Profile

Scrapbook photo 1
Scrapbook photo 2
Scrapbook photo 3
Scrapbook photo 4
Zülfü Livaneli
4,292 followers|93,767 views
AboutPostsCollectionsPhotosVideos+1's

Stream

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Mustafa Solak "Medeni Yasa: Bir Aydınlanma Belgesi"

              Türk Hukuk Devrimi’nin simgesi olan Medeni Yasa’nın 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girişi, Türkiye’nin Demokratikleşmek ve Çağdaşlaşmak yolunda attığı en önemli adımlardan biridir. 1926 Hukuk devrimimizin geri planında özellikle Tanzimat döneminden başlayan Laikleşme, Batıdan alınan yasalar ve egemenliğin halkla paylaşılması çabaları vardır. Bu çabalara bir göz gezdirelim.

Cumhuriyet’e kadar hukuk anlayışı

Tanzimat hareketinin ana fikri, Osmanlı Devleti’nin çöküşünü durdurmak, Osmanlı toplumuna “hukuki güvenlik”, gayr-i Müslimlere eşitlik sağlamaktır. Bunun için gerekli yasalar Meclis-i Valâ-i Ahkâm-ı Adliye’ de hazırlanacak ve padişahın onayı ile yürürlüğe girecekti;

1840 ve 1851 yılında hazırlanan ceza yasaları,

1850 Kanunname-i Ticaret,

1858 Arazi Kanunnamesi,

1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu,

1862 Usul-i Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi,

1864 Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi,

1869 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye,

1880 Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu ve

1881 tarihli Usul-i Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu bu şekilde hazırlanmıştır.

          Tanzimat döneminin devlet adamları ve aydınları Toplum düzeninin yasallaştırılmasından yanadır. Tartışma bu yasaların Batı’dan mı,yasalar yoksa İslam Şeriatından mı olacağı noktasındadır. Cevdet Paşa’nın başkanlığındaki Mecelle komisyonu 1878 yılına kadar Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’yi hazırlar.  İslamcı, Batıcı, Türkçü fikirlerin hukukun laikleşmesine, kadın-erkek eşitliğine dair bakışlarında farklılıklar vardır. İslamcılara göre yasalar şeriata dayanmalıydı. Çoğunlukla İslâmiyet’in ilerlemeye engel bir din olmadığını, içtihada önem verilmesini, savunuyorlardı. Abdullah Cevdet ise, kadın haklarını, özgür olmayan kadınların annelerinin çocuk terbiyesindeki rolünün babadan daha fazla olması sebebiyle eksik yönlerini taşıyacaklarını savunur. Batıcılara göre ise Şer’iye mahkemeleri kaldırılmalı ve Nizamiye mahkemeleri ve yasalar değiştirilmeliydi. Mecelle kaldırılmalı veya esaslı şekilde düzeltilmeliydi. Avrupa medeni yasası kabul edilerek evlenme ve boşanma şartları kadına yönelik olarak değiştirilmeli, birden fazla evlilik ve “boş ol” sözüyle kadın boşamak yasaklanmalıydı. Kılıçzade Hakkı, padişahların tek hanım almalarını, kadınların tutumlu olmak şartıyla diledikleri gibi gezip giyinebilmelerini, kızlarda tesettürün kaldırılmasını ve kızlara okullar açılmasını ister. [1]

Batıcılardan Celal Nuri’ye göre Tanzimatçılar, milli yapımızı dikkate almaksızın Avrupa yasalarını kopya etmekle yetinmişlerdi.  Hem Avrupa’dan iktibas yoluyla alınan yasalar hem de Mecelle ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. 1915’te kadınla erkeğin birbirleriyle iletişimde münasebette bulunmadan yaşamalarını Osmanlının gerileme sebeplerinden biri olarak görür. Hatta daha da ileri giderek kadının erkeklerden fazla haklara sahip olması, kadının kocasına itaat etmesine dair maddelerin yasalardan çıkarılmasını, tam eşitliği, zinanın suç sayılmaması, kadının mallarını dilediğince kullanabilmesi ve vasiyet edebilmesi, kadına seçmek ve seçilmek hakkının verilmesi gerekliliğini belirtir.  [2]

Türkçüler Tanzimatçıları ikili (din hükümlerine dayalı Şeriye mahkemeleri, laik Nizamiye mahkemeleri) hukuk politikaları sebebiyle eleştiriler. Ziya Gökalp’e göre eski hayat ve geleneklerin yerini yeni bir hayat almalıydı. Ziya Gökalp, evlilikte, boşanmada ve mirasta kadın-erkek eşitliğini savunmuştur. [3]

 Osmanlı’da Hukukun ikili yapısı

       Dini hükümlere dayalı Mecelle’nin yanında Batı’dan alınan ticaret, ceza ve usul yasaları hukukta ikilik yaratmıştır. Bir yanda Allah’ın ve yeryüzündeki halife-padişahın iradesine dayanan Mecelle diğer yanda Dünyevi meseleleri çözmeye yönelik, millet iradesinin de kısmen dahil edildiği laik nitelikli yasalar hukuk birliğini önlemiştir. Ziya Gökalp din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını savunarak hukukun laikleşmesi yönünde çabalamıştır. 2. Meşrutiyet döneminde iktidarda olan İttihat ve Terakki Partisi’nin Adliye bakanı Halil Menteşe, Şer’iye mahkemelerinin 25 Mart 1917 tarihinde Adliye Bakanlığına bağlanması dolayısıyla hukuktaki laikleşmeyi şöyle belirtir:

“Esas gaye şer’i mahkemeleri lağvetmek ve Hukukumuzu da ‘laiciser’ etmekti. Fakat bunda imparatorluk şeraitine göre tedrici yürümek zarureti vardı.” [4]

Mustafa Kemal Paşa, 7-8 Temmuz 1919 gecesi Mazhar Müfit Kansu’ya tesettürün ve fesin kalkacağını söyler. [5] Atatürk, Tanzimatçıların Batıdan yasa almalarını “taklitçilik” olarak niteleyerek bu yolla beklenen faydanın sağlanamayacağını savunuyordu. [6]

 Hukuk devrimine olan ihtiyacın nedenleri

            a) Milli egemenlik: Cumhuriyet millet egemenliği olduğuna göre hukukunda bu yönde değişmesi gerekliydi. Millet egemenliğinin sağlanabilmesi için de artık egemenliğin kaynağını ilahi bir güç olmaktan, o ilahi gücün yeryüzündeki temsilcisinin tek bir kişiye (padişaha)  bağlı olmaktan çıkarılması gerekliydi. Egemenliğin kaynağı, ilahi bir güç değil, Milletin iradesi olacaktı. Yasalar gücünü milletten almalıydı. Hukuk devrimin özü budur.

 b) Laikleşmek: Millet egemenliğini gerçekleştirmenin yolu da yasaları ve aklı laikleştirmekten geçiyordu. Yasalar Tanrı’ya değil, millet iradesine dayanmalıydı. Dinin insan özgürlüğünü engelleyen dayatmalarına makam, mevki elde etmek için din istismarına (dincilik, yobazlık),  kadını cinsel bir nesne olarak kullanılmasına izin verilmeyecek, böylece akıl özgürleşecekti.  Toplumsal yaşamın rehberi din hükümleri değil, bilim olmalıydı.
             c)  İki tip insan yetişmesinin önüne geçmek: Bir yanda şeriata dayalı hükümler, diğer yanda laik yasalar iki farklı dünyaya sahip insan yetişmesine neden oluyordu. Birinin dünyasında her sorunun yanıtı dinde aranırken diğerinde değişen ihtiyaçlara en iyi yanıt verecek bilim ve teknolojinin peşinde koşuluyordu.

 d) Eski hukukun bireyler arasında eşitsiz olması: İslam Hukuku’yla Batı Hukuku’nun birlikte yürütülmesi eşitliğin bozularak ayrıcalıklı zümre ve sınıfların oluşmasına neden oluyor, adalete güveni zedeliyordu. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar mirasta, aile birliğinde, mahkemede erkekten daha az haklara sahipti.
              e) Hukuk birliğini sağlama amacı;  Gayr-i Müslimler, Fatih Sultan Mehmet’ten beri kendi cemaat hukukuna tabiydiler. Bu ayrım giderilmeliydi. Ayrıca yasalardaki hükümler birbiriyle çelişebiliyordu.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında çabalar

1923’te başta Mecelle olmak üzere temel bazı yasaları yeniden düzenlemek üzere iki komisyon oluşturulur. Adalet Bakanlığı bünyesindeki komisyonların yasaların şeriat kurallarına uygun olması görüşü ve düzenlemelerde batı hukukundan alınmasına yönelik düşünceler sebebiyle bu komisyonlar dağıtılır. 19 Mayıs 1924’de oluşturulan komisyonların çalışmalarına ilişkin yönetmelikte, gerekirse “Batı milletlerinin kanun ve eserlerinden icap eden esasların alınması” ifadesi yer alır. Bu komisyonun çabaları da yetersiz ve çağdaşlıktan uzak bulunarak Medeni Yasa ve Borçlar Yasası üzerine çalışmalar yapması üzere Ahkâm-ı Şahsiye ve Vacibat komisyonları kurulur.

Mahmut Esat Bozkurt, ıslahatın sosyal ve ekonomik sisteme dokunmadığını belirterek Adliye bakanını, büyük kısmı “13 asır evvel Bağdat çöllerinde yazılmış ve bir kısmı da Frenk kokan yasalar” diyerek eleştirir. [7] Daha sonra Adliye bakanı olan Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Kaya [8] ile birlikte “Avrupa’dan medeni yasa almak” fikrini Atatürk’e iletirler.[9] Sonuçta İsviçre Medeni Yasasının ve Borçlar yasasının, bazı değişikliklerle, bütün olarak alınıp benimsenmesine karar verilir. Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, bu kararı şu şekilde değerlendirir:

           “Türk Devriminin kararı, Batı uygarlığını kayıtsız şartsız kendisine mal etmek, benimsemektir. Bu karar, o kadar kesin bir azme dayanmaktadır ki, önüne çıkacaklar, demirle, ateşle yok edilmeye mahkûmdurlar.”

Mahmut Esat’ın Medeni Yasaya yazdığı gerekçe

           Medeni Yasaya yazdığı gerekçede Mahmut Esat Bozkurt, yeni yasaya ihtiyacın dinin değişmez doğasının bütün ihtiyaçları karşılaşmaktan uzak olduğundan dolayı ihtiyaç duyulduğunu şu cümleleriyle ifade eder:

             “Mecelle’nin temeli ve ana çizgileri dindir; oysa insanlık yaşamı, her gün, hatta her an köklü değişimlerle karşı karşıyadır. Bunun değişimleri, yürüyüşü, hiçbir zaman bir nokta çevresinde saptanamaz ve durdurulamaz. Yasaları dine dayalı devletler kısa bir zaman sonra yurdun ve ulusun isterlerini karşılayamazlar. Çünkü dinler, değişmez kurallar kapsarlar. Yaşam yürür; gereksinimler hızla değişir; din yasaları, her ne olursa olsun ilerleyen yaşamın karşısında, biçimden ve ölü sözcüklerden ileri bir değer, bir anlam taşıyamazlar. Değişmemek, dinler için bir zorunluluktur. Bu nedenle dinlerin yalnız bir vicdan işi olarak kalması, çağdaş uygarlığın temellerinden ve eski uygarlıkla yeni uygarlığın en önemli ayırıcı niteliklerinden biridir. Köklerini dinlerden alan yasalar, uygulandıkları toplumları ilkel çağlara bağlarlar ve ilerlemeleri engelleyici belli başlı neden ve etkenler arasında bulunurlar. Türk ulusunun alın yazısının, bugünkü çağda bile ortaçağ düzen ve kurallarına bağlı kalmasında, dinin değişmez kurallarından esinlenen yasalarımızın en güçlü etken olduklarından kuşku duyulmamalıdır.”

Bozkurt ayrıca dinin vicdan meselesi olmaktan çıkarılarak istismarın, geriliğin kaynağı olarak nasıl kullanıldığını da ortaya koyar:

         “Yenileşmek sürecimizin akışında kamu yararı düşüncesiyle meydana getirilen yeniliklere karşı, yalnız kendi çıkarları aksayan kesimler savaşmışlar ve halkı din adına, bozuk ve çürük inançlar adına, doğru yoldan sapmaya ve bozgunculuğa itelemişlerdir. Çağdaş uygarlığın Türk toplumu ile bağdaşamayan noktalan görülüyorsa, bu Türk Ulusunun yetenek ve becerikliliğindeki eksiklikten değil, onun çevresini gereksiz yere saran ortaçağ örgütlerinden ve dinsel hukuk kural ve kurumlarındandır. Hiçbir uygar ulus böyle bir inanış yöresinde kalmamış ve yaşamın gereklerine ayak uydurarak kendini bağlayan gelenekleri yıkmakta duraksamamıştır. Gerçekler karşısında atadan kalma inanışlara ille de bağlı kalmak, akıl ve zekâ gereklerinden değildir.”

İsviçre Medeni Yasası, millet egemenliğini, laikliği, kadın-erkek eşitliğine dayalı bir aile birliği içermesi, Hâkime takdir yetkisi tanıması, dilinin basitliği gibi nedenlerle 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilir. 

 Medeni Yasanın getirdiği önemli haklar

1- Resmi nikâh zorunlu hale getirildi.

2- Tek eşli evlilik zorunlu hale getirildi.

3- Mirasta kız ve erkek çocukların eşit pay almaları sağlandı.

4- Tek taraflı olarak erkeklerin olan boşanma hakkı eşit koşullarla kadınlara da tanındı.

5- Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı tanındı.

6- Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri sona erdi.

7- Laik hukuk anlayışı toplumun her kesiminde uygulanır duruma geldi.

8- Türkiye’de hukuk birliği sağlandı.

