wordt gedaan om hen te omringen met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen" Die doelstelling blijft meer dan honderd jaar later even actueel. Het Koninklijk Werk IBIS geniet het voorrecht onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning te staan.
L’ACTION ROYALE IBIS DISPOSE À NOUVEAU D’UN NAVIRE D’ÉCOLAGE ET PRESENT A OSTENDE À L’ANCRE
Pour la première fois depuis 25 ans, l’action royale IBIS dispose à nouveau de son propre navire d’écolage, le Lady Grey. Ce dernier venu succède aux navires IBIS I (1906-1937), au yacht à vapeur La Crevette (1906-1918), au Johann-Marie (1907-1911) et à plusieurs chaloupes de pêche qui ont succédé au O1 Fabiola (1964-1969), offert comme cadeau de mariage au couple royal par la ville d’Ostende. Un ancien bateau de rade acquis dans les années septante vient compléter la liste.
Le Lady Grey a été construit en 1936 au chantier naval de Risor (Norvège) et a été utilisé comme bateau-pilote par les services de pilotage norvégiens. Plus tard, il fut la propriété de Madame Valérie Fassotte qui l’utilisa pour ses balades dans les fjords. Cette dernière offrit finalement le navire à IBIS en 2014. Après une inspection minutieuse, un entretien approfondi et le placement de mâts, le navire est aujourd’hui officiellement en service comme navire d’écolage. Une équipe de volontaires, dont plusieurs marins, se chargent de l’entretien et sont aussi aux commandes pour emmener en mer, non seulement les élèves des premier et second niveaux en semaine dans le cadre de leur formation nautique, mais aussi, durant le week-end, les élèves qui ne peuvent pas rentrer chez eux !
L’action Royale IBIS offre un toit, une éducation et une formation aux enfants âgés de 6 à 16 ans, qui pour la plupart ont besoin d’un encadrement et d’un accompagnement particulier. La priorité est toujours donnée aux enfants issus d’un milieu social défavorisé, qui vivent dans la pauvreté, qui ont des problèmes comportementaux ou qui souffrent d’une détresse sociale ou émotionnelle importante.
Le complexe IBIS comprend une école (école primaire et enseignement secondaire maritime) et un internat qui offre un encadrement complet pour tous les enfants, tant en semaine que le week-end ou durant les vacances scolaires.
Les enfants sont pris en charge et amenés, dans leur croissance, vers un style de vie pacifique et pluraliste. Le Roi Albert I fonda IBIS en 1906 afin de renforcer l’éducation des enfants orphelins de parents issus du monde de la pêche. La finalité était : « Les enfants doivent pouvoir être heureux et tout est mis en œuvre pour qu’ils puissent profiter de tous les soins et de l’attention qu’ils recevraient dans leur foyer ». Plus de cent ans plus tard, ce principe est toujours d’actualité. L’action Royale IBIS a l’honneur d’être placé sous le Haut Patronat de Sa Majesté le Roi.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
21/02/2017
5 Photos - View album

Post has attachment
Only 100 days to go and the first promotion for skippers is presented by my first mate ! We go for it

Moins de 100 jours pour la présentation du sac de promotion pour les skippers par mon allié préféré ! On a le vent dans les voiles.

Nog minder dan 100 dagen te gaan, en de promotie tas voor de schippers wordt voorgesteld door mijn first mate ! We hebben de wind in de zeilen
Photo

