മാധ്യമങ്ങൾ ഓവറാക്കി ചളമാക്കി ദിലീപിനു അനുകൂലമാക്കിയ(?) ജനവികാരം എന്ന സംഗതി ദിലീപ് ഫാൻസുകാരും പി ആറുകാരും ഓൺലൈൻ കൊട്ടേഷൻകാരും അതേ പോലെതന്നെ ഓവറാക്കി അതേ‌ജനവികാരം വീണ്ടും ദിലീപിനു എതിരാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു.
Shared publiclyView activity