Profile

Cover photo
615,700 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Voorlopige teksten werkbaar en wendbaar werk, vrijgegeven in een onwerkbare periode

Na drie maanden wachten, gaf het kabinet Peeters uiteindelijk dan toch de voorlopige teksten vrij. Deze voorlopige teksten houden meer wendbaar dan werkbaar werk in. De tegenstelling met een betere combinatie werk/privé en een werkbaar eindeloopbaanbeleid is volgens ACLVB bijzonder frappant.

De ACLVB vindt bovendien de timing bijzonder ongelukkig, aangezien het sociaal overleg tijdens de zomervakantie niet haar volle kansen kan krijgen. Er moet immers voldoende tijd gegeven worden aan de sociale partners om de teksten te bestuderen en te negociëren.

De aandachtspunten voor de ACLVB zijn en blijven :

Het sociaal overleg moet ten volle haar rol kunnen spelen op interprofessioneel niveau, maar zeker ook in de sectoren en de bedrijven. Een opgelegde annualisering van de arbeidsduur, alsook het nieuwe bijkomende krediet van 100 overuren, gaan echter de omgekeerde richting uit.

Vorming blijft belangrijk, zeker in tijden van een evoluerende arbeidsmarkt. In het voorontwerp wordt gesproken over een belangrijke rol voor de sectoren. De Liberale Vakbond betreurt dat er geen sanctiemechanisme is, alsook het feit dat bedrijven met minder dan 10 werknemers van dit recht verstoken blijven.

Werkbaar werk tijdens de ganse loopbaan was een kans voor de regering om een positief signaal te geven aan de werknemers. De ACLVB vindt het in die optiek jammer dat de regering teveel de nadruk legt op de eenzijdige flexibiliteit.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Asociale maatregelen Michel I verrechtvaardigen nationale betoging op 29 september

Het Nationaal comité besprak gisteren nogmaals de lijst aan asociale regeringsmaatregelen (uitkeringen, pensioenen, SWT, tijdskrediet,...) die de regering Michel sinds haar aantreden nam. Ook werden diverse reparaties geduid die we als vakbond bekomen hebben en de diverse corrigerende tussenkomsten binnen het sociaal overleg. Een recent voorbeeld hiervan is de voorgestelde tussenoplossing binnen de Groep van Tien rond de plannen van minister Peeters. Vakbonden hebben voorgesteld om de annualisering van de arbeidstijd te kunnen onderhandelen in sectoren, daar waar er nog geen sectorale regeling bestaat. Ook de confrontatie van de minister met zijn pensioenmaatregelen, die frontaal zouden ingaan tegen de armoedebestrijding, laat de minister momenteel een voorzichtigere houding aannemen.

De ACLVB zal ook deelnemen aan de manifestatie van 29 september. Er liggen immers voldoende negatieve elementen op tafel om een betogingsdeelname te verrechtvaardigen en dit ook naar aanleiding van de tweede verjaardag van de regering Michel. Laat ons ook niet de diverse regionale, asociale maatregelen (kinderbijslag, water en energie,...) vergeten waarmee ook de deelregeringen in de zakken zitten van werknemers en sociaal verzekerden.

Het reeds geplande nationaal comité van 2 september en een stemming over deelname aan een staking in oktober, zal evenwel niet kunnen doorgaan. Er zal immers hoogstwaarschijnlijk op 2 september onvoldoende informatie zijn over de regeringsmaatregelen in het kader van de begroting 2017. De ACLVB heeft de regering alvast laten verstaan dat de lasten niet opnieuw op een éénzijdige manier bij de werknemers en sociaal verzekerden kunnen gelegd worden. Hiermee gaf de ACLVB tijdens dit nationaal comité, een niet mis te verstane waarschuwing aan het adres van de federale regering.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Regering versoepelt studentenarbeid maar negeert verdringingseffect

De regering gaat door in haar flexibiliseringsijver. Deze keer is de studentenarbeid aan de beurt. In de ministerraad werd namelijk beslist om vanaf 1 januari 2017 de grens van maximum 50 dagen/jaar studentenarbeid om te zetten naar een grens van 475 uur/jaar. Hoewel de sociale partners hier momenteel over onderhandelen, werd niet eens gewacht op hun advies.

Studentenarbeid in uren berekenen? In principe hebben we daar niets op tegen. Dat betekent echter niet dat we voorstander zijn van het feit dat studenten – in naam van meer flexibiliteit - uitgebuit worden. Evenmin keuren we goed dat – bij gebrek aan een afdoend wettelijk kader - een nieuwe vorm van oneerlijke concurrentie ontstaat tussen jobstudenten en vaste werknemers.

Het actuele ontwerp voorziet niet in het beperken van een deel van de 475 uur tot een bepaalde periode in het jaar (de grote vakantie bijvoorbeeld). Bovendien laat het een werkgever toe om slechts gewone sociale bijdragen te betalen vanaf het overschrijden van die grens van 475 uur. Daardoor zullen de studenten – goedkope werkkrachten – meer ingezet worden, ten koste van de vaste werknemers. En daar knelt het schoentje voor ons!

