Profile

Cover photo
567,160 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Vrijuit april 2015

Het aprilnummer van Vrijuit is beschikbaar. In deze Vrijuit vindt u onder meer artikels over de aangepaste beschikbaarheid, ontslag wegens ziekte en werkloosheid op feestdagen.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
De indexsprong

Regering Michel voert een indexsprong door die op geen enkel moment gecompenseerd wordt, wat een structureel verlies aan koopkracht van 2 % impliceert. Vanaf 1 maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd en wordt een nieuwe referentieindex gevolgd. Er is pas opnieuw loonindexeringen wanneer referentieindex het niveau van de afgevlakte gezondheidsindex van 1 maart 2015 overschrijdt.

Meer details in onze infofiche. Download ze op http://bit.ly/1wPQ1zr
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Militantenconcentratie

Militantenconcentratie op het Muntplein vandaag tegen de indexsprong, voor een rechtvaardigere fiscaliteit en tegen de aanpassingen van het akkoord over de beschikbaarheid van bruggepensioneerden.
 ·  Translate
3
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Wereldvrouwenmars 2015

Zolang ze niet vrij zijn, zullen ze op straat komen en zal ACLVB ze ondersteunen.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Regering keurt vandaag waarschijnlijk indexsprong goed: stuitend onrechtvaardig én bijzonder ondoelmatig

ACV, ABVV en ACLVB vernemen dat de Kern vandaag het wetsontwerp over de indexsprong goed zal keuren.  Indexeringen zouden nog kunnen tot maart. Maar vanaf 1 april zou geen enkele indexering van lonen, uitkeringen en pensioenen meer kunnen.  Tot dit 2% heeft opgebracht. Deze indexsprong zou enkel gelden voor de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen. En bijvoorbeeld niet voor de huurprijzen. ACV, ABVV en ACLVB dringen bij de regering aan op een zeer snel overleg over deze onrechtvaardige en ondoelmatige beleidskeuze.

De regering heeft er dus voor gekozen enkel een inspanning te vragen aan werknemers, ambtenaren en mensen met een sociale uitkering of pensioen. Huurprijzen, energieprijzen, verzekeringspolissen… mogen wel nog geïndexeerd worden. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd. Nochtans voorziet de Wet van 1996, ter vrijwaring van werkgelegenheid en concurrentievermogen dat de regering ook een gelijkwaardige matiging kan opleggen aan “de inkomens van de zelfstandigen, van de vrije beroepen, de dividenden, de tantièmes, de sociale uitkeringen, de huurprijzen en andere inkomens”. Die “andere inkomens” slaan zeker op de inkomens uit vermogen.

Niets van dat dus. Met minder koopkracht moeten werknemers en mensen met een uitkering of pensioen dus duurdere huur en diensten betalen. De gevolgen voor de binnenlandse consumptie laten zich raden.

Maar niet  alleen de grove onrechtvaardigheid van deze beslissing is stuitend. De indexsprong –  2,6 miljard minder loonkost voor werkgevers – zal  volgens het planbureau tegen 2020 amper 28.500 jobs opleveren. Dat is een investering van maar eventjes 91.228 euro per job. Die 28.000 jobs is te weinig om de stijgende beroepsbevolking op te vangen. De koopkracht van de mensen zal dalen én werkloosheid zal dus blijven stijgen. Alleen de aandeelhouders zullen hier beter van worden. Terwijl er alternatieven zijn die veel rechtvaardiger zijn en veel doelmatiger. Op voorwaarde dat deze regering eindelijk het debat durft voeren over een rechtvaardige fiscale fiscaliteit, een shift van de bijdragen vanuit arbeid naar de inkomens uit vermogen.
 ·  Translate
2
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Vrijuit maart 2015

Het maartnummer van Vrijuit is beschikbaar. In deze Vrijuit vindt u onder meer informatie over de verhoging van de forfaitaire beroepskosten, de Wereldvrouwenmars, werken als gepensioneerde en de anciënniteitstoeslag.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Pensioen op 67 is geen oplossing

Welke rol is er nog weggelegd voor de sociale partners?

