ശേഖരാ..
എന്തോ
ഇന്നു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ മതി.
ശരിയമ്മേ.
Shared publicly