Premier Charles Michel klopt zich met de goedkeuring van deze versoepelingsmaatregelen voor studentenarbeid op de borst. Hij herinnert er graag aan dat jobcreatie en het stimuleren van werkgelegenheid de kern blijven van het regeerproject. Inderdaad meneer Michel, de nieuwe regeling die u net goedkeurde zal de aanwerving van jobstudenten aanzwengelen. Maar denkt u ook even aan al die andere werknemers?
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Brievenbusfirma's: praktijk om belastingen te ontduiken gaat in heel Europa gepaard met uitbuiting van werknemers

Uit een nieuw rapport van het Europees Vakverbond (EVV) blijkt dat bedrijven brievenbusfirma's niet enkel gebruiken om minder belastingen te betalen, maar ook om de lonen naar beneden te halen en ongunstige arbeidsvoorwaarden op te dringen.

Brievenbusfirma's zijn juridische entiteiten die opgericht zijn in een land van de EU waar ze geen enkele (of nauwelijks) economische activiteit hebben, met het doel te profiteren van het meest voordelige regime inzake belastingen, lonen, enz.

Het rapport over het aanwenden van brievenbusfirma's en de impact op de rechten van de werknemers en de openbare inkomsten dat vandaag gepubliceerd werd, bestudeert cases uit Duitsland, Nederland, Italië en Zweden, meer bepaald in de vleessector, het wegtransport, de automobielnijverheid en de bouw. Het toont aan hoe de belastingontduiking vaak gepaard gaat met de uitbuiting van de werknemers.

Het rapport onthult eveneens dat 83% van de directe buitenlandse investeringen in Nederland en 96% in Luxemburg dat zijn in "entiteiten met een specifiek oogmerk" (met andere woorden: brievenbusfirma's), wat aantoont dat de grote meerderheid van de "buitenlandse investeringen" in die landen tot doel heeft minder belastingen te betalen!
 ·  Translate
Uit een nieuw rapport van het Europees Vakverbond (EVV) blijkt dat bedrijven brievenbusfirma's niet enkel gebruiken om minder belastingen te betalen.
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Basisinkomen? Debat over sociale zekerheid verdient beter

Unizo-topman Karel van Eetvelt roept de politieke wereld en de sociale partners op om een grondige discussie te voeren over het basisinkomen voor iedereen. Zijn organisatie is alvast gestart met een onderzoek naar een nieuw sociaal statuut waar zo'n basisinkomen deel van kan uitmaken.

De Liberale Vakbond ACLVB maakt voorbehoud bij de invoering van een basisinkomen.

Voorzitter Mario Coppens: "Aan dit voorstel hangt immers een behoorlijk prijskaartje, er zullen bijkomende inkomsten nodig zijn om het te financieren. Bovendien zullen de gelden ook toegekend worden aan diegenen die het niet of minder nodig hebben, terwijl het principe van onze sociale zekerheid net het lenigen van reële behoeften is."

Onlangs hield Zwitserland een referendum over het invoeren van een universeel basisinkomen. Het idee daarbij was dat het basisinkomen de sociale zekerheid (kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, pensioen, …) zou vervangen. Niet voor niets werd het voorstel door 80% van de Zwitsers verworpen!

Stel dat we dezelfde oefening maken en het budget van de Belgische sociale zekerheid (80 miljard euro per jaar of 20% van het BBP) verdelen over de Belgen, dan zou dat iedere Belg nog geen 800 euro per maand opleveren. Een bedrag dat ver onder de armoedegrens ligt dus!

Wat echt nodig is, is een grondig debat over de financiering van de huidige socialezekerheidsstelsels van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen.

"Laat ons alstublieft niet aan steekvlampolitiek doen", benadrukt Sabine Slegers, Nationaal secretaris: "Dit thema dient met de grootst mogelijke omzichtigheid te worden benaderd. Het Belgische socialezekerheidsstelsel is te kostbaar om ons te laten meeslepen door slogans."
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Vacature secretariaatsmedewerker Halle-Vilvoorde

De Liberale Vakbond heeft een vacature voor een secretariaatsmedewerker voor Halle-Vilvoorde (secretariaat Vilvoorde). Meer details over deze vacature is beschikbaar op onze website.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Vacature projectverantwoordelijke dienst Internationale Betrekkingen

De Liberale Vakbond heeft een vacature voor een projectverantwoordelijke bij de dienst Internationale Betrekkingen. Meer details over deze vacature is beschikbaar op onze website.
 ·  Translate
2
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Vacatures boekhouder

De Liberale Vakbond heeft drie vacatures voor een boekhouder bij de nationale diensten in Gent. Meer details over deze vacatures zijn beschikbaar op onze website.
 ·  Translate
2
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Vacature secretariaatsmedewerker regio Oudenaarde-Ronse-Brakel