Hoewel de regering zich ertoe verbonden had om met de sociale partners een daadwerkelijk overleg te organiseren over de pensioenen in de privé- en de openbare sector, wil de regering niet dat het nog op te richten Pensioencomité standpunt inneemt over het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67. De regering kiest ervoor het pensioendossier op te hakken.

Na de afschaffing van de pensioenbonus, na de indexsprong op alle vervangingsinkomens, inclusief de pensioenen, na de beslissing in de ministerraad om de diplomabonificatie voor de pensioenberekening in de openbare diensten af te schaffen, schakelt de regering nog een versnelling hoger.

Vandaag heeft de minister van Pensioenen Bacquelaine, aan het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) gevraagd zich uit te spreken over de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar, en dit zonder het Pensioencomité af te wachten dat zo deels uitgehold wordt. Nochtans staat in het regeerakkoord letterlijk: “De modaliteiten ervan zullen onderwerp uitmaken van besprekingen in het Pensioencomité”. Dit Comité is nog niet eens opgericht.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Tussen de 9.000 en 10.000 militanten op het Muntplein

“Indexsprong. Loonblokkering. Strengere voorwaarden voor tijdskrediet.  Ontmanteling van het brugpensioen.  Optrekken van de pensioenleeftijd. Verzwakking van de openbare diensten … De regering heeft een kant gekozen”, stelt Nationaal Voorzitter Jan Vercamst vast. “De kant van de aandeelhouders en de machtigen, niet die van de werknemers en de sociaal verzekerden. En daarbij wil ze sociale vrede ? Dat allemaal op een moment dat er nog geen beslissing is genomen over fiscale rechtvaardigheid ?”

Duizenden militanten van de drie vakbonden die samenkwamen op het Muntplein, kwamen daar om hun afkeuring te laten blijken voor deze blinde besparingspolitiek.

“Maanden gaan voorbij en we hebben de indruk dat de regering doof blijft voor de vragen van de bevolking. De indexsprong is een economische aberratie, met negatieve effecten op de consumptie, die enkel gewenst is door de bedrijven. Ze richt zich enkel op de werknemers uit de privésector, de ambtenaren en de sociaal verzekerden. De andere inkomens worden, als bij toeval, gespaard”, merkt Nationaal Secretaris Olivier Valentin op. “Een tax shift is mogelijk. De inkomens uit kapitaal, de dividenden, de meerwaarden en de inkomens uit immobiliën belasten, kan tot 3,7 miljard per jaar opbrengen volgens de Hoge Raad voor Financiën. Wat dan met her verlagen van de fiscaliteit op arbeid en het scheppen van banen ?”
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Aangepaste beschikbaarheid: ACLVB verwerpt de wijzigingen aangebracht door de regering

Vandaag riep de ACLVB haar Nationaal Bureau bijeen om zich uit te spreken over de beslissing van de regering, het akkoord dat op 2 maart 2015 binnen de groep van 10 werd bereikt, slechts gedeeltelijk uit te voeren. De liberale vakbond betreurt ten zeerste deze keuze van de regering, die het overleg op een ernstige manier aantast en daarmee onvermijdelijk de sociale vrede op de helling zet.

In de huidige context van lage werkgelegenheid en de gewesten die al veel moeite hebben met het begeleiden van werkzoekenden is een dergelijke maatregel onuitvoerbaar en zelfs kwetsend. De notie van aangepaste beschikbaarheid – nieuw bedachte term – kan onmogelijk gedefinieerd worden en zal een belangrijke bron van rechtsonzekerheid zijn.

De regering toont met dit standpunt aan dat ze geen enkele voeling heeft met het terrein. Haar houding roept vele vragen op… Deze notie zal vast en zeker interpretatieproblemen scheppen; mensen zullen ongepast en ongelijk behandeld worden. De situatie waarin ze terecht komen is er een van voortdurende onzekerheid. De sociale verhoudingen binnen de bedrijven zullen er alleen maar ingewikkelder op worden. 

De ACLVB meent dat de regering Michel zich op sleeptouw laat nemen door dogmatische en politieke  beschouwingen die andere doelen nastreven dan het bieden van een geloofwaardige oplossing voor de eindeloopbaanproblematiek.

