Shared publicly  - 
 
درود اول از همه برای شروع سایت زیر را باز کنید:  http://gtmetrix.com بعد از ورود با سایت آدس سایت خود را مانند مانند نمونه وارد کنید و دکمه Go را بزنید.         حالا منتظر بمونید سایتتون داره آنالیز میشه!حاا صفحه ی اطلاعات بهینه سازی باز شد! در قسمت…
Translate
سایت خود را با استفاده از Gtmetrix بهینه کنید دروداول از همه برای شروع سایت زیر را باز کنید: http://gtmetrix.comبعد از ورود با سایت آدس سایت خود را مانند مانند نمونه وارد کنید و دکمه Go را بزنید.
1
Add a comment...