നാറിയോനെ പേറിയാ പേറിയവൻ നാറും. (വേറെ അക്ഷരങ്ങളാക്കിയും 'നാ' ഉപയോഗിക്കാം)
സാമാന്യനിയമമാണ്
ഓർക്കണം.. ഓർത്താൽ നന്ന്.
Shared publiclyView activity