De ACLVB zal nu overleg plegen met de twee andere vakbonden om te bekijken hoe het nu verder moet. Morgen zal ze aanwezig zijn op de vergadering van de groep van 10 om uitleg te geven bij de positionering van haar instanties. De vele vragen die de liberale vakbond heeft m.b.t. de brief van 6 maart van de Eerste Minister zullen dan ook toegelicht worden.

De Liberale Vakbond onderlijnt nog eens extra dat ze geenszins tegen betere begeleidingsmaatregelen voor oudere werknemers is, die zelf willen blijven werken en actief willen blijven op de arbeidsmarkt.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Neen aan de inleveringen van werknemers en werklozen

Neen aan de indexsprong, neen aan de inleveringen van werknemers en werklozen. Ja voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid.

Teken de petitie op http://svy.mk/195oQb1
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 

Taxibetoging tegen Uber deze ochtend

Het economisch model van Uber zorgt voor oneerlijke concurrentie. Geen belastingen. Geen bijdragen aan de sociale zekerheid. Geen verzekering in geval van ongeval. Geen enkele garantie op een kwalitatieve service. Is dit het type maatschappij dat we in de toekomst willen ?
 ·  Translate
2
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
PSA Antwerpen : ook kaderleden syndicaal op de bres

Kaderlid zijn in een onderneming en er een vakbondsmandaat ter harte nemen. Dat het ene het andere niet hoeft uit te sluiten, bewijzen de ACLVB-afgevaardigden bij PSA met verve.
 
Wie containerbehandeling zegt, zegt PSA, of voluit Port of Singapore Authority. Deze wereldtopper is actief in havenprojecten in Azië, Europa en Amerika, met als vlaggenschepen PSA Singapore Terminals en PSA Antwerp. In de Antwerpse haven nam PSA meer dan 10 jaar geleden de gefusioneerde havenbedrijven Hessenatie en Noord Natie over, goed voor de uitbating van 4 containerterminals en 1 multipurpose terminal. Liefst 80 % van de containers die Antwerpen aandoen, passeert via een van deze terminals.
 
In een verbluffende context met duizelingwekkende capaciteitscijfers oefenen de ACLVB-afgevaardigden met wie we afspraak hebben een job uit met een forse verantwoordelijkheid : Roger Van de Velde stuurt dagelijks 350 mensen aan als diensthoofd van het tally-department, Frans van de Poll volgt de veiligheid op de 4 containerterminals op.
 
Roger Van de Velde : “Het tally-department staat in voor de zogeheten marquage, of - zeer eenvoudig gesteld - de ‘vaststelling’ van de containers wanneer een schip aan de kade komt of de haven verlaat. We nemen op dat moment alles over van de kapitein. Het is een job waaraan veel papierwerk en procedures te pas komen. Bovendien is hier continu bedrijvigheid : 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Behalve op Kerstmis en nieuwjaar ligt de haven nooit stil.”
 
De functie van Frans van de Poll bestaat in het opvolgen van de naleving van de veiligheidsmaatregelen. Die maatregelen worden uitgeschreven door PSA en door CEPA, de werkgeversorganisatie van de goederenbehandelaars van de Antwerpse haven en hun havenarbeiders.
 
Voor alle duidelijkheid : denk in het geval van kaderlid Frans niet aan een managersjob op kantoor. “80 % van mijn tijd ben ik buiten aan het werk, in weer en wind”, stelt hij het clichébeeld van een kaderfunctie bij.
 
Het spreekt voor zich dat bij havenactiviteiten veiligheid een topprioriteit is. “We zijn er, in samenwerking met de preventiedienst, in geslaagd het aantal ongevallen te doen dalen, we halen onze targets. Maar aandacht voor veiligheid stopt nooit, zeker in tijden waar de rendabiliteit opgedreven wordt. Het is voortdurend alert zijn. Wie bijvoorbeeld een straddle carrier bestuurt, doet dat vanop een hoogte van 15 meter boven de grond.”
 
Syndicaal engagement
 
Ondanks hun drukke beroepsleven met zware verantwoordelijkheden en dwingende vereisten, onder meer inzake bereikbaarheid, maken Roger en Frans tijd voor syndicaal engagement.
 
Roger Van de Velde was er al bij van de eerste keer dat er sociale verkiezingen werden georganiseerd bij het toenmalige Noord Natie, in 1990 was dat. Hij stond toen helemaal alleen op de ACLVB-lijst, maar ontpopte zich met 57 voorkeurstemmen tot grote overwinnaar. Verkiezing na verkiezing wist hij de ACLVB-ploeg uit breiden. Die uitdaging was des te groter in 2002, toen Noord Natie fusioneerde met Hessenatie, gekend als de ‘rode burcht’.
 
Frans van de Poll versterkte de ACLVB-kern met een mandaat sinds 2008. “Vooral bij de sociale verkiezingen van 2012 bevestigde het PSA-personeel zijn vertrouwen in de ACLVB”, weet Bestendig Secretaris Olivier Coenen. Na de zware herstructurering waren er nochtans minder mandaten te begeven, maar won de Liberale Vakbond aan afgevaardigden, en maakte zo een echte doorstart. “We hebben bij de herstructurering bewezen dat we er nog stonden ! De werknemers konden blijvend op ons rekenen.”
 
Ondertussen vormen de ACLVB’ers een solide ploeg, met André Nollet en plaatsvervanger Annemie Halens in de Ondernemingsraad, en Frans van de Poll namens de kaderleden. Ook in het CPBW verdedigt Frans van de Poll de werknemersbelangen, met ondersteuning van Paul van den Brande. En in de Syndicale Delegatie is Roger Van de Velde aan zet. “Met een hoofdkantoor en vier terminals die geografisch een eind van elkaar verwijderd liggen, vergt het vaak enig organisatietalent als we met onze voltallige ploeg willen vergaderen !”
 
De afgevaardigden verdienden ook al hun strepen bij Logant, het Logistiek Platform Antwerpen dat ACLVB oprichtte voor werknemers in de Antwerpse bedrijven die onder paritair comité 226 ressorteren (bedienden uit de internationale handel, vervoer en logistiek). Roger stond zelfs aan de wieg van Logant. 
 
Kaderlid en bij de vakbond
 
Doorgaans staan kaderleden aarzelend tegenover het opnemen van een vakbondsmandaat. Ze vrezen er hun professionele toekomst mee op het spel te zetten. “Ik heb mij al altijd syndicaal ten dienste gesteld, omdat ik vond dat het moest. Ik geloof in het sociaal overleg, reeds van jongsaf aan zag ik de noodzaak ervan in”, vertelt Roger Van de Velde over de combinatie van zijn professionele en syndicale rol. “Vergeet ook niet dat we al een lange weg afgelegd hebben. Wat we intussen bereikt hebben is het resultaat van 20 jaar zoeken en proberen, door scha en schande. Maar ik vind : je moet érgens beginnen.” Voor al zijn geduldige inspanningen werd Roger in 1997 zelfs gehuldigd als laureaat van de arbeid.
 
Het is dan ook met open armen dat Roger Van de Velde en Frans van de Poll het ACLVB-initiatief om een kaderwerking uit te bouwen verwelkomen. “We zijn blij dat we bij ACLVB gehoor vinden bij onze vraag om specifieke ontmoetings- en vormingsmomenten in te richten voor kaderleden. Er worden gerichte kadervormingen georganiseerd : in Antwerpen, in Lier, … Items die daar bijvoorbeeld aan bod komen zijn ‘het overbrengen van een slechte boodschap’, ‘de positie van het kaderlid in het bedrijf’, …  Vanuit hun bijzondere positie in de onderneming zijn kaderleden immers op zoek naar feedback, ze hebben behoefte aan een eigen orgaan om ervaringen uit te wisselen.”
 
Meer weten over de kaderwerking van ACLVB ?

Contacteer Koen Dewinter, koen.dewinter@aclvb.be of Erik Decoo, erik.decoo@aclvb.be.
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
Vrije visie, eigen stem
Introduction
De Liberale Vakbond ACLVB is een warme vakbond, waar elke mens centraal staat en waar de plaatselijke aanpak primeert.

Onze waarden (vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid) vormen de vier pijlers van ons sociaal liberalisme.

Als vakbond dicteren we geen keuzes, maar geven we ideeën en oplossingen aan leden, militanten en mandatarissen.

Dat alles doen we volledig politiek onafhankelijk.
Contact Information
Contact info
Phone
09-222.57.51
Email
Address
Koning Albertlaan 95 9000 Gent