De Liberale Vakbond heeft een vacature voor een secretariaatsmedewerker voor de Vlaamse Ardennen. Meer details over deze vacature is beschikbaar op onze website.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Zonale overlegplatformen : ACLVB bereidt nationale comité van 13 juli voor

De ACLVB haalde tijdens haar nationaal comité van 25 mei jongstleden hard uit naar de asociale maatregelen van de regering Michel I. Onaanvaardbaar is eveneens het plan Peeters met de annualisering van de arbeidstijd. Een nationale staking op 24 juni werd evenwel niet aanvaard omwille van de slechte timing. Het nationaal comité oordeelde dat een betere optie bestaat uit het bundelen van de krachten. Momenteel, en dit nog tot het nationaal comité van 13 juli, roept de ACLVB zonale overlegplatformen bijeen om de meest actuele informatie over het plan Peeters voor te leggen.

De Liberale Vakbond wil dat de regering haar plannen bijstuurt:

Begrotingscontrole 2016 – 1.6 miljard euro tekort wordt grotendeels opnieuw bij werknemers en sociaal verzekerden gelegd !
Plan Peeters: Eerder wendbaar dan wel werkbaar werk !

De ACLVB blijft niet stil zitten en bereidt zich voor op het najaar ! Wij willen tekst, uitleg en daden van deze regering !
 ·  Translate
Momenteel, en dit nog tot het nationaal comité van 13 juli, roept de ACLVB zonale overlegplatformen bijeen om de meest actuele informatie over het plan Peeters voor te leggen.
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Financiering sociale zekerheid : graag een eerlijk, correct en volledig debat !

N-VA bracht deze morgen in de pers dat het tekort in de sociale zekerheid oploopt tot 748 miljoen euro. De ACLVB betreurt ten zeerste de selectieve communicatie van N-VA op basis van een vertrouwelijk document, dat deze namiddag in het beheerscomité van de sociale zekerheid nog moet besproken worden. Daarbij concludeert zij, zeer kortzichtig, dat er dan maar opnieuw bespaard moet worden.

De waarheid is dat er zich voor het jaar 2016 eveneens een groot probleem stelt aan de inkomstenzijde. De inkomsten uit sociale bijdragen zijn minder dan geraamd en dit door een grotere verlaging van de werkgeversbijdragen. Maar vooral, net zoals vorig jaar, heeft de FOD Financiën zijn ramingen moeten bijstellen. De alternatieve financiering van de sociale zekerheid via de roerende inkomsten en btw, zijn lager dan voorzien. Dus graag een eerlijk, correct en volledig debat en dit op de plaats waar het hoort.

Ook de zieken zijn weer de kop van Jut, hoewel de uitgaven hier niet méér dan voorzien stijgen in 2016.

Maar hoe zit het ondertussen met de plannen voor werkbaar werk? En hoe zit het met de uitvoering van het akkoord van de Groep van 10, waarbij de sociale partners wel degelijk engagementen zijn aangegaan voor de herinschakeling van langdurige zieken?
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Tax Justice Day 9 juni 2016: een andere fiscaliteit is mogelijk

Morgen is het Tax Justice Day. In België werkt de economie voornamelijk om de rijkste 10% nog meer te verrijken. Door meer fiscale rechtvaardigheid te eisen, strijden het Financieel Actie Netwerk (FAN) en le Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) in het belang van 90% van de bevolking. Ook voor jou dus!

Daarom eisen het FAN en RJF:

De opheffing van het fiscale bankgeheim in België, en de verplichting om van financiële tussenpersonen alle informatie te bekomen, nodig om de vermogens van alle Belgische belastingbetalers in kaart te brengen.

De afschaffing van de notionele interestaftrek.

De oprichting van een vermogenskadaster

Een progressieve belasting op fortuinen boven 1.000.000 euro.
Verplichte publicatie door transnationale bedrijven van een land-per-land-rapportering van hun activiteiten, zakencijfer, werknemers, winsten en de erop betaalde belastingen. Dit zou de mechanismen van belastingontwijking blootleggen en bedrijven belastingen laten betalen in die landen waar hun activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

Een belasting op financiële transacties
 ·  Translate
In België werkt de economie voornamelijk om de rijkste 10% nog meer te verrijken. Door meer fiscale rechtvaardigheid te eisen, strijden het FAN en het RJF in het belang van 90% van de bevolking.
1
Add a comment...
Story
Tagline
Vrije visie, eigen stem
Introduction
De Liberale Vakbond ACLVB is een warme vakbond, waar elke mens centraal staat en waar de plaatselijke aanpak primeert.

Onze waarden (vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid) vormen de vier pijlers van ons sociaal liberalisme.

Als vakbond dicteren we geen keuzes, maar geven we ideeën en oplossingen aan leden, militanten en mandatarissen.

Dat alles doen we volledig politiek onafhankelijk.
Contact Information
Contact info
Phone
09-222.57.51
Email
Address
Koning Albertlaan 95 9000 Gent