Post has attachment
Voormalige mijnenveger SPA (nu AMS Bernisse) op Oostende voor Anker
Er is van oudsher een hechte relatie tussen de Koninklijke Marine en de koopvaardijschepen in Nederland. Veel zeelieden hebben bij beide instellingen gewerkt of hun opleiding daar genoten. Eén van de taken van de Koninklijke Marine is het beschermen van de schepen van de koopvaardij. Na de 2e Wereldoorlog lagen er veel gevaarlijke zeemijnen in onze kustwateren. Het lag voor de hand dat de Koninklijke Marine dan ook na de bevrijding voortvarend aan het werk ging om deze mijnen zo snel mogelijk onschadelijk te maken voor een veilige vaart van de koopvaardijvloot (grote vaart en kustvaart), vissersvloot, marine en pleziervaart. De Nederlandse Koninklijke Marine en de Belgische Zeemacht werkten hierbij nauw samen op de Noordzeekust. Voor het onschadelijk maken van zeemijnen waren speciale schepen, mijnenvegers genaamd, nodig.Het type AMS 60 is één van het type schepen welke voor het mijnenvegen gebruikt is. (AMS staat voor "Adjudant Mine Sweeper") Via de Marshallhulp kreeg onze Koninklijke Marine in de periode juli 1953 tot en met november 1954 veertien van deze houten kustmijnenvegers in bezit. Ook de Belgische Zeemacht mocht een aantal van deze schepen ontvangen. In Nederland werden zij bekend als de Beemsterklasse. Enkele van deze houten kustmijnenvegers AMS 60 zijn na de 2e Wereldoorlog via de Marshallhulp in Europa gebouwd. Van deze schepen is er, voor zover bekend, anno 2002, nog maar één in heel West Europa in de vaart en eigendom van de stichting Paradijsvogel. Tijdens de actieve dienst bestond de bemanning uit 4 officieren, 17 onderofficieren en 18 matrozen.Ons schip, de AMS 60, is gebouwd in België naar analogie van de in Amerika gebouwde zusterschepen. Het bestaat uit een eikenhouten romp en dito opbouw. Naast hout is er uitsluitend niet-magnetisch metaal gebruikt zoals koper, brons, aluminium en een speciale soort roestvrij staal. Dit schip was uitgerust met akoestisch-, magnetisch- en mechanisch mijnenveegtuig.
Former Belgian minesweeper Spa (AMS Bernisse) present at Ostend at Anchor
There has always been a close relationship between the Dutch Royal Navy and Dutch Merchant Navy, many sailors having served, or trained with both. One of the tasks of a Navy is to protect the nation's merchant ships, and such protection didn't cease with the end of World War II, when the many dangerous mines remaining in coastal waters were a worry for the merchant fleets. Working closely together and without delay, the Dutch Royal Navy and the Belgian Navy began clearing, or making harmless, the thousands of mines along the North Sea coast. For defusing mines special ships called minesweepers were needed . With so many to be cleared there was urgent need for minesweeping and by courtesy of the Marshall Plan, between 1953 and 1954 fourteen wooden coastal minesweepers were provided for the Dutch and Belgian navies - the 'Beemster' class in Holland and 'AMS' ships in Belgium . Bernisse was built in Belgium (some of the ships were built in the US) and given the number AMS 60 and she is believed the only remaining example of these vessels in Western Europe. She is owned and operated by the Paradise Foundation. . The ship has an oak hull and superstructure, with only non-magnetic metals such as copper, bronze, aluminum and a special type of stainless steel used in her construction . Equipped with acoustic , magnetic and mechanical minesweeping gear, when in service her complement comprised 4 officers , 17 CPO’s and PO’s and 18 ratings.
L’ancien chasseur de mines belge Spa (AMS Bernisse) présent à Ostende à l’ancre
Il y a depuis longtemps une bonne relation entre la Koninklijke Marine et la marine marchande aux Pays Bas. Beaucoup de marins ont travaillés pour les deux ou y ont reçus leur formations. Une des tâches de la Koninklijke Marine est la protection des navires marchands. Après la deuxième guerre mondiale il restait beaucoup de mines marines dans nos eaux territoriales. Il était donc bien entendu que la Koninklijke Marine allait après la libération tout mettre en œuvre afin de garantir des eaux libres à la marine marchande (caboteur et long cours), pêcherie, navigation de plaisance et récréative. La Koninklijke Marine des Pays Bas et la Force Navale Belge ont donc travaillés en étroite collaboration sur les côtes de la mer du Nord.. Pour la destruction des mines marines des navires spéciaux étaient requis, appelés dragueurs de mines. Le type AMS 60 est un de ces types de navires utilisés aux fins de dragage de mines. (AMS est l’abréviation de "Adjudant Mine Sweeper") Via le plan Marshal la Koninklijke Marine à reçu 14 de ces navires en bois durant la période de juillet 1953 jusque et y compris novembre 1954.La Force Navale Belge a aussi reçu quelques-uns de ces navires. Au Pays Bas ils étaient connus comme étant la classe Beemster. Quelques-uns de ces dragueur de mines côtiers en bois AMS 60 ont été via le plan Marshall aussi construit en Europe. De tous ces navires il ne reste à ce que l’on en sait en 2002 qu’ un seul exemplaire encore en l’état et capable de naviguer et il est la propriété de l’association Paradijsvogel. Durant son service actif l’équipage se composait de 4 officiers, 17 sous-officiers et 18 matelots. Notre navire, le AMS 60, à été construit en Belgique suivant les plans de ses navires frères aux Etats Unis. Il s’agit d’une coque en chêne et d’une superstructure en chêne également. En plus du bois, il n’est fait usage que de matériaux métalliques non magnétiques, tels le cuivre, le bronze, aluminium et une sorte d’acier d’inoxydable. Ce navire était équipé de drague mécanique, magnétique et acoustique.

