#من_بدون_چیز

اگه قرار باشه که با دادن یه شام سالم و ساده، مهمونایی ناراحت بشن، معلومه که اونا برای شکم چرونی اومده بودن، نه شادی تو جشن ما و همون بهتر که ناراحت شن!


@meyarnameh
Photo
Shared publiclyView activity