Profile cover photo
Profile photo
Instytut Polityki Społecznej UW
34 followers -
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

34 followers
About
Posts

Post is pinned.
Staże i praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Informujemy, że Uniwersytet Warszawski podjął współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, m.in. w zakresie odbywania przez naszych studentów praktyk i staży zawodowych w ZUS. Dzięki temu, w ramach prostej procedury, studenci mogą odbywać staże i praktyki w różnych departamentach i wydziałach ZUS-u.

Gorąco zachęcamy do podjęcia proponowanej współpracy. Poniżej znajduje się krótka informacja dotyczącą procedury formalnej organizacji takich praktyk.

W razie pytań można zgłaszać się do pełnomocników ds. praktyk – instytutowych lub wydziałowego: dr Piotr W. Zawadzki, p.zawadzki@uw.edu.pl, http://ips.uw.edu.pl/studenci/dyzury/


Procedura praktyk/staży w ZUS

Przed rozpoczęciem praktyk:
1. Osoba zainteresowana praktyką w ZUS wypełnia formularz aplikacyjny, który przysyła do na adres praktyki@zus.pl wraz z CV i listem motywacyjnym (dokumenty te gromadzone są w „teczkach” praktykantów). Aby otrzymać formularz aplikacyjny i dodatkowe informacje należy skontaktować się z ZUS pod adresem: praktyki@zus.pl
2. Jeżeli uczelnia wydaje studentowi skierowania na praktyki – dokument ten również dołączany jest do teczek praktykantów.
3. Wymagane jest także ubezpieczenie NNW (potwierdzenie z uczelni o objęciu studenta takim ubezpieczeniem lub indywidulne ubezpieczenie dostarczone przez zainteresowanego) – Uniwersytet Warszawski zapewnia takie ubezpieczenie, została zawarta stosowna polisa ubezpieczeniowa obejmująca każdego studenta podejmującego praktyki zawodowe.
4. Gdy ustalona zostanie komórka (departament w przypadku praktyk w Centrali lub wydział w przypadku praktyk w Oddziale), w której odbywać się będą praktyki oraz program praktyk, opiekun, termin rozpoczęcia, długość trwania praktyki - przygotowywane jest porozumienie. Gotowe porozumienie w 3 egzemplarzach podpisuje: uczelnia (osoba właściwa – np. pełnomocnik Dziekana ds. praktyk), Zakład, praktykant – każda strona dostaje jeden egzemplarz.
5. Na początku praktyk ustalany jest termin szkolenia dla praktykanta z BHP i p.poż.
6. Komórka właściwa do spraw pracowniczych w Zakładzie (w Centrali: Departament Spraw Pracowniczych, w Oddziale: Wydział Spraw Pracowniczych) przygotowuje listę obecności dla praktykanta i przekazuje komórce, w której będą praktyki.

W czasie praktyk:
1. Praktykant pierwszego dnia dostaje do zapoznania się kilka dokumentów (Regulamin pracy, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, Ustawa o ochronie danych osobowych), odbywa szkolenie BHP, oprowadzany jest po Centrali/Oddziale.
2. Praktykant po odbyciu szkoleń oraz zapoznaniu się z otoczeniem, przystępuje do praktyk

Po zakończeniu praktyk:
1. Praktykant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyk, podpisane przez dyrektora Departamentu Spraw Pracowniczych (w przypadku Centrali) lub naczelnika Wydziału Spraw Pracowniczych (w przypadku Oddziału)
2. Wzór takiego oświadczenia jest standardowy i obowiązuje w całym Zakładzie.
3. Zaświadczenie jest wysyłane do praktykanta pocztą.
Add a comment...

Post has attachment
Informujemy, że zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na roczny staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy stażowej prosimy o jak najszybsze przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym na adres biuro@niebieskalinia.info.

Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

Więcej informacji na temat stażu można znaleźć na stronie: http://niebieskalinia.info/index.php/340-program-stazowy-2017
PROGRAM STAŻOWY 2017
PROGRAM STAŻOWY 2017
niebieskalinia.info
Add a comment...

Post has attachment
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (http://ops-wola.waw.pl/opswola/) we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej zaprasza studentów do wzięcia udziału w pilotażowym programie, którego celem jest pozyskanie kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych lub niepełnosprawnych.

Realizacja roli opiekuna prawnego lub kuratora pozwala na zdobycie szerszych kompetencji. Potwierdzi i poszerzy też wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów, dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, niesamodzielnymi. W sensie technicznym wzięcie udziału w tym programie automatycznie zalicza studenckie praktyki zawodowe.

Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego oraz może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/ kuratelę.

Wymagania:
- chęci do pracy na rzecz innych osób, empatia, zdolności prawno-organizacyjne z zakresu zwykłych, codziennych czynności (np. załatwienie sprawy w banku czy urzędzie) - opiekun/kurator jest prawnym reprezentantem takiej osoby - na polecenie Sądu wykonuje czynności prawne w imieniu klienta OPS (czynności typowo "opiekuńcze" zapewniają rodzina, pracownicy OPS i służby zdrowia - kurator nadzoruje to wszystko w sensie prawno-organizacyjnym i finansowym),
- pełnoletność,
- pełna zdolność do czynności prawnych, pełnia praw publicznych,
- nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji kuratora lub opiekuna.

Zapraszamy studentów do współpracy przy tym programie. Wszystkie szczegóły i szersze wyjaśnienia zostaną udzielone podczas pierwszego spotkania organizacyjnego, które odbędzie się w sali nr 104 IPS (ul. Nowy Świat 67), środa 14 grudnia 2016 r. o godzinie 17.00. Serdecznie na nie zapraszamy!
Add a comment...

