Shared publicly  - 
 
«فروشنده» ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بخش بهترین فیلم خارجی انجمن منتقدان 2016 معرفی شده است.
1