Photo
Photo
08/02/2017
2 Photos - View album

Post has attachment
Onze vriend Marten Munstra eigenaar/schipper van Jantje zal alweer “Conquest of Paradise” doen klinken in de Oostendse Haven
De Jantje liep in 1930 van stapel bij Van Goor in Monnickendam. Tot 1969 deed hij dienst als viskotter Ennie en Appie HD 25 en is er menig kabeljauw mee gevangen. Nadien werd het schip verkocht en omgebouwd tot de huidige schoenerbrik, ook wel brigantijn genoemd. Kenmerkend voor dit type schip is dat de voorste mast vierkant getuigd is en de achterste gaffelgetuigd. Vroeger al was dit type schip de keuze van menig piraat vanwege zijn snelheid en goed vaareigenschappen. Nog altijd ademt de Jantje de authentieke bruine sfeer van weleer, maar tegelijk is hij voorzien van alle hedendaagse luxe en comfort.
Our friend Marten Munstra, owner/skipper of Jantje will sail again out of the port of Ostend on the sound of “conquest of Paradise”
The Jantje ('Jimmy') was launched in 1930 at the Van Goor shipyard in Monnickendam. Until 1969 she operated in the North Sea as a cod fishing vessel, and was then asquired by a new owner who converted to a topsail schooner, also sometimes referred to a brigantine, typified by a square-rigged foremast with an aft gaff rig. Interestingly, this type of ship was the choice of many a pirate because of speed and good handling characteristics. Jantje may still reflect the authentic atmosphere of yesteryear, but at the same time she is equipped with every modern luxury and comfort.
Notre ami Marten Munstra armateurs/patron du Jantje sortira de nouveau du port d’Ostende au son de « Conquest of Paradise3
Le Jantje a été lancé en 1930 aux chantiers Van Goor à Monnickendam. Jusqu'en 1969 il a servi comme cotre de pêche au cabillaud en tant que Ennie en Appie HD 25. Ensuite il a été vendu et transformé en goélette brik aussi appelé brigantin. Ce qui le caractérise c'est l'accastillage différent entre le mât de misaine et le mât d'artimon. Ces bateaux étaient choisi avant par les pirates à cause de leur rapidité et leur bonne tenue à la mer. Le Jantje respire encore cette authenticité d'antan tout en étant équipé du luxe et du confort actuel.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
01/02/2017
6 Photos - View album

Post has attachment
De laatste Nederlandse Zeillogger “Balder” wordt één van de paradepaardjes van het festival
In 1912 in de vaart gebracht als zeillogger VL 92 Balder ten behoeve van de haringvangst. In 1929 werd zij verkocht aan Scheveningen en verbouwd tot motorlogger SCH 14 Oceaan en na de Tweede Wereldoorlog weer in gebruik tot 1960. In 1962 in de vaart genomen als schoolschip “Zeearend” te Scheveningen. In 1976 werd zij verkocht aan het Nederlands scheepvaartmuseum van Amsterdam en volledig gerestaureerd zoals in 1912. In 2005 werd zij eigendom van het visserijmuseum Vlaardingen en is de laatste nog in originele staat bevindende Nederlandse zeillogger.
Le dernier lougre des Pays-Bas « Balder sera une des vedette d’Ostende à l’ancre
Mis à l’eau en 1912 comme voilier le VL 92 Balder était utilisé pour la pêche au hareng. En 1929 vendu à Scheveningen et transformé en lougre à moteur en tant que SCH 14 Oceaan et utilisé après la seconde guerre mondiale et ce jusqu’en 1960. En 1962 remis à la navigation comme navre école “Zeearend” à Scheveningen. En 1976 vendu au musée de la navigation des Pays-Bas d’Amsterdam et entièrement restauré à l’identique. En 2005 est devenu la propriété du musée de la pêcherie de Vlaardingen et est à l’heure actuelle le dernier lougre à voiles des Pays-Bas encore en l’état d’origine.
The last dutch lugger “Balder” will be one of the ships to visit during Ostend at Anchor
Put into service in 1912 as sail lugger VL 92 Balder for the herring catch. In 1929,sold to Scheveningen and converted into motor logger SCH 14 Ocean,after the second war back into use until 1960. In 1962, put into service as school ship "Eagle" in Scheveningen. In 1976, sold to the Dutch Maritime Museum in Amsterdam and fully restored as in 1912. In 2005 it became the property of the Fisheries Museum Vlaardingen and is the last remaining original Dutch sailing lugger.
PhotoPhotoPhoto
24/01/2017
3 Photos - View album

Post has attachment
Georges Stephenson terug paraat op Oostende voor Anker
De George Stephenson is een nieuw gebouwd schip met een uitstraling van « 1958 » en bestaat voor het grootste gedeelte uit een stalen casco en hergebruikte onderdelen en materialen. Het is een varend museumschip. Bovendien is de eigenaar een grote verzamelaar van scheepsfluiten en zal hij een heus concert geven op de visserskaai. Het schip is aangedreven door stoom en zal ook ingezet worden voor havenrondvaarten voor het grote publiek!

The Georges Stephenson again present at Ostend at Anchor
The George Stephenson is a newly built ship with a look of "1958" and consists mainly of a steel hull and reused parts and materials. It is a sailing museum ship. The owner of the ship is also collector of old steam whistles. He will give a concert of his collection at his mooring place at the quayside! The ship will also organize harbor navigation for the public!

Le Georges Stephenson de retour à Ostende à l’ancre
LeGeorge Stephenson est un navire nouvellement construit duquel se dégage un petit air de "1958" et se compose principalement d'une coque d'acier ainsi que de pièces et de matériaux de récupération. C'est en fait un navire musée naviguant ! Le propriétaire est aussi un grand collectionneur de corne de brume! Il organisera sur le quai d’ailleurs journellement des concerts. Le navire sera aussi accessible au grand public, pour des promenades portuaire !
PhotoPhotoPhotoPhoto
18/01/2017
4 Photos - View album

Post has attachment
100 ste Deelnemer mytisch schip van Kapitein Cook
Le 100ième participant, le navire mythique du capitaine Cook
100 ste Deelnemer mytisch schip van Kapitein Cook
Le 100ième participant, le navire mythique du capitaine CookThe 100th participant, the mythical ship of captain Cook
EARL OF PEMBROKE
Ze werd gebouwd in Pukavik, Zweden als "Orion" in 1948 als één van de laatste schoeners ingezet in de Baltische Zee. Ze vervoerde tussen de baltische zee en de oost kust van Engeland hout. In 1974 werd ze aangekocht door Square Sail. In 1985 en 1994 onderging ze een twee grondige restauraties. Ze werd in de vaart genomen als driemastbark met de huidige tuigage die een kopij is van de tuigage van het mytische schip van kapitein Cook, de HMS “Endeauvour”. De originele Earl of Pembroke werd in 1768 aangekocht door de Britse Royal Navy en op vraag van kapitein Cook herdoopt tot “Endeavour”. Captain Cook ontdekte in 1770 met de Endeavour Australië
Ze is een prachtige schip gebouwd als een werkende houten zeilschip en onderhouden op een dusdanige manier dat haar originele lijnen en schoonheid behouden blijft !
Earl of Pembroke was originally built in Pukavik Sweden in 1948 as one of the last three masted trading shooners operating in the Baltic as “Orion”.She traded timber between Baltic ports and the East Coast of England before being laid up in Thisted Denmark in 1974. Purchased by square sail, she began a major restoration in 1985, and in 1994. She was commissioned as the three masted barque that she is today. Her rig, to the period of C 1790, is similar to Captain’s Cook’s HMS Endeauvour. The original “Earl of Pembroke” was purchased by the Royal Navy in 1769 at Cook’s request and was renamd Endeauvour.
She is really is a fantastic ship built as a truly sailing working ship were the original lines are kept.
Captain Cook discovered Australia with the HMS Endeauvour in 1770 !
Construit à Pukavik en Suède sous le nom de «Orion» en 1945. Le Earl of Pembroke est un trois-mâts barque utilisé pour les festivals maritimes, les charters, la collecte de fonds de bienfaisance, les divertissements corporatifs et le travail cinématographique. Construit pour ressembler au célèbre HMS Endeavour à bord duquel le capitaine Cook a découvert l'Australie. On sait que l'Endeavour s'appelait autrefois «Earl of Pembroke» à l'époque où il travaillait comme transport de charbon dans l'ouest du pays. Earl of Pembroke comme nous le connaissons aujourd'hui a été construit avec l'idée de le faire apparaitre au cinéma et dans les festivals maritime. Sa voilure à trois mâts et les ponts dégagés de superstructure créent une silhouette magnifique et inoubliable d'un voilier classique. C'est un vaisseau vraiment magnifique construit comme un véritable bateau de travail en bois et entretenue façon à préserver son caractère naturel et sa beauté.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
09/01/2017
8 Photos - View album

Post has attachment
Our volonteers with kids in action during winter ice festival at Ostend !
Les volontaires et leurs enfants en action durant le festival d'hiver sur glace à Ostende !
Onze vrijwilligers en hun kinderen in actie op het winter ijs festival te Oostende !
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
05/01/2017
14 Photos - View album

Post has attachment
In deze donkere dagen, los van je overtuiging, wens ik jullie allen een beetje licht en vooral een goede gezondheid en een super Nieuwjaar

En ces jours sombres, quels que soient vos croyances, je vous souhaite à tous un peu de lumière et surtout une bonne santé et un super nouvel an.

In these dark days, regardless of your beliefs, I wish you all a little light and above all good health and a superb new year
Photo

Post has attachment
La Marine de Loire à Ostende à l’Ancre 2017
 
En 2017, les mariniers de Loire viendront présenter leur patrimoine fluvial et leur passion durant les 4 jours de la fête. Pour cela, 4 bateaux de Loire partiront de Nevers (Région Bourgogne/Franche-Comté) pour rejoindre Ostende. Près de 13 jours de navigation seront nécessaires. Le retour sur la Loire se fera également par les canaux.
A quai, la Marine de Loire s’expose à Ostende
A quai, le Village de Loire présentera :
- la maquette d’une toue cabanée (7m), utilisée par les pêcheurs notamment sur les filets barrage.
- une exposition d’engins de pêche en conditions simulées, des jeux autour de la Loire pour enfants
- des démonstrations de matelotage,
- une fabrication d’une barque de Loire,
- des dégustations et ventes de produits locaux (vins de Loire, terrines de poissons de Loire, etc.)
- la promotion touristique du territoire ligérien et de ses grands événements comme le Festival de Loire d’Orléans, plus grand rassemblement européen de la marine fluviale

De Marine van de Loire op Oostende voor Anker 2017

In 2017 zullen de zeilers en roeiers van de Loire het erfgoed van hun rivier voorstellen tijdens het 4 daags maritiem festival “Oostende voor Anker” . Een 4 tal “gabares” (platbodems van de Loire rivier) zullen zelf de tocht ondernemen via de rivier en kanalen en vertrekken vanuit Nevers (Regio Bourgondië / Franche-Comté) om Oostende aan te doen. Die hele onderneming zal ongeveer 13 dagen duren. De terugkeer naar de Loire is ook via de kanalen en de Loire voorzien Bijna 13 dagen vaart zullen nodig zijn. De terugkeer naar de Loire zal ook via de kanalen gebeuren..
Op de kade zal het maritiem erfgoed van de Loire zichzelf voorstellen
Op de kade zal de Marine de Loire zich tentoon stellen in Oostende
Naast hun rijke maritieme geschiedenis worden talrijke activiteiten voorzien waaronder :

- Het model van een Loire boot met een hut (7m) gebruikt door vissers met speciale kruisnetten
- Demonstraties van de verschillende vistuigen en animatie voor de jongste bezoekers
- Demonstraties van zeemanschap,
- De bouw van een Loire boot
- Proeverijen en verkoop van lokale producten (Loire wijnen Loire, vis, terrines, etc.)
- De toeristische promotie van het grondgebied van de Loire en haar grote evenementen zoals het Festival van de Loire van Orléans, de grootste Europese bijeenkomst van de binnenvaart

The Marine of Loire in Oostende voor Anker 2017
In 2017, the sailors of Loire will come to present their river heritage and their passion during the 4 days of the festival. For this, 4 boats from Loire will leave Nevers (Region Burgundy / Franche-Comté) to join Ostend. Nearly 13 days of navigation will be required. The return to the Loire will also be through the canals.
On the quayside, the maritime heritage of the Loire will be exposed in Ostend
At the quayside, the Village of Loire will present:
- the model of a Loire boat with a hut(7m) used by fishermen with special nets.
- an exhibition of fishing gear under simulated conditions, games around the Loire for children
- demonstrations of seamanship,
- a manufacture of a Loire boat,
- tastings and sales of local products (Loire wines, Loire fish terrines, etc.)
- the tourist promotion of the territory of the Loire and its major events such as the Festival of Loire of Orléans, the largest European gathering of the inland waterway
Photo
Wait while more posts are being loaded