പീയെസ്ജിയല്ല യുവന്റസ് .

നൗകാമ്പിൽ ഗോൾരഹിത സമനിലയുമായി അവർ സെമിയിലേയ്ക്ക്

#JuventusVsBarcelona
Juventus defeated Barcelona 3-0 in the Champions league quarterfinal

Photo
Shared publicly