Medeni yasanın Avrupa’daki yankısı

Lozan Antlaşması çerçevesinde Türkiye’de danışman olarak bulunan hukukçu Sauser Hall,  “bir toplum üzerinde yapılmış bundan daha cesur bir deneyim yoktur” diyerek şunu da belirtir:

“İslam devletlerinin en güçlüsü, bin yıllık geçmişe varan töreleri, altı aylık bir sürede yürürlükten kaldırıyor. Tarih, hiçbir ülkede bu kadar köklü ve ani değişikliği örnek gösteremez.” [10]

Tarihçi Toynbee, Türk hukuk devrimini Rönesans, Reform, Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimine benzeterek şu farkı vurgular:

           “…yalnız bu devrim, bir insanın yaşamı süresinde gerçekleştirilmiştir.” [11]

Kont Cstrorog ise şöyle değerlendirir:

“Türkiye Cumhuriyeti tarafından Avrupa hukukunun kabulü, Orta Doğu tarihinde 14 yüzyıldan, yani İslam dininin kabulünden bu yana görülen en önemli olaylardan biridir”.[12]

Hukuk devrimi özünde millet egemenliğini ortaya koymak, kadın-erkek eşitliğini sağlamak, bilimi esas almak, çağdaş olmaktır. Din ve toplumu geriliğe ötüren gelenekler bir referans kaynağı olmaktan çıkarılarak akla dayalı hükümlerle toplum yönetilmeliydi. Bunun yolu da hukuku laikleştirmekti. Medeni yasa bu yönleriyle Türk aydınlanmasının önemli belgelerden biridir.

Mustafa Solak
------
Dipnotlar

[1] M. Şükrü Hanioğlu, Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul, (tarihsiz), s. 375-383.

[2]  Celal Nuri, Kadınlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s. 101-102.

[3] Ziya Gökalp, Yeni Hayat–Doğru Yol, (haz: Müjgan Cumhur), Kültür Bakanlığı, Ankara, 1976, s. 32.

[4] İsmail Arar, Halil Menteşe’nin Anıları, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1986, s. 228.

[5] Mazhar Müfid Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C.I, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1986, s. 131-132.

[6] Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.I, 3. Baskı, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, s. 223-224.

[7] TBMM Zabıt Ceridesi, 2. Dönem, C.X, s. 175-177.

[8] Şükrü Kaya’nın hukukun laikleştirilmesine yönelik çabaları için bakınız. Mustafa Solak, Atatük’ün Bakanı Şükrü Kaya, Kaynak Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2013.

[9] Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, 1969, s. 370.

[10] La Réception des Droits Européens en Turquie, Genève, 1938, s.51’den aktaran Çağdaş Evrim Ergün, Mevzuat, “Türk Aydınlanma Hareketinde Hukuk Anlayışı Türkiye’de Hukukun Laikleşmesi”, S. 20, İstanbul, 1999

[11] Atatürk’ün Hukuk Devrimi, Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 1983, s. 9

[12] Ostorog, The Angora Reform, London, 1927, s. 14’ten aktaran Çağdaş Evrim Ergün, age

Mustafa Solak
 ·  Translate
5

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Nihat Genç "Herkesin katıldığı şarkılar bitti"

Tarihlerin en büyük davası Poyrazköy davası bitti, yedi yıl ekranlardan manşetlerden gece gündüz iftira atılıp suçlanan askerlerin hepsi beraat etti...

Sizce yedi yıl ekranlarda manşetlerde gece gündüz iftira atılan bu davanın bitmesi haber konusu mu, değil mi?

Tarihimizin bu en büyük davasının sonuçlanması Cumhuriyet Gazetesi ön sayfada ‘yer bulamadı!’... Şaşırmayın, gazetenin en dibinde iki satır, yanlış duymadınız iki satırcık, ancak mercekle bulunabilecek şekilde yer alabildi…

Aynı gün Cumhuriyet Gazetesi ‘hür gazetecilik, basına saldırı’ mitingindeydi ve sütunlarında yazarlar, özgür basın gazetecilik ahlakı naraları atıyordu...

Cumhuriyet Gazetesi bir sonraki gün ise (bugün) davayı yine ön sayfadan ‘hiç’ görmedi, ama aynı sayfada büyük gazeteci ‘Ben Sadettin Teksoy’ ön sayfada ve manşette yer bulabildi...

Cumhuriyet Gazetesi kimi kayırmak istiyor, neyi unutturmak istiyor, bu dava, yedi yılın en büyük davası değil mi, bu dava iftiranın sahtekarlığın dünyalarda bulunmayacak en vahşi örneği değil mi?

Hem CHP’nin hem Cumhuriyet’in beraat kararıyla biten bu davanın sonucunda, bu iftirayı atanlardan hesap sorması gerekmez mi? Sahtekarlığı mahkemeyle kanıtlanmış bu cemaate ve savcılarına iddialarını söylediklerini ağızlarına tıkmak görevleri değil mi?

Üstelik bugünlerde hepimize kahraman gazetecilik öğreten Cumhuriyet’in bu ‘görmezden gelmesini’ nasıl yorumlayacağız?

Hukuksuzluk’un üstüne gitmek, mağdurlara sahip çıkmak, makamları terfileri liyakatlarıyla oynanan yüzlerce subayın kişilik hakları ve onurları gazeteciliğin haber konusu değil mi?

Beyler özgür basın diyerek SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?

Bu ‘suskunluğunuz’, askerlerin hukuksuzca ve vahşice Silivri’ye tıkılması kumpasının bir parçası mı değil mi?

Artislik laga luga yapmayın, bu soruya cevap verin!

Cemaat’i ‘üzmemek’ için mi tıpkı Taraf ve Zaman Gazetesi gibi görmezden geldiniz!

Hangi ‘ortaklık’ hangi ‘kumpas’ içindesiniz?

Özgür gazetecilik ‘susarak’ ‘cevap vermeyerek’ değil, işte bu soruları sorarak olur!

Gazetecilik ahlaksızlar ve yalancıların elenmesiyle büyür, bilim, çürük tezlerin elenmesiyle ilerler..

Şimdi siz, bu ahlaksız ve yalancılarla ortaklığa girerek görmezden gelerek kayırarak unutturarak gazetecilik mi yapmış oluyorsunuz?

Ünlü Beyin cerrahı Danıel Dennett’in lafıdır: ‘Yüzlerce beyin ameliyatı yaptım, düşünce göremedim..’

Cumhuriyet Gazetesi’nin bütün yazarlarına sesleniyorum: Tarihin bu en büyük yalan ve iftirasını görmezden gelenlerin beyninde ‘düşünce’ var mı, beyninde ‘vefa’ var mı, ‘insanlık var mı’ ‘ahlak var mı’ ‘sorumluluk var mı’..

Usta müzisyenler keman çaldığı zaman, sanki iki ayrı keman dinliyormuş hissine kapılırsınız, ilki müzisyenin omzundaki kemandır, ikincisi, derinden gelen fonu süsleyen arkadaki görünmez içinizde yankılanan kemandır...

Türkiye’ye usta işi bir ajanlık operasyonu düzenlendi, birinci kemanı ekranlarda mahkemelerde manşetlerde dinlediniz, ama, derinden gelen ikinci kemanın sesi susmadı, o ikinci kemanı kim çalıyor hala anlaşılmadı, Cumhuriyet Gazetesi’nin ve CHP’nin sessizliği ‘ikinci keman’ın kumpasına devam ettiğini gösteriyor, bu ‘derin suskunluk’ bu ‘hiçbir şey olmamış gibi davranmak’, kimdir bu ikinci kemanı çalmayı sürdüren?

Bu suskunluğunuz ikinci kemanın sesine ayağınızla gizlice tempo tuttuğunuzu göstermiyor mu?

Kardeşlerim, ki Cumhuriyet Gazetesi, operasyonların ilk büyük kurbanıdır, İlhan Selçuk yaşlı haliyle sabahın beşinde evinden alınmıştır..

İnsan bir olayı düşündüğünde, içinizden bir resim geçer...

O güne kadar sert eleştiriler yazdığım İlhan Selçuk’un alındığı gün, Cumhuriyet Gazetesi’nin önündeydim.. Ortalığa salınan korkudan olsa gerek gazete önünde pek kimseyi göremedik, bir Yalçın Bayer’i gördüm bir hasta haliyle Erol Manisalı geldi gazeteye bir de on-on beş Cumhuriyet Okuru..

Büyük oyun başlamıştı, çünkü, duayen bir gazeteci içeri alınıyor ve hem NTV hem CNN televizyonu gün boyu ‘haber’ yapmamıştı, ta saat ikiye doğru artık ne hesaplamış ne düşünmüşlerse olaydan on saat sonra kuru kuru renksiz anonssuz haberini yaptılar..

Niçin haber yapmıyorlar diye bir büyük gazetenin bir büyük genel yayın yönetmenini aradım, size döneceğim, dedi, aradan yedi yıl geçti, beyefendi daha dönecek..

O gün orada anladık ki ‘büyük medya’ bu işin içinde, ki, zaman içinde her gece iftira ve yalanları sabahlara kadar ekranlara taşıyarak ‘kumpasın’ içinde olduğunu herkese ispatladı.. Suçlananları mağdurları konuşturmayarak ya da masumları her gece liberal(!) gestapo yazarlara ezdirerek dövdürerek ordunun hukuksuzca omurgasının kırılmasına el ayak oldular..

Kumpas’a öyle bir destek verdiler ki tıpkı Almanya’da Yahudilere yapılanlara sessiz kalıp Alman halkının ‘kolektif suç’ işleyip Alman halkının tarih ve kökenleriyle yargılanmasına yol açılması gibi, sahtekar tezgah yayınlarla halkı iknaya kafa karışıklığına sokup Türkiye’nin ‘kolektif suç’ işlemesine yol açtılar...

Nedir kolektif suç?

Herkesin sessizliğini sağlayarak iftira ve sahtekarlığa halkı ‘kurban ettiler’, sadece cemaat ve iktidarın malı olan ‘kumpasa’ Türkiye halkını da ortak ettiler..

Sendikalar partiler sivil kurumlar akademiler sanatçılar gazeteciler HERKES ya tehditle ya yayınların telkiniyle ‘SUSTURULARAK’, kendi kumpaslarına alet ettiler, ekran güçleriyle halkı kendilerine ‘suç ortağı’ yapmayı başardılar...

Akademisi sendikası sivil kurumları ve halkıyla, Türkiye halkını bu vahşi ahlaksız hukuksuz operasyonlara ‘ortak’ ederken, tam yedi yıl hem cemaatin hem iktidarın her gece dudaklarına öpücük kondurmaktan geri durmadılar…

Şimdi dalaşıp birbirlerini dövdüklerine bakmayın, subaylarınızı içeri tıkarken, tatlı tatlı gülümsüyorlar, hatta kahkahalar atıyorlar, hatta, efendiler nereye diye akıl almaz sadist işkenceci yazılar yazıyorlar, ve hepsi bitmedi daha alınacaklar var diye gestapolaşıyorlar ve yelpazeleriyle serinliyor ve cemaatin savcılarını çiçek açmış Türkiye’nin en kahraman en güzel manzarası gibi ağırlayıp takdim ediyorlardı..

Yedi aralıksız yıl, kışlalar boşaldı, ama ekranlar doldu taştı, kılıç şakırtıları artık ekranlardan geliyor her akşam genelkurmay general kelleleri kesiliyor...

Yedi yıl beşinci sınıf etnik milliyetçilerden adı duyulmamış mezheplere kadar insanlar ekranlara taşınıp ‘tarih hortlatılıp’ zehirli iğneler ekranlardan halkın zihnine şırınga edildi...

Tarihin en eski ordusunu lağv ettiler...

Üstelik övünerek üstelik zevk duyarak üstelik ekranlarda gururla gerinip böbürlenerek, hainler bu ülkede öyle kahraman hale geldi ki hainler ekranlarda kutsallığın göğüne vardılar, Fethullah Gülen’e on saat yolculuk yapıp elini öpmeyen eğilmeyen gazeteci kalmadı...

Medyamız öyle bir rüzgar estirdi ki hücrelerinde kanser hastası tutuklular hastanelere götürülmedi, beyin ameliyatı gereken subayların GATA’ya sevki manşetlerde ‘ordunun yeni gatakullisi’ diye dalgaya alındı...BİZ TEHLİKENİN HALA FARKINDAYIZ…

Aydın Doğan’a Cumhuriyet Gazetesi’ne ve CHP’ye şaşırdık mı, hayır…

Cumhuriyet Gazetesi artık değil ama BİZ TEHLİKENİN HALA FARKINDAYIZ…

Uzayda ‘su bulundu’ ama ‘ses’i bulamazlar, ses için ‘titreşecek moleküller’ lazım, ses için, içinizde bir irade dürtü korku tutku heyecan gibi bir şeyin olması lazım..

İlk gençlik yıllarımızda çevreci bir kaşif Kaptan Custo vardı, denizaltı çekim belgeselleri renkli tv’lerin mucizevi görüntüleri oldu, bütün dünyada izlenme rekorları kırdı…

Ancak Kaptan Custo’nun belgeselleri en çok İslamcılık’a yaradı, belgeselleri izleyen halkımız, kurban olduğum Allah neler yaratmış, Ey Allahım renk renk yaratmış, hayretleriyle, halkımızın Allah inancının pekişmesine vesile oldu(!)…

Gelin görün ki Kaptan Custo’nun belgeselleri ‘genel çekimlerdi’, denizaltında yüzen gezen sürüyle renkli ilginç balıkları ancak ‘geniş, genel’ kameralarla görebiliyorduk..

Captan Custo’dan sonra kameralar çok gelişti, Okyanuslar’ın dibine kadar uzanan çok hassas kameralar tanıdık, ki ne görelim..

Okyanus’un diplerinde artık denizaltı balıkları tek tek kişilikleri karakterleriyle tanımaya başladık, eyvah ki eyvah.. Kaptan Custo’nun beynimize hafızamıza işlediği mucizevi dünya alt üst oldu, cennet kayboldu… Çünkü yeni kameralarla artık balıkların kişilikleri karakterleri silahları iğneleri kamufle özellikleri parçalayıcılıkları birbirlerini ham hum yutmalarını ve kurnazca taktiklerle birbirlerine gün boyu saldırıp hepsinin höpürt birbirlerini acımasızca yediklerini gördük...

Kamera mercekleri hassaslaştıkça denizaltı fikrimiz değişti, Captan Custo’nun o masum manzaraları cenneti yok oldu.. Artık balık deyince zehirli canavarlar geliyor aklımıza ve içimizden hiç kimse artık sahilden on kulaç ileri engin denizlere açılmak istemiyor.. Beklentilerimiz artık korkuyla panikle doldu taştı.. İnsan yolda gördüğü arkadaşı bir gazeteciye sarılıp kucaklaşmaz mı ya da onun basın kavgasıyla onur duymaz mı?

İşte bu davalar bu cemaatler bu suskunluklar bu sessizlikler bu kumpaslar, gözlerimizi beynimizi açtı, kameramız gözlerimiz çok derinleşti, basın medya denizinde yüzen nice güzel renkli özgür gazetecinin, aslında bir canavar aslında cemaatin kuklası aslında kumpasın hilenin sahtekarın kankası olduğunu öğrendik...

Şüphesiz fikirler insanlar ayrı ayrıdır, her birimizin tınısı rengi tarzı başka başkadır, ancak, bu davalar başlamadan önce, her farklı fikre rağmen, ortak söylediğimiz şarkılar vardı...

Basın özgürlüğü, ortak şarkımızdı, bölüşüm eşitlik kavgası ortak şarkımızdı, altta kalanlara mağdurlara sahip çıkmak, ortak şarkımızdı, vurulanları dövülenleri, hakkı yenenleri hikaye yazı haber konusu yapmak, ortak şarkımızdı…

Her şeye rağmen hepimizin tempo tuttuğu mırıldandığı ortak şarkılarımız vardı, Çanakkale İçinde melodisini duyar duymaz, gerisini artık hepimiz topluca birlikte söylerdik, Burası Muştur dendiğinde gerisini artık hepimiz birlikte söylerdik, bir Balkan Şarkısı duyar duymaz hepimiz tempo tutardık, bir Çerkes Düğünü görmeyelim hepimiz oyuna girerdik, bir halay çekilmesin bir horon dönmesin hepimiz, hangi fikirde olursak olalım ortaya atlar oyuna katılırdık…

Annenin söylediği ninniden üç-beş gece kule nöbetine giden askerin mırıldandığı türküye kadar hepimizi bir arada tutan TÜRKÜLERİMİZ vardı..

Herkesin gurur duyduğu soylu yazarlar soylu akademisyenler vardı soylu sanatçılar vardı..

Bir suçlama bir iftirayla bir sevgi saygı sözcüğünü ayırt etmeyi bilen göğsü tunç yüzlerce gazetecimiz vardı…

Bu büyük iftira kumpaslarının sadece orduyu milli solcu aydınları mı bertaraf ettiğini sanıyorsunuz, bu büyük kumpas, işte bu ‘herkesin hepimizin katıldığı şarkıları’ infilak ettirdi..

Müziğimizi sanatımızı siyasetimizi artık kaç zamandır kumpasçılar ve ortakları yapıyor…

Gazeteciler dövülüyor, olacak şey değil, yarım ağız bir kınama ve sonra biz de artık susuyoruz, gerisini getiremiyoruz, basına saldırının karşısına gönülle aşkla birlikte el ele tutarak geçemiyoruz…

Bu kumpaslar ve onların gizli ortakları, hafızamızı harekete geçirecek duygusal sistemimizi felç etti.. Basın özgürlük diyor, bir ses, bir nota bir cümle, evet duyuyoruz, ama tempo tutup peşini getiremiyoruz, içimizde bir ses, Aydın Doğan ve basın ahlakı, ne alaka, diyor, kumpasçılarla ortak büyük medya değil mi, ne alaka diyor..

Kumpaslara ve onların aşikar ortaklarına, Cumhuriyet’ine Aydın Doğan’ına CHP’sine, buzdolabının alıştığımız gürültüsü gibi, alıştık, sanki evde hiçbir gürültü yokmuş gibi, bu sessizlik bu kasıtlı suskunluklar, bu iftiralar bu suçlamalar, sanki hiç yaşanmamış hiç olmamış gibi..

Sanki birileri fırtınaları bulutları  ipleriyle elinde tutuyor, bir yağdırıyor bir dindiriyor, rüzgarı bir estiriyor bir dindiriyor…

Partilerin gazetelerin herkesin bir ipi var, ip, ayan beyan ortada, birileri çekiyor sen de ağlıyorsun, birileri uçuruyor sen de uçuruyorsun…

Hayat böyle bir şey ‘ortak bir üzüntüyü’ dahi özletiyor insana…

Hayat böyle bir şey ‘birlikte ağlamayı’ özletiyor insana..

EVET AHMET HAKAN'A GEÇMİŞ OLSUN AMA...

Evet Ahmet Hakan, büyük geçmiş olsun, bir daha olmasın, ama inan bu kınama sadece görev gereği bir kınama, duygusal bir karşılığı yok, hiç kimsede…

Herkesin katıldığı şarkıları kimler parçalamışsa, geriye şu yedi koca yıla bir daha bakıverin..

Ahmet Hakan’a ve Can Dündar’a vs. karşı ben de bir eylemde bulunmak istiyorum, öyle değil, kapılarına sabahın beşinde Hayko Cepkin’in tiz bes höykürmelerini koyar sonuna kadar açardım, ya da şu mağaza önlerindeki reklam panoları gibi, kapılarına kartondan koca bir eşek tablosu bırakırdım..

Ahmet Hakan’ı döven ayıların yapılarına baktım, bu iri kıyım battal pehlivan tiplerin kaslı bedenlerinden ötürü çok talihsiz hikayeleri vardır...

Kendi aileniz çevrenizde de bu iri yapılı babayiğit tipleri inceleyin, aslında bedenleriyle ters karakterli alttan alan masum çocuksudurlar, ama kapı gibi dağ gibi bedenleri yüzünden, etrafındakiler bu tipleri zamanla bedenlerinin hakkını vermesi için zorlar, kışkırtır, yönlendirir...

Biri etrafta haksızlık görmesin, ulan kapı gibi adamsın, ne duruyorsun, haklasana şunu, derler, her köyde her mahallede, içi çocuksu iri yapılılar, gittikçe bedenlerinin ağırlığıyla kabalığıyla bir karaktere doğru sürüklenirler.

Siyasiler etraftakiler kaba bir dil kullanmaya başlayınca her halde bu iri arkadaşlar artık görev bizde sorumluluğunu bedenlerinin hakkını vermek için üzerlerine aldılar...

Tıpkı cemaatçiler, gibi, dolandırıcılık ve hırsızlık kriminolojisi benzer şeyleri söyler, dolandırıcıların üç kağıtçıların hep masum yüzlü insanlar olduğunu iddia eder, çünkü o çocuksu yüzleri hepimizi ikna eder, masum yüzü, sizi dolandıracak kumpasa getirecek bir düşünceyi akla hiç getirmez, saf görünüşü güven verir…

Ekranlara yedi yıl çıkıp konuşan cemaatçilerin suratlarına bakın, ifadesiz mıy mıy, hiçbir meziyeti olmadığı aşikar yüzler, hiçbir üslup taşımayan yüzler, en ustalıklı yalanları söylediler, bir ülkeyi bir milleti hukuku emniyeti polisi orduyu halkımızı, herkesi bu hımbıl yalaka suratlarıyla kandırdılar..

Ve birileri bu masum Anadolu çocuklarının bu saf yüzlerini çok ustaca kullandı..

Bu ifadesiz saf yüzlerden tarihin en büyük şeytanları çıktı...

Eşi benzeri görülmemiş ajanlar şeytanlar katiller iftiracılar masum yüzleriyle demek ki bizleri kandırabiliyormuş?

İşte böyle zamanlarda eş bulma eş seçimi baskısı  dişilerde ağır beyin hasarlarına yol açar, kolay değildir hayatının erkeğini bulup seçmek, kadınlar ağır hüzün keder aldatılmış hasarları alır ama hepimizden daha yetenekli hale gelirler, bir zaman sonra, gözünden duruşundan tanırlar insanı, görünüş boy pos tatlı ses yakışıklılık yemezler..

Dişilerin elek’i seçim yapması erkeklerden çok ilerdedir, ‘yakışıklılık’ çok şeydir ama içimizde ‘güzel’e aldanmamayı en iyi dişiler bilir…

Bilmem hala bu ‘cemaat’e nasıl aldanıyor onların suratlarında ne buluyorsunuz?

Yoksa bir ‘mantık evliliği mi?’ yoksa ‘aile kararıyla mı’ evleniyorsunuz, yoksa, sizi buraya kadar merdivenlerden çıkartan güçler, sizi ‘zorla mı evlendiriyor?, yoksa siz de ‘töre’ kurbanı mısınız?

Sevmediğiniz adamlarla niye evleniyorsunuz, basın özgür bağımsız değil mi, kendi kararını kendiniz verecek kendi karnını doyuracak paranız yok mu, ya da evden kaçacak gücü kendinizde bulamıyor musunuz? Ya da babanız cemaatle evlenmez iseniz sizi diktatöre gelin ederim diye mi tehdit ediyor?

Ah kartondan eşek panoları!

Ah basın özgürlük gazetecilik anırtıları içinde gümbürtüye getirdiğiniz büyük suskunluk!

Eşek anırtısı hiçbir kulağa hoş gelmez rahatsız eder, tıpkı kara tahtaya kazayla sürünen tırnak gibi sınıftaki herkesin içi gıcıklar..

Basın özgürlük gazetecilik, kara tahtayı çizen tırnak sesi…

Oysa kara tahta önünde milyonlarca yeni yetişen genç, teorem bölüşüm eşitlik bilgi soruşturma denetim hesap sorma hukuk DERSLERİNİZİ bekliyor, boşuna...

Nihat Genç
 ·  Translate
5
1
simge uluc's profile photo

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Yılmaz Özdil "Bismillah"

AKP’nin seçim beyannamesi açıklandı.

*

Necip Hablemitoğlu öldürülecek. Bir milyon Iraklı katledilirken, Amerikan askerlerinin sağlığı için dua edilecek. Kafamıza çuval geçirilecek. İstanbul’un göbeğinde sinagoglar, banka, konsolosluk havaya uçurulacak, 57 kişi ölecek. Soykırımı tanıyan ülke sayısı 9’ken, 27’ye çıkacak, soykırım için taziye mesajı yayınlanacak. Milletin malı mülkü, bankalar limanlar telefonlar, babalar gibi satılacak, peşkeş çekilecek. BOP eşbaşkanı olunacak. Bir yandan “van münüts” şovu yapıp, beri yandan “Yahudi cesaret ödülü” alınacak. Denktaş sırtından hançerlenecek, yes be annem denilecek. Dandik trenlere hız yaptırılacak, 41 insanımız öldürülecek. Pırlantanın kadevesi sıfırlanacak. Başka gün kalmamış tam 29 Ekim’de, Türk düşmanı Papa’nın heykeli önünde, AB anayasasına imza atılacak. “Hamdolsun AB’ye girdik” diyerek, güpegündüz havayi fişekler fırlatılacak. “Alt kimlik, üst kimlik” denilecek. Kuş gribi salgınının üstü örtülecek. Keneden korunmak için pantolon paçaları çoraba sokulacak. Rahip Santoro öldürülecek. Hukuk ulemaya sorulacak. Danıştay basılacak, Yücel Özbilgin öldürülecek. 23 Nisan, 19 Mayıs gibi milli törenlere, hasta oldum bahanesiyle katılınmayacak. 10 Kasım’da, Suudi Kralı’na madalya takılacak. İngiltere Kraliçesi’nin şövalyesi olunacak. Beyaz Saray’a “Tayyip Erdoğan’ı delikten süpürmeyin, kullanın” denilecek. Kapitülasyonlar geri getirilecek, hazine bonosundaki vergi stopajı, yabancılar için kaldırılacak. Eşek ithal edilecek. Çiftçi, anasını da alıp gidecek. Gemicikler alınacak. Apronda deve kesilecek. Hrant Dink öldürülecek. Madımak’ta insanları diri diri yakmaktan arananlar, İstanbul belediyesinde işe alınacak. Deniz Feneri’ne dokunan, yanacak, Aydın Doğan düşman ilan edilecek, savcılar sanık yapılacak. Şu anda 3 lirayı geçen dolar, 1.7 lira olduğunda, hamdolsun teğet geçti denilecek. Seçimlerde parmak boyası kaldırılacak, mezardan seçmen fışkıracak. Anketler manipüle edilecek. AKP’ye oy vermeyenlere “kanı bozuk” denilecek. AKP’li belediye başkanı, fıkra ayaklarıyla, Atatürk’e “ibne” diyecek. Şehide kelle, Apo’ya sayın denecek. Bölücü terör, hortlatılacak. Şehit binbaşının bayrağa sarılı cenazesi, bavul gibi, kamyonet kasasıyla taşınacak. Güya DGM’ler kaldırılacak, özel yetkili mahkemeler kurulacak, kumpaslara göz yumulacak, hatta savcısı olunacak, PKK tanık TSK sanık yapılacak, genelkurmay başkanı “terörist” ilan edilecek, donanma lağvedilecek, Türkiye bağırsaklarını temizliyor denilecek, ne idüğü belirsiz Ergenekon hahamı gibi lavuklar, muteber adammış gibi TRT’ye çıkarılacak, polisimiz “imamın ordusu” yapılacak, yurtseverler, Atatürkçüler hapse atılacak, yandaş medyada linç edilecek, kahırdan kafalarına sıkmaları, kanserden ölmeleri sağlanacak. CIA ajanının “Yeni Türkiye” isimli kitabı piyasaya sürülecek. Milli takımın bayrak rengi forması, turkuaz yapılacak. Fenerbahçe Başkanı hapse atılacak. Muhsin Yazıcıoğlu öldürülecek. PKK açılımı yapılacak, üniformalı teröristler Habur’da törenle karşılanacak, üstü açık otobüsle şehir turu atacak, itiraz edene “iki cihanda lekeli” denilecek. PKK açılımı için TBMM oturumu yapılacak, oturum tarihi özenle seçilecek, tam 10 Kasım’a denk getirilecek. Arınç’a suikast yalanıyla kozmik odaya girilecek. Yetmez ama evet demeyene, darbeci denilecek, yargı mekanizmamız Yargıtayyip, Danıştayyip, Sayıştayyip haline getirilecek. Deniz Baykal’a kaset komplosu kurulacak, CHP dizayn edilecek, Yeni CHP olacak. MHP’ye belaltından vurulacak. Mavi Marmara bile bile ateşe atılacak, insanlarımız öldürülecek. “Mezar ev”lerle tanınan Hizbullahçılar serbest bırakılacak. İnsanlık Anıtı’na ucube denilecek, yıkılacak. İnek ithal edilecek, koyun ithal edilecek, saman ithal edilecek. Ha nükleer santral kurmuşsun, ha evine tüp bağlatmışsın, ikisi de aynı denilecek. “PKK’yla masaya oturduğumuzu iddia edenler şerefsizdir” deyip, PKK’yla masaya oturulacak, İmralı ve Kandil’le müzakereler başlayacak. Kandil’den canlı yayın yapılacak. Barzani, AKP’nin onur konuğu olacak, Türkiye seninle gurur duyuyor sloganı atılacak. Nevruz’da Apo’ya “ulusa sesleniş” konuşması yaptırılacak. Şehitlere “bi kaç Mehmet” denilecek. Cephanelik patlayacak, 25 şehide bile “Hindistan’da Pakistan’da olur böyle şeyler” denilecek, AKP valisi AKP generaline sucuk hediye edecek. TBMM tarafından Vahdettin’i anma töreni yapılacak. Padişah Abdülhamid’e onursal doktora verilecek. 19 Mayıs yasaklanacak. Atatürk anıtlarına çelenk koymak yasaklanacak. Atatürkçülere “terörist holigan” denecek. Atatürk’le İnönü’ye “iki ayyaş” denilecek. Nutuk, suç delili olacak. 10 Kasım’da Anıtkabir’e değil, Brunei Sultanı’na gidilecek. TC silinecek. “600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi” denilecek. İzmir’e “gavur” denilecek, belediye başkanına 400 sene hapis istenecek. Dersim için özür dilenecek, Seyid Rıza şehit ilan edilecek, Sabiha Gökçen ırkçı-soykırımcı ilan edilecek. Uludere’de 34 kaçakçı F16’larla öldürülecek. Atatürk ilkeleri ders kitaplarından çıkarılacak. “Kindar gençlik” yetiştirilecek. İlkokulda türban takılacak. Suriye’de iç savaş körüklenecek, savaş uçağımız düşürülecek, sınırlarımız folofoş olacak, topraklarımız IŞİD kampı olacak, 2.5 milyon Suriyeli bize girecek. “Şam’da namaz kılacağız” diye atıp tutulacak, bilahare, Türk toprağı terkedilecek, Süleyman Şah türbesindeki boş sandukalar sırtlanarak, götün götün kaçılacak. Beslediğimiz karga, gözümüzü oyacak, Reyhanlı havaya uçacak, Suruç havaya uçacak. Gezi Parkı direnişinde, çocuklar öldürülecek, anneleri yuhalatılacak. Camide içki içtiler yalanı söylenecek. Başörtülü bacıma saldırdılar yalanı söylenecek. Hazreti Muhammed’e AKP amblemli nüfus cüzdanı çıkarılacak. Ayakkabı kutusu yakalanacak, yatak odalarında para sayma makineleri yakalanacak, paraları sıfırladın mı yakalanacak, istifimiz hiç bozulmayacak, pişkin pişkin inkar edilecek, “günah işleme özgürlüğüne müdahale ediliyor” denilecek, yakalanan paralar faiziyle iade edilecek. “Muhterem hocaefendi” derken, aniden “sülük” denilecek. Cici savcılar, haşhaşi olacak. Destan yazan polisler, paralel olacak. “Ne istediniz de vermedik” denilen cemaat, terör örgütü olacak. Milletin orasına koyanlara, plaket verilecek. AKP valisi, vatandaşa “gavat” diyecek. Kızılay’ın Türk’ü silinecek. “Türk yok” denilecek. Andımız kaldırılacak. Öğrenciler zorla imam hatip’e kaydedilecek. “Tayyip Erdoğan, Allahu tealanın bütün vasıflarını üzerinde toplamış bir lider” denilecek. Camide seçim propagandası yapılacak. Miting kürsülerinde Kuran’ı Kerim’le oy istenecek. Belediyenin önüne Kabe maketi kurulacak. Minareler süngü, kubbeler miğfer, diyanetin mercedesleri zırhlı olacak. Twitter kapatılacak. YouTube kapatılacak. Madenler taşeronlaştırılacak, köle düzeni kurulacak, Soma’da 301 insanımız can verecek, “olağandır, fıtratında var” denilecek, taziyeye gidip cenaze sahibine tokat atılacak, yerlerde tekmelenecek. PKK’lılar askeri üssün bayrağını indirecek, armut gibi seyredilecek, müdahale edilmeyecek. Şehit babası, Tayyip Erdoğan’a hakaret etti diye, hapse mahkum edilecek. Barzani’nin peşmerge konvoyları, tam cumhuriyet bayramımızda, topraklarımızda resmi geçit yapacak, MİT eskortluk yapacak. Mahsum Korkmaz heykeli dikilecek. Atatürk heykelleri yakılacak. Musul konsolosluğumuz basılacak, konsolos dahil, 46 insanımız kaçırılacak. Kürtaja katliam, sezaryene cinayet denilecek, en az üç çocuk doğurtulacak, kadınlar kahkaha atmayacak, bir kadın olarak susacak! TÜSİAD başkanı, vatan haini ilan edilecek. Dünyanın en pahalı benzini kullanılacak. 58 başbakanın 80 senede yaptığı borcun üç misli borç yapılacak. Cari açık 83 kat artacak. Ermenekli şehit madencinin babası Recep amcanın cızlavetleri yırtıkken, Recep beye 1.150 küsur odalı saray yaptırılacak. PKK cirit atarken, askerin operasyon talepleri reddedilecek, 7 Haziran seçiminde istenen sonuç çıkmayınca, aniden vur emri verilecek. Milliyetçilik ayaklar altına alınırken, şimdi milliyetçi olunacak, milli vekil istenecek. Analar ağlamasın’dan vazgeçilecek, ne mutlu şehit ailelerine denilecek. Açılım döneminde “ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi” diyen, şehitlerimiz toprağa verilirken tee Myanmar’a gidip Arakanlılara gözyaşı döken Ahmet Kiziroğlu, şimdi Dağlıca şehitlerimizin cenazesinde ağlayacak. Tetikçi havuz medyasının tehditleri, fiziki saldırıya dönüşecek, gazete binaları basılacak, taşlanacak, gazeteciler dövülecek.

*

E, hadi bismillah.

Yılmaz Özdil
 ·  Translate
5
1
İBRAHİM Y. DEMİRTÜRK's profile photo

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Şükran Soner "At izi, it izine..."

Bugün bayram... Siyasal İslamcılığı siyasette sonuna kadar kullanan İktidarları, geleneklere uygun yaşam tarzını kutsama adına, tatile çıkanlara yıllar boyu saydırdıklarını yutup yalayarak bu bayram için tatil seferberliğini ilan etti. Turizm sektöründe yaşanan krizin altından kalkılacak gibi değildi. 
Mevsim kapanmadan iç turizm ile destek atma uğruna, dünyanın en uzun resmi bayram tatili kararı, ekonominin pek çok alanına dönük götürüleri hiç umursanmadan alınıverdi... İktidarları, liderliğin, deniz kıyılarındaki bayram tatilleri, dinsizlikle özdeşleştirilen laik yaşam kültürü ile de dalga geçilerek karalanmışken, okulların da açılışı ertelenerek uzatmalı tatilin işe yaradığı taşınan yolcularla ilgili istatistiklerle ortada... 
Arife günü, dünün haberlerinde yolcu patlamasının müjdeli haberleri yanına, bayramın dönüşü kaygıları eklenmişti. Değil okulların açılacağı, resmi tatilin sona ereceği pazartesiye, birkaç gün sonralarına bile dönüş bileti tükenmişti. Üstüne doğa katliamının, küresel ısınma, altyapı yetersizliklerinin ürünü tatil bölgelerimizden gelen sel felaketleri haberleri eklemlendi... Hele siyasal İslamcıların hedef tahtasındaki Bodrum’dan gelen görüntüler, savaştan çıkılmış gibi... 
Aklıma siyasal İslamcıların iktidarlarının önünün açılmasında çok etkili rol oynamış 2002 öncesinin, Ecevit koalisyon hükümetini çarpan, büyük deprem ve ürünü büyük ekonomik kriz geliverdi... Gazeteci olarak deprem, felaket bölgesinde dolaşırken, fanatik siyasal İslamcılardan ne kadar da çok küfür işitmiştik... Allah çıplak denize girenleri, kadınları çarpmış, cezalandırmıştı. Ne dersiniz otelcilerin krizini hafifletme uğruna uzun bayram tatili ile çıplak denize girilmesini teşvik etme kararı; İktidarlarının bir önceki seçim sonuçları ile hükümet kurulmasına izin vermeyerek aldırılan seçim yenileme; sayısız demokrasi, hukuk devleti düzeninin yok sayma iradeleriyle de bağlantılı... “Hile ve şer niyetleri karşılığı, fıtrata dayalı bir cezalandırma, çarpma olabilir mi?”

*

PKK başta, üç terör örgütünün paralel savaş ilanları ile başlayan terör eylemleri, dünün kanlı eylemlerinin de gösterdiği üzere hız kesmeyecek gibi. Bu ülkenin vatandaşlarının bütününü, siyasal yelpazesi, sivil toplum örgütlenmelerini kucaklamaya niyetli bir gerçek barış çağrısı yapılmadan, İktidarları için istenen oy artışına yönelik İstanbul’daki “Tek ses” mitingine bugün de dönmek zorundayız... Seçime giderken bile atılan her adımda, anayasal, yasal hukuk devleti düzeninin ilkeleri ayaklar altına alınarak, ele geçirilmiş kamu kurumları, kaynakları sonuna kadar İktidarları adına haksız, hukuksuz kullanılarak yapılanları yok sayma lüksümüz olabilir mi? 
Cumhurbaşkanının “yerli, milli 550 milletvekili” kastı tartışmasını siyasiler yapsınlar. İstanbul mitinginin yapılışı üzerinden kamuoyu gündemine yansıyamayan daha önemli hak-hukuk, demokrasi suçları niteliğinde ihlaller var... Milyonlara ulaşmadan uzak kalsa da, İktidarlarının seçim kampanyası, algı yönetiminin ilk adımı olarak gerçekleştirilmiş cephe mitinginin sadece katılımcılarının taşınmasında yapılmış devlet, kamu gücü hukuksuz katkılarının sorgulanması gerek...

*

İstanbul’un bütün raylı sistemleri, deniz yolu, karayolu ile miting katılımcılarının aynı zaman dilimi, 1.5 saat içinde, meydana sokulabilmesinde tek sihir bilgisayar teknolojisi değildi. Valilik, kaymakamlıklar, AKP örgütleri, belediyeler, ele geçirilmiş kamu işletmeleri, İktidar nimetlerinden yararlanmış sermaye güç odakları, medya seferberliği ortaktılar. 
Ben uydurmadım, soru yönelttiğim eylem komitesi görevlileri öyle açıkladılar. Sayısız araçların plakalarını, resmi görevlileri gözlerim gördü...

Şükran Soner
 ·  Translate
4

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Mümtaz İdil "Bu konu bitecek gibi değil"

Bu bayramın güzel yanı, siyasetin en gergin noktaya tırmandığı anda araya “mola” gibi girmesi oldu. Artık siyasi kaba söylemlerden iyice bıktığından insanlar, soluğu belki daha farklı mekanlarda içlerine çekecekler ve bu da bir parça olsun rahatlama getirecek.

Nasıl ki “hukuk devleti”, “demokrasi”, “insan hakları”, “kadın hakları”, “erdem”, “ilke” gibi sözcükler siyasi tarihimiz ve siyasetçilerimiz tarafından içi boş birer sözcükler kümesi haline geldiyse, toplumda da “empati”, “dostluk”, “sevgi” ve hatta “aşk” kelimelerinin de için boşaldı, anlamsızlaştı.

Aşk konusu uzak ve çetrefilli bir konu, ancak dostluk veya empati kurma üzerine bazı sözler söylemek mümkün. Aşk konusunda ise şu aşamada ancak, “böylesine kavga ve itişme, kamplaşma ve ayrıştırma” üzerine kurulu siyaset arenasının toplumda yarattığı tüm olumsuz havaya rağmen, sağlıksız da olsa aşk varlığını koruyor olmalı. Zira dostluk veya sevgi gibi kavramlardan çok daha tutku dolu olan aşk, insanın bilinçsizce verdiği bir kararın başına getirdiği bir fırtınadır. Bunu siyasi veya iktisadi hiçbir olumsuzluk etkilemez. Ta ki aşk sevgiye dönüşüp dönüşmemeye karar verinceye kadar.

Sevgiye dönüştüğü andan itibaren başka sorunlar baş gösterir: İşte o zaman ekonomik sıkıntılar gün yüzüne çıkar, kıskançlık yerini kavgaya bırakır, hoşgörü kalmaz ve tem çabalara rağmen her iki taraf da kendini “merkez” olarak görmeye başlar.

Sevgi, aşk denen tutkunun akıl ile kontrol altına alınmasıdır. Ama bu öylesine güç ve başarması neredeyse olanaksız bir iştir ki, çoğu kez akıl sizi korumaya çalıştığından, karşı tarafın zor durumda kalmasına bile neden olabilir.

AKIL VARSA AŞK YOKTUR

Zaten akıl devredeyse, aşk diye bir şey yoktur. Akıl, aşk denen tutkunun dizginlenmesine neden olduğundan, “kaç kazan” taktiğini sürekli insan beynine işler, ama tutkular bu emre itaat etmez ve fırtınanın ortasına kendini bırakır. Artık koca bir deryada küçük bir fındık kabuğu gibidir ve aklın yardımını istemediği sürece de fırtına onu umutsuzluk kıyılarına getirip bırakacaktır.

Gabriel Garcia Marquez’in “Kolera Günlerinde Aşk” romanı bu dünyanın dışında bir dünya için yazılmış bir romandır. Böyle bir tutkunun üzerinde dolaştığımız dünya üzerinde yaşanması pek mümkün görünmüyor. Yaşandıysa ve Marquez de bunu bir söylenceden aldıysa eğer, tek örnek olarak kalacaktır, ki öyledir.

Puşkin’in ünlü lirik romanı Yevgeni Onegin’de, Tatyana’nın Onegin’e duyduğu ve karşılık görmediği aşk, aklın ne denli çaresiz kaldığına güzel bir örnektir. İnsanın romanı okuduğunda kabaca, “bir sus kadın, sussan her şeyi kazanacaksın” diyesi gelir. Ama Tatyana’yı böylesine aşağılatan itirafında akıl eksikliğinden çok tutku fazlalığı vardır.

Bütün ikili aşk dramlarında; Romeo Juliet, Kerem Aslı, Ferhat Şirin vb., zaten umutsuzluk ve çaresizlik aşıklar üzerine çökmüştür ve asla birliktelik söz konusu değildir. Sıradan insanlarda bu “heyecan” verici bir sonla bitmez elbette, ama biter. İyi bir dostluğun başlangıcı değilse aşk ve taraflar birbirlerine ilk aşık oldukları günkü gibi hoşgörü ve sevecenlikle yaklaşmıyorlarsa, iki tarafın da maskesi düşmüş demektir, ki zaten aşk bir maskeli balonun “kreşendo” yaptığı noktada, müziğe takılıp kalmaktır.

HEPSİ SEVGİSİZLİK ÖRNEĞİ

Sevgi konusuna gelince: Bu konu bambaşka bir konudur ve insan denilen varlığın belki de başaramadığı en önemli aktivitedir. Sevginin tutkuya dönüşmesi en büyük tehlikedir ve bunun sonucunda zaten tüm dünyada cinayetler ve savaşlar medyayı kaplar. Sevginin en önemli ve ihtiyaç duyduğu olgu denge meselesinde düğümlenmektedir. Burada da, her zaman olduğu gibi, kurnazlık gibi ucuz kaçışlardan çok akıl gibi sağlam oturuşlara ihtiyaç vardır. Nitekim, şimdilerde yaşadığımız gibi, bir gün öncesinde ertesi gün boynu vurulacak bir koyunla arkadaşlık kuran ve ona karşı müthiş bir sevgi besleyen bir çocuğun, ertesi gün babası tarafından zorla kurbanın kesiliş ritüeline götürülmesi ve hatta kanından bir damlanın alnına sürülmesi, o çocuğun sevgi anlayışını baştan aşağı değiştirecektir. Aksi mümkün değildir.

Sevgi sadece yakın çevreye sunulacak bir ikram değildir ve zaten olamaz da. Daha geniş kapsamıyla her olumlu davranışa ve bunu uygulayan kişilere duyulması gereken bir duygudur. Gerçekten “bir karıncayı bile incitmeyecek kişilikte” olduğu söylenen birinin seri katil çıkmasının açıklaması tıp kitaplarında bulunmaz. Sevgisizliğin ve vahşete düşkünlüğün elbette tıbbi tedavisi yoktur. Bunun tek tedavisi eğitim ve kültürdür. Bu da ne yazık ki eczanelerde satılan haplarla ikame edilebilecek bir birikim değildir. Yolda “iyi akşamlar” diyen bir yabancının yüzüne şaşkın şaşkın bakar hale gelen bir toplumda, kedileri tekmelemek de normaldir, çok sevdiğini söylediğiniz bir dostunuzun yanında saatlerce telefonla konuşmak da...

Hepsi de sevgisizlik örneğidir. Önemsememek, sevgisizliğin ilk adımıdır ve insan bunu farkında olmadan yapar. Karşısındakini önemsemediği sürece ilginin arttığının da farkına varması, bu şeytan tüyünün kullanılmasını cazip kılar ve bunu her seferinde kullanmaya başlar. Buna muhatap olan kişi de aynı taktiği başkasına uygulamanın “saygınlığını” artırdığını fark edecek ve davranışlarını değiştirme yoluna gidecektir.

İletişim böylelikle yer ile yeksan olur ve düşmanlık olmasa da sevgisizlik artık gündemdedir.

Konu devam edecek elbette... 

Zira bitecek gibi değil. Asıl önemli olan, bunun edebiyat tarihindeki örneklerinde gizli olması. Oraların deşilmesi gerek

Mümtaz İdil
 ·  Translate
4

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Nihat Genç "Milli olmak için yerli tohum lazım"

Avrupa’dan sık sık ‘çiftçiler sütleri yollara döktü’ ‘çiftçiler domatesleri yollara döktü’  ‘trafiği kesti’ haberleri okursunuz.

Bu Avrupalılar otuz yıldır ‘tarımı’ küçümseyen bizim liberallerimizi neden dinlemez, Avrupa süt’le domatesle mi kalkınacak?

Özal’ın çikita muzuyla başladı her şey, bizim liberallerimize göre ‘herşeyi ithal etmek’in adı serbest piyasa. Otuz yıldır yazıp çizdiler ve kimse karşılarına çıkıp yahu ‘bu serbest piyasada bizim malımız hiç olmayacak mı?’ diyemedi.

Özelleştirmeler gırla gitti, elde ayakta ne varsa arsalarına kadar hatta yaylalara kadar satıldı, köyler boşaldı, coğrafyanın bu topraklara bahşettiği eşsiz lezzetler ot’undan elmasından mercimeğinden nohutuna etine kadar elden çıktı.

Şimdi seçim arefesinde yeni bir ‘moda’ ‘yerli, milli’ lafları siyaset meydanına salındı.

Yerli koyunu yerli sığırı yerli nohutu yerli o meşhur Amasya elmasını dahi ara ki bulasın.

Bilen de yok gören de yok bir zamanlar nasılmış bilgisine sahip olan da yok.

Bu sutünda yazdım, Kastamonu’da soğan doğramayı zahmet bilip dükkandan doğranmış soğan satın alan Kastamonu köylüsü dahi gördüm.

Kapılar açık bas hormonu gönder bas nişastayı bas mısır şurubunu bas süt tozunu gönder, tereyağ dediğin margarin basılmış.

Bugün Soner Yalçın yazdı, bu ithal sığırların gübresine ya domuz artıkları karışmışsa, ülke batmış umurlarında değil, ancak ‘domuz’ var mı sorusuyla kıllanan siyasetçilere kendi anlayacakları dilden güzel bir soru.

ŞAKA DEĞİL ACIMASIZ GERÇEK

Bu toprakların çocukları bu toprakların sarımsağını soğanını patatesini elmasını etini tavuk’unu bulup yiyemiyorsa nasıl ‘yerli’ olacaklar.

Bırakın üretmeyi çalışmayı ekmeyi büyütmeyi, tabiatı toprağı rahat bıraksan, kendi kendine verir, alan satan yağmalayan vakıflaştıran imara açan, para siyaset dümen fırıldak kaçıran kaçırana.

Tek bir çobanı olmayan onbinlerce köy. Tek bir koyunu sığırı olmayan onbinlerce köy, şaka değil, acımasız gerçek.

Çobanlık asgari ücret sigortaya bağlansa üstüne vardiya sistemiyle dönüşümlü yapılsa üstüne koyun sığır sayısına göre teşvik görse, olmadı, köy okulları eskisi gibi sabahçı öğleci yapılıp batıda örnekleri görüldüğü gibi ailenin bir çocuğu yarım gün diğeri yarım gün sığıra hayvana eskisi gibi yardım etse…

Hem Yeşilırmak Kızılırmak hem Dicle Fırat tarihlerin en eski ilk tarım yapılan en bereketli topraklarıdır, bu yemyeşil toprakları bırakıp Suriye çöllerine koştular.

Çöl’e savaşa koşan büyük siyasilerimiz şimdi sınırlarımızda çöl kertenkelesi gibi sıcaktan bir ayaklarını kaldırıp telaş içinde bombaları bekliyorlar.

Boşalan köyler işlerine geldi yetmedi Rize’den Samsun’a yaylalar buldozerlerle yırtıldı. Eğimli arazi, istinat duvarı olmadan durmaz. Yolun geçtiği yer’in yüz metre üstünden toprak kayıp gelir, geliyor, Araplar gelmiş onlara satılacak villa lazım. Babadan evlada bin kez bölünse de tapusunu malını hiç satmayan Karadenizli milyon dolarları görünce üçer beşer dönüm arazilerini satıyor, toprak satılığa çıkmış, neyin yerlisi neyin millisi?

RİZELİLER HERGÜN İSMET İNÖNÜ’YE DUALAR ETSELER YETMEZ

Bir ülkenin tabiatı coğrafyası bitkisi ürünü ekini yaylası uçsuz bucaksız tarlaları boş bırakılırken satılırken millici siyasetçiler nerdeydiler, Cübbeli cinleri konuşuyor, Hayrettin Karaman yolsuzluk hırsızlık değildir fetvası veriyor, onu dinliyorlardı.

Üstüne kalkmış Rize’nin belediye başkanı, Atatürk heykeli yerine meydana çay bardağı koyuyor. Bu kadar nankörlük insan işi değil.

Seksen yılın sağ iktidarları Rize’ye Giresun’a Trabzon’a hangi katma değeri hangi ürünü hangi fabrikayı getirmiş koymuş.

Seksen yıl Trabzon Giresun fındıkla geçinir, fındığı dahi elle toplayıp çuvallara basarlar, hala fındıktan katma değer ürünleri akıl edecek tek tesis yok.

Çay çok daha acıklı bir mesele.

İsmet İnönü akıl etti.

Rizeliler hergün İsmet İnönü’ye dualar etseler yetmez, ne büyük nimet…

Bugünlerde öfkeyle kudurarak küfrettikleri İsmet İnönü elli yıldır her yıl Rize’ye en az üç milyar dolar girmesini sağladı.

Batum ziyaretinde o meşhur botanik parkta görmüş, tavsiye etmiş, ısrar etmiş, sonra meşhur ziraatçi Zihni Derin.

Rizenin bayırlarında narinciye meyve ağaçları, başka da gelir yok, bu yüzden Rizeli tarih boyu Rize’de duramaz.

Zihni Derin’in getirdiği çay’ı Rizeliler direndi ekmedi. Zorla evet zorla evet zorla evet zorlayarak Rizeliler’e çay dikmesi zorlaya zorlaya öğretildi.

1940’lı yıllar çay ekilmeye başladı, 60’larda çay dikimi genelleşti, ve 70’lerden sonra Rize bir ‘çay ülkesi’ oldu ve bugün olacak şey değil, ekilmez denilen Sürmene’ye çoktan vardı, Giresun’a Tirebolu’ya kadar uzandı.

BU İSMET İNÖNÜ VE ZİHNİ DERİN’İN ESERİDİR

 

İnsanlar bugün dönercilik yapıyor ya da devlet dairesinde çalışıyor, çaycılık ikinci işleri, aile dışında istihdam gibi zahmeti de yok, yılda toplasan yirmi-yirmibeş gün mesaiyle, o da, evdeki anne baba çoluk çocuğun işi.

Rize’ye çay’dan en az üç milyar dolar giriyor, markası olabilseydi yedi-sekiz milyar dolara çoktan çıkardı.

Bu İsmet İnönü ve Zihni Derin’in eseridir.

Peki seksen yıl iktidara taşıyıp başbakan yaptığınız Mesut Yılmazlar Tayip Erdoğanlar Rize’ye hangi tesisleri hangi fabrikaları hangi ürünleri hangi katma değerleri getirdi, dağlara taşlara eşsiz tabiat güzelliklerine canavar buldozerleri sokmaktan başka.

Bu nankörlüktür, bu saygısızlıktır…

Çay meselesi burada bitmedi.

Artık Rize’nin çayı elli yıldır aynı bozuk gübrelerden dolayı ‘kanser’ tehlikesini yetmiş milyona taşıyor.

Bu çay alanlarının üç-dört yıl gübrelenmemesi ve nasada bırakılması toprağın dinlendirilmesi şarttır, büyük kanser faciasından kurtulmak için bilim adamlarının görüşü bu yöndedir.

Bunun için yapılacak şey, bu üç-dört yıl dinlenme sırasında çaycıların zararları kısmen devlet tarafından karşılanmalı, bir milletin kanserden kurtuluşunun yolları aranmalıdır.

Bir belediye başkanı işte bu devasa ‘sorunlarla’ ilgilenmeli.

Sorun bitmedi.

RİZELİLER ECEVİT'E KARŞI ÇIKTI ÇAYIN KALİTESİ DÜŞTÜ

Rizeliler ‘makas kesime’ karşı çıkan Ecevit’e karşı ayaklandılar, ne oldu, makasla değil elle toplanan filiz çay kayboldu, çayın kalitesi sıfıra düştü, ne ülke ne dünya pazarında ‘kaliteli bir çay markasından’ söz etmek mümkün değil.

Hiç değilse fiyat aralıkları kontrol edilerek çay alanlarının hiç değilse yüzde otuzunda elle çay filizi toplama teşvik edilmeli ve kaliteli bir markanın sahibi çoktan olmalıydık.

Bir belediye başkanı bir şehrin en büyük ve tek girdi kaynağının kalitesini çiftçisine zarar vermeden koruyabilmeyi önlem almayı çoktan ülke meselesi haline getirebilmeliydi.

Neyle uğraşıyorlar, Atatürk heykeli kalksın yerine çay bardağı koyalım, inanın Atatürk bir şehri tek başına doyuran bu çay bardağı resmini hepimizden çok severdi, çünkü, kendi eseriydi, ve karşısına geçer, yine kendi eseri ‘rakı bardağıyla’ keyfini çıkarırdı.

Çay’ı fındığı buğdayı tütünü aklınıza ne gelirse binlerce yıldır ‘elle’ topluyor çuvallara dolduruyor işlemeden mamül hale getirmeden katma değer katmadan kasa kasa balya balya satıyoruz.

Biri çıkıp yahu şu çay’ı işlesek markalaştırsak, şu fındıktan katma değer elde etsek, şu tütün elimizden çıktı gitti, şunun aromasını içimini ambalajını paketini güzelleştirip piyasada bir markamız olsa, demiyor, demedi…

Peki ne diyorlar? Şu Atatürk var ya şu İnönü var ya, deyip ekranlardan habire bodoslama aralıksız nefes almadan küfrediyorlar…

Bu nedir yahu, cehalet desen, cehaletin de bir dibi olmalı. İşte köleler gibi ürettiğini işleyecek zekan olmadan gemilerle çuvalı üç-beş dolara gönderiyorsun, sonra İngiliz senin çuvalı alıyor küçük küçük paketlere dolduruyor, senin çuvaldan senden beş kat fazla kazanıyor, fındığı da aynı tütünü de aynı, bu nedir, yeni tür kölelik, bu köleliğe itiraz eden var mı, yok, peki kime itiraz ediyoruz, İngiliz’i kovan Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarına küfrediyoruz.

Milli tütünümüz çoktan kaçak tütüne döndü, izbe pasajlarda gizlice kaçak mal gibi satılıyor milli tütünümüz.

Kendi ülkemizde kendi tütünümüz ‘kaçak’, yakalanırsa mahkemeye çıkartılıp ceza alıyorsunuz, yanlış duymadınız, milli tütün ‘kaçak.’

Yerli olmak milli olmak ‘kaçak’, tıpkı yerli kaçak tütün gibi yerli milli yazarlar operasyonlarla topluca tutuklanıp içeri tıkılmadı mı?

Çay fındık tütün, hepsi sahipsiz ve öksüz, hepsi karın tokluğuna, hepsi işlenmeden mamul hale gelmeden tırlara kamyonlara gemilere doldura doldura satılıyor.

Biri çıkıp yahu şu marketlerde dışardan gelmiş malların hepsi küçücük şişeler içinde, küçücük şirin paketler içinde, biz de ürünlerimizi markalasak, paketlesek, çuval çuval değil gemi dolusu değil, minik kutular içinde satsak, daha çok kazanmaz mıyız, demiyor.

Çubuk beş km. ötede Ankara’nın bir ilçesi, Fransızlar’ın büyük mağazası kapının önünde markete gidiyor, Çubuk marul’u alıyorsun.

Ve bu manyaklığa ve bu köleliğe ve bu sömürüye tek bir yazar tek bir bilim adamı tek bir vatandaş hiç ama hiç şaşırmıyor!

Bence de vakti yanaştı çoktan geçti bile, Melih Gökçek’in Ulus’taki Atatürk heykelini kaldırıp yerine ünlü Çubuk Turşusu kavanozuyla bir heykel dikmesi.

Buzdolabında çok bekletince yerliliğin milliliğin de turşusu çıkıyor işte.

Keşke buzdolabına koyarken üstüne bir baş sarımsak ilave etseydiniz, çürümez küflenmezdi ağzınızdaki şu millilik yerlilik lafları…

Kaçak Tütün gibi ‘kaçak yazarlara’ döndük yazılarımız hikayelerimiz ağzımıza tıkıldı…

Milli yerli derken artık ağzımızın tadı acıdı.

Nihat Genç
 ·  Translate
6
2
Semra Doğan's profile photomhtp bhhdr's profile photo

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Soner Yalçın "Batı medyası Erdoğan’ı nasıl ciddiye alsın"

Dünyanın jeopolitik satranç tahtasının en önemli oyunlarından biridir; Zbigniew Kazimierz Brzezinski…

Aslen Ukraynalı, 1928 Polonya doğumlu, ABD’li siyaset bilimcidir.

Dünyanın en önemli stratejistleri arasında ismi sayılan Brzezinski, Sovyetler Birliği uzmanı/ Sovyetolog idi.

1977-1981 yılları arasında ABD Başkanı Jimmy Carter’ın ulusal güvenlik danışmanıydı.

Obama, Brzezinski’yi “ dünyanın en seçkin on düşünüründen biri” olarak tanımladı.

Brzezinski’yi anımsatmamın nedeni var:

Rusya’nın 30 Eylül’de başladığı Suriye operasyonunu değerlendirmek!

Öyle ya…

Recep Tayyip Erdoğan’ın El Cezire Arapça kanalına verdiği özel röportajda “Rusya’nın Suriye’ye bir sınırı yok; Suriye’yle niye bu kadar ilgileniyor” şeklindeki değerlendirmesi alay konusu oldu! (Sanki ABD’nin sınırı var!)

Küresel jeopolitik denklemi neden bir türlü kuramadığımız; yutturulan “kahramanlık hapları” nedeniyle dış politikada jeostratejide neden çuvalladığımız Erdoğan’ın bu cümlesinden belli oluyor!

Erdoğan Türkiye için şansızlık değil, ülkeyi uçuruma sürükleyen büyük tehlikedir.

Bu nedenle yazıya Brzezinski ile girdim…

Jeopolitiğin ne olduğunu günümüzdeki benzerliği nedeniyle bir örnek olay üzerinden anlatmak istiyorum.

Bakın… Sizlere de “yanlışı” nasıl “doğru” diye yutturuyorlar…

GİZLİ TUTULAN GERÇEK

Fransız dergisi Le Nouvel Observateur, Brzezinski ile yaptığı uzun söyleşisini özetliyorum:

Soru: CIA’nın eski yöneticisi Robert Gates anılarında, ABD gizli servisinin Afganistan’daki mücahitleri, Sovyet işgalinden 6 ay önce desteklemeye başladığını yazıyor. Bu sırada siz ulusal güvenlik danışmanıydınız. Sizin bu olayda bir rol oynadığınız doğru mu?

Brzezinski: Evet. Resmi tarih yazılımına göre CIA’nın mücahitlere yardımı Sovyet Ordusu’nun 24 Aralık 1979 tarihinde Afganistan’a müdahalesiyle başladı! Ama, bugüne kadar gizli tutulan gerçek bundan tamamen farklı: Gerçekte Başkan Carter, Kabil’deki Sovyet yanlısı yönetime karşı savaşanların desteklenmesi yönündeki ilk direktifini 3 Temmuz 1979 tarihinde vermişti ve ben aynı gün Başkan Carter’a yazdığım notta bu yardımın Sovyetler Birliği’nin işgal etmesine neden olacağını açıklamıştım.

Soru: Sovyetler’in Afganistan’ı işgal etmesini istediniz ve bu nedenle Sovyetler Birliği’ni provoke ettiniz..

Brzezinski: Tabii ki işgal olasılığını yükseltmiş olduk!

Soru: Sovyetler Birliği ABD’nin gizli operasyonlarına karşı Afganistan’a müdahale ettiğini açıkladığında kimse buna inanmamıştı. Demek doğru imiş. Peki, hiç pişmanlık duyuyor musunuz?

Brzezinski: Pişmanlık duymak mı? Bu gizli operasyon mükemmel bir fikirdi. Ruslar Afganistan’a sıkışıp kaldı. Bunun için pişman olmamı mı bekliyorsunuz? Sovyet Ordusu sınırı geçtiği gün Başkan Carter’a not yazdım: ‘Artık Sovyetlere kendi Vietnam’ını hazırlama imkanına kavuştuk.’ Sonuçta. Sovyetler’in çöküşüne yol açan sorunu başlarına yıktık.

Soru: Radikal İslamcıları desteklediğiniz eğitip silah verdiğiniz için hiç mi pişmanlık duymuyorsunuz?

Brzezinski: Dünya tarihi için hangisi daha önemlidir; Taliban-El Kaide mi, yoksa Sovyetler’in çökmesi mi? Kışkırtılmış bir kaç Müslüman mı, Orta Avrupa’nın özgürleşmesi mi?

Röportaj bu…

Gerçekler bu…

Şimdi… Dönelim bugüne…

2010’DAKİ GARİP OLAY

Tespit:

Türkiye’nin “düşünce seviyesi” hiç bu kadar düşmemişti.

Türkiye’de gazeteci; dövülürken, kafasına silah dayayıp gözaltına alınırken Batı medyası, Rusya’nın Suriye, “askeri müdahalesinin” sonuçlarını tartışıyor.

Hanımlar! Beyler!..

Burnumuzun dibindeki Suriye’de neler oluyor ve biz nelerle uğraşıyoruz?

Zaten… Bu nedenle Türkiye’yi bu vasat yönetime teslim etmediler mi?..

Türkiye’nin ufkunu AKP’ye rağmen açmak gerekiyor.

Batı medyası soruyor:

Suriye; Rusya için “ikinci Afganistan” mı olacak?

Birinci hedefi Asya-Pasifik olan ABD bilerek mi Rusya’yı Ortadoğu bataklığına çekti?

Batı, Rusya’nın IŞİD ile mücadele etmesini istiyorsa neden istihbarat paylaşımında bulunmuyor?

İran, Irak, Suriye’de “Şiilerin hamisi” rolünü oynayan Rusya, Sünni ülkelerle karşı karşıya gelir mi? Afganistan ve Kafkasya deneyimi Rusya’ya aynı hataları yaptırır mı?

Kürdistan’ı Akdeniz’e ulaştıracak “Kürt koridoru” konusunda ABD-Rusya- Suriye- İsrail anlaştı mı?

Görünen… Rusya’nın 25 yıl sonra Ortadoğu’da “oyun kurucu” olarak tarih sahnesine çıkmasıdır.

Batı medyası 5 gündür sorularına yanıt arıyor.

Tüm bu tartışmalarda adının geçmediği tek ülke, Türkiye!

Adı geçmeyen tek lider, Erdoğan!

Niye kaale alsınlar?..

Alman gazeteci Jürgen Elsaster “Batılı Gizli Servislerden IŞİD’e Giden Yol”kitabında yazdı:

“2008’de Türkiye ve Suriye’nin vize muafiyetini kaldırması her iki ülkede de devasa ekonomik gelişmeye neden olmuştu. Halep-Adana- Mersin demiryolu yeniden açılmış ve bu hat İstanbul’daki hızlı trene bağlanmıştı. Sadece demiryolu değil. Türk TIR konvoyları Suriye mallarını Avrupa pazarına taşıyordu. 2010’da garip bir olay meydana geldi. Türkiye Halep’in batısına düşen sınır boyunda çadır kentler kurmaya başladı. Suriye tarafı buna anlam veremedi. 2011’de Daara ve Hums çevresi aşırı İslamcılar tarafından işgal edilmeye başlandı. Suriye yönetimi o zaman anladı; Türkiye’nin mülteciler için çadır kentler kurduğunu!..”

Erdoğan’ı kimler kandırdı?

Erdoğan’ı devamlı kimler kandırıyor?

Soner Yalçın
 ·  Translate
6
1
Güneç GÜLÜN YAZICITUNÇ's profile photo

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Uğur Dündar "Tuğçe..."

15 Kasım 2014… Almanya’nın Offenbach kenti… Gece…
Giessen Üniversitesi’nde Felsefe ve Almanca Öğretmenliği okuyan 23 yaşındaki Tuğçe Albayrak ve 7 kız arkadaşı, doğum günü kutlaması yaptıktan sonra bir lokantaya gidiyorlar… Neşeyle yemeklerini yerken, kadın tuvaletlerinin bulunduğu bölümden çığlıklar geliyor. Canhıraş sesler devam edince, Tuğçe ve bir arkadaşı, alt kattaki tuvaletlere yöneliyorlar. İri kıyım üç gencin küçük yaştaki iki kızı zorla götürmeye çalıştıklarını görünce de müdahale edip tacizcilerin elinden kurtarmayı başarıyorlar. Mütecavizler lokantadaki diğer müşterilerin ve personelin yardımıyla dışarı atılıyorlar.

* * *

Ancak öfkeli üçlü dışarıda pusuya yatarak Tuğçe ve arkadaşlarının çıkmalarını bekliyorlar.
Genç kızlar dışarıya adımlarını atar atmaz hemen saldırıya geçiyorlar.
Tuğçe kendini korumaya çalışırken yediği bir yumrukla yere düşüyor ve başını kaldırıma çarpıyor. Onun kendinden geçtiğini gören gözü dönmüşler arabaya atlayıp kaçıyor. Ancak aracın plakası tespit edildiğinden kısa sürede yakayı ele veriyorlar.
Alman basını olayı, “Kahraman Türk Tuğçe, tacizci Sırp gençlere karşı 2 Alman kızı koruduğu için saldırıya uğrayıp komaya girdi” şeklinde duyuruyor.
Almanya’yı ayağa kaldıran vahşet, tüm dünyada telin ediliyor.
Bir süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tuğçe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamıyor. Kaderin cilvesine bakın ki Tuğçe, kısacık yaşamında ayrımcılığa şiddetle karşı çıkan, eşitlikçi, sosyal olaylara duyarlı, yardımsever ve güçlü kişiliğe sahip bir genç olarak tanınıp seviliyor.

* * *

Tuğçe, Yozgat Sorgun’dan 30 yıl önce göç eden Albayrak Ailesi’nin üçüncü çocuğu… Almanya’da 1991 yılında dünyaya geliyor. Büyük ağabeyi Ulaş lise mezunu. Doğuş ise üniversitede ekonomi okuyor. Tek isteği, ülkesine ve tüm insanlığa yararlı evlatlar yetiştirmek olan baba Ali ve anne Sultan Albayrak, geldikleri günden bu yana çalışıyorlar. Tüm kazançlarını çocuklarının iyi eğitimli insanlar olabilmesi için harcıyorlar. Örneğin Tuğçe’ye küçüklüğünde bale ve piyano eğitimi aldırıyorlar, ayrıca yüzme başta olmak üzere birçok kursa gönderiyorlar. Sorumluluk duygusuyla büyüyen Tuğçe de ailesinin bu gayretlerine katkıda bulunmak amacıyla hafta sonları çalışıyor ve okul masraflarının bir bölümünü kendisi karşılıyor.
Arkadaşları onu anlatırken “Derslerinde çok başarılıydı. İdeali öğretmen olmak, barışcı, sevgi dolu, hoşgörülü ve iyi eğitim almış öğrenciler yetiştirmekti” diyor.

* * *

Frankfurt Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Başkanı Mahmut Telli dostumun daveti üzerine 29 Ekim 2012’de bu kentte “Cumhuriyet” konulu bir konferans vermiştim. Tuğçe de annesiyle birlikte yaşadığı bu kentten kalkıp, Cumhuriyet ve kurucusu Büyük Önder Atatürk hakkında söyleyeceklerimi dinlemeye gelmişti. Kendisiyle tanışıp konuşurken Atatürk sevdalısı olduğunu söylemiş, yazılarımı ve TV programlarımı hiç kaçırmadığını örnekler vererek anlatmıştı. Sonra da birlikte anı fotoğrafı çektirmiştik.

* * *

Geçen gün Tuğçe’nin yakınlarından bir davet aldım. Davet mektubunda şunlar yazıyor:
“Ailece, Tuğçe’nin anısını yaşatmak için bir dernek kurduk. Bu dernek, Tuğçe’nin adını taşıyacak bir vakıf için çalışmalar yapıyor. Vakfın amacı medeni cesareti ve organ bağışını teşvik etmek olduğu kadar, şiddeti önleyici tedbirler önermek.
27 Kasım 2015 tarihinde Frankfurt yakınlarındaki bir salonda gala gecesi düzenliyoruz.
Sizi de hem gazeteci kimliğinize duyduğumuz saygı, hem de kendimize yakın bulduğumuz için o gece aramızda görmek istiyoruz.
Geceye Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu ve Hessen Başbakanı Bouffier başta olmak üzere Türk ve Alman toplumunun önde gelen isimlerini davet ediyoruz.
Gecede toplanacak gelir, vakfın kurulması için gereken kaynak olarak derneğe bağışlanacak.”

* * *

Davete katılmaktan onur duyacağım.

* * *

Sevgili okurlarım,
Bırakın medeni cesaret sergilemeyi, sıradan insanların bile teknik takip korkusundan kısık sesle konuşmayı alışkanlık haline getirdiği… Şiddetin neredeyse yasal hale gelerek kurumsallaştığı… Bağımsız gazetelerin baskına uğradığı… Tarafsız gazetecilerin günler süren tehditlerin ardından evlerinin önünde darp edildiği… İnsan hayatının en ucuz şey olduğu bir toplumda yaşarken, “Medeni cesareti teşvik… Şiddeti önlemek” gibi ifadeler içeren bir davet mektubu almak, bende tuhaf duygular yarattı!..
Hayatın çok değerli olduğunu hatırlattı!
Siz de bu satırları okurken benzer duygulara kapılmıyor musunuz?

Uğur Dündar
 ·  Translate
5
1
Güneç GÜLÜN YAZICITUNÇ's profile photo

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Bekir Coşkun "Garip bir sessizlik var…"

Türkiye seçime gidiyor gibi değil…
Garip bir sessizlik var…
Söz bitmiş gibi…
Sokakta, çarşıda, kahvehanelerde susmuş insanlar…

*

“Ne olacak sizce?” diyor birisi…
Yanıt; sessizlik…
Tartışma, iddia, görüş, fikir, tahmin, cümle, kelime, söz gelmiyor arkasından, tuhaf bir sessizlik geliyor…

*

Doğumdan önce hastane koridorlarındaki sessizliğe benziyor… Hakemin düdüğü ağzına götürdüğünde tribünlerdeki gibi bir sessizlik…
Ya da depremden önce gecenin sessizliği gibi…
“Ne olacak?…”
“…….?”

*

Bezginlik mi?..
Bunca hırsızlığı, bunca yalanı, bunca aldatılmayı, bunca eşek yerine konulmayı dahi anlamadıktan sonra… Han duvarı gibi değişmeyen yüzde 40’a söyleyecek bir tek
söz kalmadığı için mi sessizleşti Türkiye?..
Bıkıp usandı…
Ve sustu?..

*

Ya da umutsuzluk mu?…
Bu yapılacak seçimle birlikte demokrasinin iflas ettiğini, işlemediğini, işe yaramadığını anlamanın mı sessizliği?..
Teslim mi olduk?..

*

Korku mu?..
Bu seçimlerde oynanacak oyunlara, muhtemel hilelere, hukuksuzluklara tepki olarak patlayacak beter kanlı günlerin…
Ya da kaybettiğini anlayınca “evlerindekileri” sokağa dökme provaları yapan nefretin
korkusu mu?…

*

Yoksa karar mı verildi?…
İlk darbeyi yiyen, orada kalmak için hukuku yok saydığını ilan eden… Hukuka karşı suçlarını açıktan işlemeye başlayan diktatöre son darbeyi vurmanın temkinli sessizliği mi?..

*

Bazen sessizlik, sesten anlamlıdır…

*

Bu kez seçime benzemiyor…
Bir garip sessizlik var…

Bekir Coşkun
 ·  Translate
4
1
Güneç GÜLÜN YAZICITUNÇ's profile photo

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Mustafa Balbay "Mutlu azınlık hükümeti!"

63. Hükümet nihayet son şeklini aldı! 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar gücünü yitiren AKP, 8 Haziran’dan başlayarak kurduğu kumpaslarla, çevirdiği dolaplarla, ördüğü çoraplarla Türkiye’yi 1 Kasım’da yeniden sandığa götürüyor. Bunun için gerekli olan seçim hükümeti de sözcüğün tam anlamıyla AKP’ye benzedi... 
Anayasanın 114. maddesi açık. Seçim hükümetlerinin kurulabilmesi için parlamento aritmetiğine bakılacak, her partinin sandalye gücü ile orantılı olarak bakanlıklar dağıtılacak. Bunu yaparken Başbakan olarak atanan kişi, partilerin grup yönetimleriyle muhatap olacak. 
Anayasa bu kadar açıktı ama AKP’nin tepeden tırnağa bu anayasayı tanımayacağı da bir o kadar aşikârdı. 
AKP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti kurmak üzere görevlendirdiği Davutoğlu, sırayla, aldığı talimatla parti gruplarıyla değil, CHP, MHP ve HDP’den özenle seçilmiş, kimliği mitolojik araştırmalardan geçirilmiş, ait olduğu partilerin içinde tartışma yaratabilecek kişilere bakanlık mektubu yolladı. 
CHP, bu tabloyu baştan gördüğü için seçim hükümetiyle hiçbir şekilde muhatap olmayacağını açıkladı. Teklif götürülen CHP’liler de bu doğrultuda davrandı.

*

Özel operasyon hedefleri arasındaki MHP’den seçilen Tuğrul Türkeş, AKP’nin seçim hükümetinin tek başına portresini oluşturuyor. Gelinen noktaya baktığımızda Türkeş, MHP kontenjanından hükümete alınmış, MHP’den atıldığı için bağımsız görünümlü, AKP’nin Ankara milletvekili adayı! 
İşte size çok kimlikli bir hükümet portresi. 
HDP’nin durumu ise daha vahim. Yıllarca AKP hükümeti ile daha çok hak elde etme kaygısıyla işbirliği içinde olan HDP, seçim hükümetine katılmayı kabul etti. Böylece AKP bir yandan 1 Kasım seçimlerini HDP düşmanlığı üzerine oturtmuş, bir yandan da HDP’yi hükümet kanatlarının altına almış oldu. 
Bunun yürümesi olanaksızdı ama Ankara, Diyarbakır, Kandil, İmralı arasına sıkışmış olan HDP tek başına bir irade ortaya koyamadı. Sonunda HDP çizgisinden gelmeyip, HDP listelerinden seçilen, AKP’nin özel olarak adrese teslim hükümete aldığı iki bakan 26 gün dayanabildi. AKP de onların istifasını 4 gözle bekliyor olmalı ki hemen yerlerine atama yaptı. AB Bakanlığı’na AKP’nin tam ve yarı resmi yayın organlarının hemen tümünde yorumculuk yapmış Prof. Beril Dedeoğlu, Kalkınma Bakanlığı’na da o bakanlığın müsteşarlığını sürdürmekte olan Cüneyt Düzyol atandı. HDP kontenjanını AKP’li ile doldurmanın bundan daha düz yolu olamazdı! 
Hükümet kurulurken bağımsız olması gereken üç bakan da yine AKP ailesi içinden, hatta daha önce AKP milletvekilliği yapmış kişilerden seçilmişti. Kültür Bakanlığı’na getirilen BBP’nin eski Genel Başkanı Yalçın Topçu’nun sadece güvenlik kültüründen anlayan, onun dışında kültürle ilgisi olmayan bir şahsiyet olduğunu yaşayarak gördük. 
Toplumun büyük çoğunluğunu temsil etmeyen bu hükümetinin adı “mutlu azınlık” hükümetinden başka bir şey değildir. Tarifi de ancak şöyle yapılabilir: 
Güvercin kanatlı, şahin bakışlı, karga ötümlü AKbaba!

*

Bayramlık ağızımızı açtık, hükümetin geldiği noktayı paylaştık. Nefret söylemine girmeden, yerine göre mizahtan da yardım isteyerek ülke yönetiminin daha iyi olması için çaba harcamak gerek. 
Kurban deyince akla sadece bayramın geldiği günler dileğiyle, bayramınızı kutlarım...

Mustafa Balbay
 ·  Translate
5
1
Mustafa Balbay's profile photo

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Soner Yalçın "MİT ülke için çok tehlikeli bir oyun içinde"

Ne­re­dey­se ar­tık hiç te­le­viz­yon sey­ret­mi­yo­rum. Aç­tı­ğım­da da ça­buk sı­kı­lı­yo­rum.

Tek il­gi­mi çe­ken; ha­ber ka­nal­la­rı­nın tar­tış­ma prog­ram­la­rı­na ka­tı­lan­la­rın ger­çek kim­lik­le­ri! Tah­min­de bu­lu­nu­yo­rum; “ga­ze­te­ci­” ya da “a­ka­de­mis­ye­n” ola­rak ta­nı­tı­lan­lar­dan han­gi­si MİT men­su­bu? Kı­ya­fet­le­ri, vü­cut dil­le­ri, ko­nuş­ma üs­lup­la­rın­dan vb. so­nu­ca ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.

Hay­ri Bir­le­r’­in adı­nı ilk duy­du­ğum­da İl­nur Çe­vi­k’­in sa­hi­bi ol­du­ğu Tur­kish Da­ily News ha­ber mü­dü­rüy­dü. Ay­nı za­man­da özel ha­ber­ler ya­par­dı. Son­ra…

Asıl kad­ro­su olan Mİ­T’­e dön­dü. Bu­ra­dan emek­li ol­du.

Ge­çen­ler­de… Star ga­ze­te­si ya­za­rı, atv Was­hing­ton tem­sil­ci­si bir dö­nem ek­ran­la­rın vaz­ge­çil­mez ko­nu­ğu Nuh Yıl­maz, Mİ­T’­e “t­rans­fe­r” ol­du; MİT Ba­sın Ya­yın Bi­ri­mi­’nin ba­şı­na ge­ti­ril­di!

Tem­muz ayın­da yan­daş ile Ce­ma­at­çi ya­zar­lar ara­sın­da “MİT aja­nı ga­ze­te­ci­le­r” tar­tış­ma­sı ya­şan­dı. Ali Bu­laç ken­di­ne tek­lif ya­pıl­dı­ğı­nı ama ka­bul et­me­di­ği­ni açık­lar­ken, “çok ar­ka­da­şı­mız bu tek­li­fi ka­bul et­ti­” de­di.

Kim­di bun­lar?

Uzun yıl­lar em­ni­yet­te gö­rev yap­mış İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Saa­det­tin Tan­tan, Ye­ni Ze­min der­gi­si­ne dik­kat çek­ti. Der­gi­de kim­ler yok­tu ki;

Ab­dur­rah­man Di­li­pak, AKP Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Me­ti­ner, HDP Mil­let­ve­ki­li Al­tan Tan, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Yal­çın Ak­do­ğan, RTÜK es­ki Baş­ka­nı Da­vut Dur­sun…

İs­met Ber­kan da ge­çen­ler­de, müs­te­şar ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne MİT ajan­lı­ğı tek­li­fi ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. De­mek on­da da po­tan­si­yel gör­müş­ler­di! Ney­se…

Ek­ran­da kim ga­ze­te­ci, kim aka­de­mis­yen, kim is­tih­ba­rat­çı tah­min oyu­num sü­rü­yor!

Bu gi­ri­şi yap­ma­mın ne­de­ni şu…

CI­A AJAN­LA­RI

Si­zi kan­dı­rı­yor­lar!

Bu salt bi­zim ül­ke­miz­le il­gi­li de­ğil.

Bi­lin­dik bir söz­dür:

“İlk mis­yo­ner, da­ha son­ra as­ker ge­lir!”

Bu­nu ar­tık de­ğiş­tir­mek ge­re­ki­yor:

“İlk ga­ze­te­ci, da­ha son­ra as­ker ge­lir!”

“Ga­ze­te­ci­” gö­rü­nüm­lü is­tih­ba­rat­çı­lar, ik­ti­dar­la­rın ni­yet­le­ri­ni ka­mu­oyu­na dik­te et­tir­mek için gö­rev ya­pı­yor!

Irak ve Af­ga­nis­ta­n’­a mü­da­ha­le mi edi­le­cek­tir; uy­dur­ma ve ya­lan ha­ber­le­riy­le bu söz­de ga­ze­te­ci­ler iş ba­şın­da­dır. Ga­ze­te­ci ar­tık pro­pa­gan­da üret­mek için var­dır!

Ste­ve Mc Curry adı ilk an­da si­ze bir şey çağ­rış­tır­ma­ya­cak­tır.

Fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı­dır.

Ön­ce­ki gün, An­ka­ra Cer­Mo­der­n’­de ko­nuş­ma­sı var­dı.

Ko­nu ma­lum; her­hal­de dün­ya­nın en ta­nın­mış fo­toğ­ra­fı­nı çek­ti.

Yıl, 1984…

McCurry Af­ga­nis­ta­n’­dan ka­çan mül­te­ci­le­rin Pa­kis­tan sı­nı­rın­da kur­du­ğu kamp­ta genç Shar­bat Gu­la­’yı gö­rüp dek­lan­şö­re bas­tı.

Genç Af­gan kı­zı­nın de­lip ge­çen göz­le­ri, kor­ku için­de­ki ba­kı­şı çok et­ki­le­yi­ciy­di.