Post has attachment
22 i 23 listopada br. "Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy" w BUW i na Wydziale Neofilologii.
W ramach spotkań odbędą się bezpłatne warsztaty/szkolenia dla Studentów i Absolwentów oraz sesje rekrutacyjne.
Więcej informacji na stronie:
http://spotkania.uw.edu.pl/
http://spotkania.uw.edu.pl/strefa-studenta/
oraz na FB:
https://www.facebook.com/events/1590398901269102/
Add a comment...

Firma badawczo-konsultingowa DANAE https://www.danae.com.pl poszukuje stażystów.
Do obowiązków stażysty należeć będzie m.in.:
- Opracowywanie tabel i wykresów
- Kodowanie pytań otwartych
- Edycja i standaryzacja raportów i prezentacji
Kogo szukamy?
- studenta 4-5 roku lub absolwenta (preferowane kierunki: socjologia, psychologia, ekonomia, informatyka i ekonometria)
- osoby dyspozycyjnej min. 25h tygodniowo
- z umiejętnościami analitycznego myślenia
- sprawnie posługującej się pakietem Office
Co oferujemy?
- płatny 3-miesięczny staż w warszawskim/gdańskim biurze DANAE
- uczestnictwo w badaniach o tematyce społecznej
- poznanie specyfiki pracy w branży badawczej
- dobrą atmosferę pracy
- dopasowanie obowiązków do posiadanych kompetencji
- wsparcie doświadczonego opiekuna stażu
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij CV i krótki list od siebie pod adres: rekrutacja@danae.com.pl
UWAGA: firma DANAE ma podpisane oficjalne porozumienie z naszym wydziałem, staż może być więc bez problemów traktowany jako forma zaliczenia praktyk zawodowych!
Add a comment...

Osobom zakwalifikowanym na studia I i I stopnia w Instytucie Polityki Społecznej UW przypominamy, że w celu przyjęcia na studia należy jeszcze złożyć dokumenty (ich spis dokumentów jest na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/ ). Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów!
Można je złożyć jutro i pojutrze, czyli 22.IX i 23.IX w godzinach 8.30-10.00 - IPS, ul. Nowy Świat 67, I piętro, pokój nr 109.
(III tura rekrutacji na studia II stopnia - poniedziałek-wtorek 8.30-10.00)
Add a comment...

IPS poszukuje praktykantów!!
W dniach 22-24 września 2016 r. Instytut Polityki Społecznej organizuje III Międzynarodową Konferencję ESPAnet Polska 2016, pt. Social Investment and Development (Innowacje Społeczne a Rozwój), we współpracy z Fundacją ICRA.
W związku z tym poszukujemy 2-3 studentów/ek do pomocy w organizacji konferencji.
Oferujemy możliwość zaliczenia 30-40 godzin praktyk (do uzgodnienia), możliwość zdobycia doświadczenia oraz zaświadczenia o praktykach.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, podstawowa znajomość programu MS Word i Excel oraz odpowiedzialność.
W celu przesłania swojego zgłoszenia, proszę wypełnić formularz, który znajduje się pod linkiem:
https://docs.google.com/a/uw.edu.pl/forms/d/e/1FAIpQLSdjbIzaqArUqpgHHf2BNZOKF4YwGiLFxlBmyZ4vGnfGvMJP_w/viewform
Aplikację można przesyłać do 10 września 2016 r. (sobota) włącznie.
Add a comment...

Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk przedstawia ofertę stażu (bez możliwości zatrudnienia po odbyciu stażu) na stanowisku: Pracownik biblioteki

Opis stanowiska:
- udostępnianie czytelnikom zasobów bibliotecznych i włączanie ich na półki,
- udzielanie informacji bibliograficznych,
- prace z zakresu organizacji zbiorów: selekcja, melioracja,
- ewidencja roczników wydawnictw ciągłych w inwentarzach biblioteki : wpisywanie do inwentarzy, nadawanie sygnatur,
- udział w dyżurach w czytelni i magazynie,
- porządkowanie magazynów bibliotecznych : podręcznego, głównego i magazynów piwnicznych,
- kontrola zbiorów.

Wymagania:
- student / absolwent studiów licencjackich lub magisterskich,
- sumienność i staranność w wykonywaniu obowiązków.

Oferty proszę składać na adres mailowy: b.wszolek@inp.pan.pl tel. (22) 65-72-738
Add a comment...

Post has attachment
IPS zaprasza na szkolenia specjalizacyjne z Organizacji Pomocy Społecznej
Szkolenie adresowane jest do pracowników pomocy społecznej posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ich przygotowanie do zarządzania tymi jednostkami. Uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania oraz zaktualizowania swojej wiedzy oraz zdobycia nowych doświadczeń i rozwinięcia umiejętności kierowniczych.
Szczegóły: http://ips.uw.edu.pl/szkolenia-specjalizacyjne-z-organizacji-pomocy-spolecznej-2/
Add a comment...

Post has attachment
Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje ekspertów do projektu "Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych", którego celem jest zwiększenie zakresu i trafności oferty Instytucji Rynku Pracy (IRP) skierowanej do ludzi młodych w województwie mazowieckim. Szukamy specjalistów którzy zajmują się trudną młodzieżą ,instytucjami pomocy i integracji społecznej, edukacją i rynkiem pracy.
Do aplikowania zapraszamy osoby niezatrudnione aktualnie w instytucjach runku pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wykluczenie wynika z wymogów projektu.)
Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Anna Jezierska tel. 663-831-074, adres e-mail:ajezierska@cofund.org.pl
Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny oraz propozycję wynagrodzenia brutto, należy przekazać w terminie do: 12.08.2016 r
Więcej szczegółów, w tym wymagań wobec kandydatów, na stronie: http://cofund.org.pl/ogloszenia
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded