Profile cover photo
Profile photo
ACLVB
Vrije visie, eigen stem
Vrije visie, eigen stem
About
ACLVB's posts

Post has attachment
Public
Vacatures

ACLVB heeft vacatures voor een deeltijds administratief bediende (M/V) bij het Internationaal Departement en een bestendig secretaris (M/V) in de zone Brussel. Meer details over deze vacatures zijn te vinden op onze website.

Post has attachment
Public
Luchthavengemeenschap slaakt ultieme noodkreet bij regeringsleiders

Let us keep our airport jobs! Die boodschap maakte de luchthavengemeenschap vandaag duidelijk aan de regeringsleiders die betrokken zijn bij de politieke trammelant rond de verstrengde Brusselse geluidsnormen.

Een 60-tal mensen - afgevaardigden van zowel vakbonden, werkgevers, luchthavenbedrijven en beroepsverenigingen - trok andermaal aan de alarmbel: "Stop de politieke spelletjes! Zonder akkoord over de geluidsnormen zullen maatschappijen de luchthaven van Zaventem verlaten. Massaal jobverlies dreigt!"
De delegatie verzamelde om 8 uur op het Martelaarsplein aan het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Die kreeg liefst 18.350 handtekeningen en steunbetuigingen overhandigd. Hoe luid moeten we deze noodkreet nog laten weerklinken?
De stoet trok vervolgens naar het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort aan het Warandepark en naar het kabinet van premier Charles Michel.

"We proberen de drie overheden te overtuigen hun spelletjes te stoppen", aldus ACLVB-voorzitter Mario Coppens. "Wat wij willen is de tewerkstelling garanderen. Dit gemeenschappelijk signaal kan niet meer genegeerd worden!"

Photo

Post has attachment
Public
Let us keep our airport jobs

Met de slogan ‘Let us keep our airport jobs’ slaan vakbonden, werkgevers en vakverenigingen de handen in elkaar. Aan de hand van verschillende acties willen we niet alleen het belang van de huidige 60.000 jobs dankzij Brussels Airport duidelijk maken aan de politiek en het brede publiek. We willen vooral ook waarschuwen dat duizenden jobs op zeer korte termijn in het gedrang komen als er geen oplossing komt voor de Brusselse geluidsnormen.


Wat wil ‘Let us keep our airport jobs’ verkrijgen?

Op korte termijn willen we dat de tolerantiedrempels met betrekking tot de Brusselse geluidsnormen blijven. Dat is een eerste noodzakelijke stap om vervolgens met alle betrokkenen op zoek te gaan naar een gebalanceerde oplossing met aandacht voor tewerkstelling, omwonenden, milieu en economie. We willen een stabiel juridisch kader zodat we grondige toekomstplannen kunnen maken.

Ongeveer 20.000 mensen zijn aan het werk bij een van de 260 bedrijven op de luchthaven. Nog eens 40.000 jobs worden gecreëerd met dank aan de luchthavenactiviteiten. Daarmee is Brussels Airport de tweede grootste economische motor van het land. Maar als de regeringsleiders niet tot een akkoord komen, wordt dit aantal gewoonweg gedecimeerd. Zonder oplossing voor de dreigende nultolerantie vanuit het Brusselse gewest, worden de luchtvaartmaatschappijen geconfronteerd met 5,5 keer meer boetes die kunnen oplopen tot 62.000 euro. Gewoon omdat ze de richtlijnen volgen van de federale diensten. “Luchtvaartmaatschappijen vragen zich af of het nog wel wenselijk is om vanop Brussels Airport te vliegen. Enkelen zijn al naar het buitenland verhuisd, de bijhorende jobs natuurlijk ook. Indien er niets verandert, staan op korte termijn zo’n 3.500 jobs op de helling.”


Vul de digitale postkaart in

Vul een digitale postkaart in, gericht aan Premier Charles Michel op: http://www.keepourairportjobs.be
Volg ons ook op Facebook :ACLVB CGSLB aviation : https://www.facebook.com/AclvbAirport/

Post has attachment
Public
Ecocheques vervangen door nettoloon gaat helemaal voorbij aan het duurzame uitgangspunt

De federale regering wil vanaf januari 2018 de ecocheques vervangen door nettoloon omdat ze ‘veel administratie en kosten met zich meebrengen’. Daarvoor zal een wetsvoorstel ingediend worden.

Het louter en alleen toekennen van een nettovergoeding in plaats van cheques zet het systeem van de financiering van de sociale zekerheid onder druk. De ACLVB stelt zich grote vragen bij de budgettaire neutraliteit ervan.

De ACLVB vindt het onaanvaardbaar dat de regeringspartijen in deze materie totaal voorbijgaan aan het jarenlange werk van de sociale partners. Het systeem van ecocheques werd vroeger door hen onderhandeld als een stimulans voor de werknemers om duurzame en ecologische producten te kopen. Een radicale afschaffing veegt nu dit ecologisch uitgangspunt volledig van tafel.

Nog meer opmerkelijk is dat er sinds 1 januari 2016 de mogelijkheid bestaat om ecocheques via een elektronische kaart uitbetaald te krijgen. Het systeem van de elektronische cheque is een gepast milieuvriendelijk en kostenefficiënt alternatief om de nadelen van de papieren cheques te ondervangen. Dit systeem heeft amper de kans gehad om zich te installeren en wordt nu al door dezelfde politieke partijen naar de prullenmand verwezen.

Post has attachment
Public
Consumptieprijsindex geactualiseerd

De Indexcommissie keurde een advies goed over de jaarlijkse actualisering van de nationale consumptieprijsindex. Onder meer door de traditionele uitbreiding van de productenkorf is de representativiteit van de index opnieuw versterkt. Niet onbelangrijk voor een juiste aanpassing van de lonen en uitkeringen aan de levensduurte.

In België kennen we een systeem van automatische loonindexering - bepaalde uitzonderingen niet te na gesproken - waarbij de lonen, uitkeringen en pensioenen worden aangepast aan de evolutie van de index. Dit kan gaan om een aanpassing zodra de spilindex overschreden is, maar ook om periodieke indexeringen of indexeringen door middel van een vast percentage.

Het indexcijfer wordt berekend door de Algemene Directie van de Statistiek (FOD Economie); die legt dit cijfer maandelijks voor aan de paritair samengestelde Indexcommissie, waarvan ook de ACLVB lid is. Daarnaast wordt de consumptieprijsindex (sinds 2014) ook jaarlijks geactualiseerd, aan de hand van methodologische wijzigingen en het aanpassen van de productenkorf. De Indexcommissie is bevoegd om in dat kader hervormingen voor te leggen en te onderzoeken. Tegen het einde van het jaar geven de leden dan steeds een advies aan de minister van Economie.

Eind 2016 heeft de Indexcommissie een unaniem advies goedgekeurd over de jaarlijkse actualisering, die in dit geval dus betrekking heeft op de actualisering van de nationale consumptieprijsindex (CPI) 2017. De actualisering moet ervoor zorgen dat de representativiteit van de index verder versterkt wordt.

Meer details op onze website.

Post has attachment
Public
ACLVB bezorgd om toegenomen werkdruk onder Vlaamse werknemers

Het afgelopen jaar had amper 51% van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een job die als 'werkbaar' wordt ervaren. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid net uitbracht en waarvoor liefst 12.000 werknemers werden bevraagd.

Psychische vermoeidheid vormt ook in 2016 het belangrijkste werkbaarheidsknelpunt: 1 op 3 werknemers kampt met werkstressklachten. Dat is een significante toename sinds de vorige meting in 2013. Bij 12,3% van de werknemers in Vlaanderen is sprake van burn-outsymptomen, alweer beduidend meer dan in 2013.

Wellicht zijn de recente heropleving van de economie en de talrijke nog openstaande vacatures, maar ook ingrijpende veranderingen door digitalisering en e-commerce, naast de toename van de files niet vreemd aan deze verontrustende tendens.

Vakbonden en werkgeversorganisaties in de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) zijn sinds geruime tijd begaan met de problematiek van de te hoge werkdruk. Daarbij blijven ze benadrukken dat de beleidskoers om mensen langer te laten werken, slechts slaagkansen heeft als het werk haalbaar is en jobs voldoende kwaliteitsvol zijn.

De Vlaamse sociale partners zullen de werkbaarheidskwestie verder onderzoeken en nog dit jaar een aantal gerichte acties naar voren schuiven. Gert Truyens, Vlaams Gewestsecretaris. "ACLVB zal daar beslist haar schouders onder zetten. Uit onze dagelijkse contacten met leden en afgevaardigden op het terrein weten we hoe ernstig de problematiek is." Hoopgevend is dat ook de werkgevers de draagwijdte van de onderzoeksresultaten erkennen.

Public
ACLVB wil duidelijkheid en behoud van werkgelegenheid voor werknemers Albert Heijn

Vandaag werd duidelijk dat Carrefour en Colruyt geen plannen hebben om de winkels van Albert Heijn over te nemen.

Bestendig Secretaris Thomas Vanbiervliet: ‘Het personeel heeft geen behoefte aan ‘fake news’. Vorige week zei men nota bene op de Ondernemingsraad in onderhandeling te zijn met overnemers.’

ACLVB wil meer duidelijkheid omtrent de plannen van de acht vestigingen en het behoud van de werkgelegenheid voor het personeel. Meer transparantie over de gesprekken zou de werknemers alvast meer context geven over wat klopt en wat niet. ACLVB wil dat er klare wijn wordt geschonken voor de werknemers en hun vele gezinnen die al maanden in het ongewisse worden gelaten.

De Nederlandse supermarktgroep Ahold is vorig jaar gefuseerd met de Belgische supermarktketen Delhaize. Toen werd door de Belgische Mededingingsautoriteit de voorwaarde gesteld dat Albert Heijn acht van haar 42 winkels in België moet verkopen aan een andere supermarkt, omdat de fusiegroep anders te machtig zou worden.

Het gaat om de Albert Heijn-winkels op de Groenplaats en het Kiel in Antwerpen, de winkels in Turnhout, Lokeren, Leuven, Boortmeerbeek, Oudenaarde en de vestiging in de Overpoortstraat in Gent.

Na één jaar is nog geen enkele van de acht winkels verkocht. Intussen neemt de ontevredenheid over een tekort aan investeringen in deze winkels en het gebrek aan motivatie bij de interimkrachten toe bij de werknemers. Bovendien houdt de directie haar personeel aan het lijntje met onduidelijke informatie.

Post has attachment
Public
Minder kabaal over de geluidsnormen, overleg om voor luchthavenjobs te zorgen!

In het dispuut tussen het Vlaams en Brussels Gewest over de geluidsnormen voor de luchthaven van Zaventem gaat het van kwaad naar erger. De tijd dringt en er staan duizenden jobs op het spel!

Het Brussels Gewest wou zoals bekend vanaf 1 januari zijn geluidsnormen voor vluchten boven Zaventem nog verstrengen. Bepaalde geluidsovertredingen die tot dan getolereerd werden, zouden afgevoerd worden, waardoor vliegmaatschappijen meer geldboetes zouden moeten betalen, tenzij de vluchten over Vlaams grondgebied gaan. Het Vlaams gewest diende een belangenconflict in tegen die verstrenging, de maatregel belandde aldus tot 21 februari in de koelkast. Hebben Vlaanderen en Brussel tegen die datum geen compromis gevonden, dan treedt de maatregel in werking, met alle gevolgen vandien.

Tal van luchtvaartmaatschappijen zullen uit Zaventem wegtrekken als de verschillende politieke niveaus het niet eens geraken, bepaalde maatschappijen hebben dat overigens al gedaan.

Voor cargo gaat het over honderden jobs die de komende maanden kunnen verdwijnen, jobs bij de cargomaatschappijen zelf, maar ook bij de afhandelaars en de toeleveranciers, zoals transportondernemingen. Voor het gedeelte passagiersvluchten is nog geen berekening gemaakt.

De boodschap van de werknemers op de luchthaven is duidelijk: "Het is toch totaal onverantwoord dat de toekomst van duizenden gezinnen op de helling staat door dit communautair gebekvecht." In dit dossier moet er overleg zijn met respect voor de tewerkstelling en het milieu!

Post has attachment
Public
De ACLVB zet de voedingsindustrie in de bloemetjes!

In de week van 23-27 januari 2017 huldigt de ACLVB de voedingssector (PC 118 en PC 220). Onze afgevaardigden en bestendig secretarissen zullen in die week een bezoekje brengen aan de fabrieken en bedrijven van deze sector waar de ACLVB vertegenwoordigd is om er alle werknemers in de bloemetjes te zetten. Niet alleen om hen te bedanken maar ook om even stil te staan bij het feit dat elk geconsumeerd product de nodige know-how vereist. De mannen en vrouwen die deze producten vervaardigen verdienen ons respect! Dat houdt in dat ze recht hebben op een waardig loon, naast duurzame en gunstige werkomstandigheden.

Onze afgevaardigden en bestendig secretarissen zijn dagelijks in de weer om naar de werknemers te luisteren en zoveel mogelijk aan hun noden te voldoen. Waarden als verantwoorde(lijke) arbeid, solidariteit en respect van de vrijheden van de werknemers zijn voor ons, als vakbond, essentieel.

Een performante en innovatieve voedselindustrie staat voor aantrekkelijke lonen, veilige en duurzame tewerkstelling, professionalisering (iedereen moet zich voortdurend kunnen bekwamen), werkplekken waar plaats is voor zowel jonge als oudere werknemers, een goed evenwicht tussen privé- en beroepsleven en duurzame pensioenen.
Photo

Post has attachment
Public
Rapport Decenniumdoelen: Laagste inkomens draaien opnieuw op voor de besparingen

De besparingsmaatregelen van de Vlaamse en federale regering wegen vooral op de zwakste schouders. Mensen met een leefloon houden per maand gemiddeld 59 euro minder over dan in 2015, werklozen moeten het stellen met gemiddeld 47 euro minder. Dat blijkt uit een rapport van Decenniumdoelen 2017.

Decenniumdoelen 2017 berekent sinds 2015 de gevolgen van de besparingen voor mensen met een laag inkomen. Een laag inkomen wordt gedefinieerd als een jaarinkomen voor een gezin onder 34.500 euro bruto. Het inkomen wordt verkregen via loon of uit een uitkering. Besparingen treffen bijna iedereen, maar voor gezinnen met een laag inkomen is de impact het grootst. Zij hebben weinig of geen marge om nog dieper in het gezinsbudget te snijden.

Het armoedeplatform houdt rekening met de besparingen van de Vlaamse en federeale regering, zoals de Turteltaks en de indexsprong. Extra kosten die gezinnen kunnen vermijden, worden niet meegerekend. Alleen wie voltijds werkt gaat erop vooruit. Zij krijgen gemiddeld 61 euro netto per maand extra.
Wait while more posts are being loaded