Ün­lü Af­gan kı­zı fo­toğ­ra­fı­nın dün­ya­da bu ka­dar bi­lin­me­si­nin ne­de­ni, CI­A idi…

Ame­ri­kan psi­ko­lo­jik harp mer­ke­zi, Sov­yet­ler Bir­li­ği­’nin Af­ga­nis­ta­n’­ı iş­ga­li­ni bu fo­toğ­raf­la sim­ge­leş­tir­di. Mu­az­zam bir ör­tü­lü fa­ali­yet­le Af­gan kı­zı­nın fo­toğ­ra­fı bir sa­nat ese­ri ha­li­ne ge­ti­ri­li­ver­di. Bi­lin­çal­tı­na ses­le­ni­yor­lar­dı as­lın­da; “ba­kın Kı­zıl Or­du Af­gan kı­zı­nı na­sıl kor­ku­tu­yor!”

Ve 18 yıl son­ra…

McCurry 2002’de Shar­bat Gu­la­’nın bir fo­toğ­ra­fı­nı da­ha çek­ti. Af­gan kı­zı mut­luy­du!

Öy­le ya... Af­ga­nis­tan ABD bom­ba­la­rı­nın al­tın­day­dı!

Şim­di…

Ame­ri­ka­lı McCurry bi­zim med­ya­da dün­ya­nın en bü­yük fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı ola­rak

su­nu­lu­yor.

(Ne­den­se McCurry Ame­ri­ka or­du­su­nun Af­ga­nis­ta­n’­da yap­tık­la­rı­nı bir tür­lü fo­toğ­raf­la­ya­ma­dı! Ney­se…)

Ör­nek­ler çok…

Ti­mes mu­ha­bi­ri Ju­dith Mil­ler, “Sad­da­m’­ın kit­le im­ha si­lah­la­rı­nı­n” var­lı­ğı ya­la­nı­nı CI­A ile iş­bir­li­ği ha­lin­de ilk ya­zan “ga­ze­te­ci­” ol­du. Ya­la­nı or­ta­ya çı­kın­ca ne yap­tı? Hiç..!

Ara­dan yıl­lar geç­ti… Ay­nı Ti­mes bu kez Esa­d’­ın Şam ban­li­yö­le­rin­de kim­ya­sal si­lah bu­lun­dur­du­ğu ya­la­nı­na sa­rıl­dı!

Uzat­ma­ya­yım… Tüm o Bir­leş­miş Mil­let­ler ka­rar­la­rı fi­lan bu ya­lan ha­ber­le­re ba­kı­la­rak alın­dı!

Dün­ya­yı böy­le kan­dı­rı­yor­lar iş­te!

Dö­ne­lim tek­rar bi­ze…

Mİ­T’­İN TEH­Lİ­KE­Lİ OYU­NU

Gö­rü­lü­yor ki…

İs­tih­ba­rat mer­ke­zi MİT ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lan ki­mi “ga­ze­te­ci­le­r” ve “ga­ze­te­le­ri­n” bu­gün­ler­de tek he­de­fi ba­ğım­sız ya­yın or­gan­la­rı.

At­ma­dık­la­rı if­ti­ra yok.

Bu­nu biz­ler Er­ge­ne­kon sü­re­cin­de de ya­şa­dık!

Ön­ce “ma­lum med­ya­da­” adı­nız ve­ri­le­rek hak­kı­nız­da çe­şit­li spe­kü­las­yon­lar yap­tı­rı­la­rak ka­mu­oyu ha­zır­la­nı­yor.

“O­la­ğan şüp­he­li­” ha­li­ne ge­ti­ril­dik­ten son­ra ope­ras­yon baş­la­tı­lı­yor.

An­cak… Bu­gün dün­den bi­raz fark­lı…

Şim­di he­def­le­ri sa­de­ce ga­ze­te­ci­ler de­ğil; Söz­cü, Cum­hu­ri­yet, Hür­ri­yet gi­bi ya­yın

or­gan­la­rı!

Ga­ze­te­le­ri, te­le­viz­yon­la­rı üç ku­ru­şa ele ge­çir­mek is­ti­yor­lar. Ya da yan­daş olun­ma­sı is­te­ni­yor. Yok­sa… Ajan ga­ze­te­ci­ler tez­ga­hıy­la “hap­si boy­lar­sı­nı­z” teh­di­di kul­la­nı­lı­yor.

Evet… Bu te­tik­çi­le­rin ga­ze­te­ci­lik­le uzak­tan ya­kın­dan il­gi­le­ri yok. Bun­la­rın bir bö­lü­mü bir dö­nem Ce­ma­at­çi Em­re Us­lu­la­rın po­lis me­mu­ru ol­ma­la­rı gi­bi MİT gö­rev­li­si.

Pe­ki…

Sor­ma­ya­lım mı?..

MİT ne­den bu kir­li iş­le­rin için­de?

Ay­nı Ce­ma­at­çi po­lis­le­rin bir dö­nem med­ya­ya yap­tı­ğı kum­pas­la­rı bu­gün MİT mi dev­ral­dı?

İk­ti­dar kav­ga­sı­na bat­mış MİT ger­çek gö­re­vi­ni unut­muş gö­rü­nü­yor! Ör­ne­ğin…

Ül­ke­nin en önem­li is­tih­ba­rat gö­re­vi olan, kon­tres­pi­yo­naj-ca­sus­lu­ğa kar­şı koy­ma ko­nu­sun­da bu de­re­ce ba­şa­rı­sız olun­ma­sı­nın se­bep­le­rin­den bi­ri; iç si­ya­se­te bu de­re­ce mü­da­hil ol­ma­sı mı­dır?

Ne ya­zık ki…

Tür­ki­ye­’nin si­vil is­tih­ba­rat bi­ri­mi ül­ke için çok teh­li­ke­li bir oyun için­de­dir.

Ve da­ha acı­sı ise, ya­lan ve if­ti­ra­lar­la do­lu ya­yın­lar üze­ri­ne sav­cı­lı­ğın Hür­ri­yet ga­ze­te­si hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­ma­sı­dır.

Bun­lar çok teh­li­ke­li gi­diş­ler­dir.

Her­kes mi ak­lı­nı kay­bet­ti?

Soner Yalçın
 ·  Translate
4

Zülfü Livaneli

Shared publicly  - 
 
Yakup Kepenek "Neyin seçimi?"

Türkiye siyaseti, 7 Haziran seçimlerinden sonra bir hükümet kuramadığı için 1 Kasım’da yeni bir seçime gidiyor. Ama ne gidiş!

İlahi Ahmet 
AKP 13 yıldır iktidardadır ve 7 Haziran’da aldığı yüzde 41 oranındaki oy ile en yakın rakibine 16 puan fark atacak kadar uzak ara ülkenin en büyük partisidir. 
Bu nedenle, geçen hafta sonu yapılan AKP büyük kongresi ve sonrasında yaşananlar, seçim sürecinin gerçek niteliğinin göstergeleri olarak alınmalıdır. 
AKP Genel Başkanı’nın kongre konuşmasında, ne ülkenin ve dünyanın sorularına değinen bir ufuk turu vardı; ne de toplumun içinde çırpındığı savaş ortamından barışçı çıkışı konusunda bir açıklama! 
Salonu süsleyen yazılardan biri Davutoğlu Ahmet, seninle gurur duyuyor ümmet-i Muhammet diyordu. Konuşmasında ülkenin kaderini kimseye bırakmayız diyecek kadar demokratik bir tutumla kendinden geçen Davutoğlu bu sözlerdeki ilahi görevinin içini şöyle doldurdu: Vakitler hayrola; Hayırlar fethola; Şerler defola! 
Meğer bu sözler, diğer kullanımlarının yanında bir de Yeniçeri andıymış! Davutoğlu’nun Osmanlı sevdası biliniyor. Yine de bu sözlerin TSK ile bir ilgisinin olup olmadığı; üstelik, neyin fetih olunacak hayır; neyin kovulacak şer olduğu da, bugüne dek tüm gizemini koruyor. 
Her nasılsa “erdemlilerin kaybettiği” öne sürülen ancak milletvekili adaylarının açıklanmasından sonra pek de öyle olmadığı görülen AKP, ülke siyasetini, hayır, fetih ve şer kavramlarının düzlemine yerleştiriyor. Siyaset dünyası da, kamuoyu oluşturan çevreler de bu gidişi sorgulamıyor. 
Muhalefet, iktidara geleceğim kararlılığıyla hangi seçeneği üretiyor?
Ülke ateş içinde, ancak seçimin gündeminde en güçlü bir biçimde ve tüm boyutlarıyla konuşulan barış yok! Hukuk ve adalet çoktan uçtu gitti, demokratik bir anayasadan söz edilmiyor; okullar açılıyor eğitimin Fatiha’sı okunuyor; muhalefetten yine tık yok! 
 
Seçenek müzikte! 
Geçen seçimlere çok sayıda şarkı ile giden AKP bu seçime tek bir şarkıyla gidiyor; şarkının ismi de “Haydi Bismillah” olacakmış. 
Partinin daha güçlü olmasından başka bir nedeni olmadığı çok açık olan önerilerimi dikkate almayan CHP üst yönetimindeki eski yakın arkadaşlarıma bu kez müziksel bir önerim var. 
Seçim şarkısı olarak Mustafa Itri (1640-1712) segâh makamında, “Allahu ekber” diye başlayan ve daha çok bayram namazlarında söylenen ünlü bestesi seçilmelidir. “Haydi Bismillah” karşısında vurucu seçenek böyle oluşturulur! 
Bu müzikle, gerçek CHP’lilerin değil yalnızca üst yönetimin taşıma CHP’lilerle oluşturmaya çalıştığı Yeni CHP ruhu da ülkenin her tarafında yankılanır. Bu müzik, sağcılaşmanız yeterli değil; daha, daha diye üst yönetime yol gösterenlere de etkili bir yanıt olur. Dahası, seçimde ilahi Ahmet’in karşısına İlahi Kemal çıkarılmış olur! 
CHP seçimde iktidarın hiç olmazsa bir kısmına tutunacak oy oranını yakalayabilir; üst yönetimi de ülkeyi değilse bile kendisini düşmekten kurtarır.

*

Bayramınızı şimdiden kutlarım.

Yakup Kepenek
 ·  Translate
5
1
Medine Yıldırım's profile photo
Zülfü's Collections
People
In his circles
4,273 people
Have him in circles
4,292 people
süleyman GÜLMEZ's profile photo
Murvet Akan's profile photo
Aysan Aydagul's profile photo
Emine Uygun's profile photo
salman kiraz's profile photo
Ethem Ruhi LİKÇİ's profile photo
Balkan Çakmak's profile photo
murat yildiran's profile photo
ALİRIZA UZUN's profile photo
Basic Information
Gender
Male
Story
Introduction
Tam adı Ömer Zülfü Livanelioğlu’dur. TED Ankara Koleji mezunudur. Daha sonraki tarihlerde ABD Fairfax Konservatuarı'nı bitirmiştir. Zülfü Livanelioğlu bağlama çalmayı teyzesi Nazmiye (Türeli) Yücel'in eşi olan eniştesi Turhan Yücel'den Ilgın'da yaşadığı yıllarda ve yaz tatillerinde öğrendiğinde, eniştesi Turhan bey'in hayatını değiştirecek bir sermayeyi kendisine hediye ettiğinden haberi yoktu.

Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı ve eserleri Joan Baez, Maria Farandouri, Maria del Mar Bonet, Leman Sam gibi onlarca yerli ve yabancı sanatçı tarafından yorumlandı. Kültür, sanat ve politika alanında Türkiye’nin önemli isimlerinden birisi olan sanatçı, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı.

Türkiye'den ansızın ayrılarak İsveç'e sürgün yıllarında bulaşıkçıklık dahil muhtelif işlerde çalışan Livaneli'nin en büyük arzusu bir gün Türkan Şoray ile tanışabilmek ve o zaman Türkiye'de suçlanan kişilerin uğrak yeri haline gelen İsveç'te bulunan ünlü yazar, gazeteci veya şairlerle karşılaşabilmekti.

Bugüne kadar dört uzun metrajlı film yönetti: "Yer Demir Gök Bakır", "Sis", "Şahmaran" ve "Veda". Valencia Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve 1989'da Montpelier Film Festivali'nde "Altın Antigone" ödülüne layık görüldü. "Sis", "En iyi Avrupa Film Ödülü"ne aday gösterildi. Sanatçının filmleri Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, İsviçre, ve Japonya'da gösterime girdi ve BBC, WDR, İspanya, Kanada ve Japon televizyonları gibi birçok televizyon şirketine satıldı.

Ekim 1986'da Cengiz Aytmatov'un daveti üzerine Federico Major, Yaşar Kemal, Arthur Miller ve diğer ünlü sanatçı ve düşünürlerin katıldığı Kırgızistan ve daha sonra Wengen, Granada ve Mexico City'de toplanan Issyk - Kul Forumu'nda yer aldı.

Livaneli, Elia Kazan, Jack Lang, Vanessa Redgrave, Arthur Miller, Mikhail Gorbaçov gibi ünlü kişilerle birlikte dünya kültürünün ilerlemesi ve dünya sanatlarının gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalarda bulundu.

1996 yılında Paris’te merkezi bulunan UNESCO (Birleşmiş Milletlerin Eğitim Kültür Bilim Kurulu) tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, 1978 yılında yaptığı "Nazım Türküsü" adlı albümde Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi.

"Arafatta bir çocuk", "Geçmişten Geleceğe Türküler", "Sis", "Orta Zekalılar Cenneti", "Diktatör ile Palyaço", "Sosyalizm öldü mü", "Engereğin Gözündeki Kamaşma" ve "Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm" ve "Mutluluk" ve Leyla'nın Evi kitaplarının yazarı olan Livaneli, hâlen Vatan Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir. Sanatçı uluslararası kültür çevrelerinde tanınmakta ve saygı görmektedir.

Ömer Zülfü Livaneli Ülker Hanım'la evlidir ve bir kızı vardır. Kızı Aylin Livaneli eğitimi ve yaptığı pek çok işten sonra müzik ile ilgilenmiş. 5 albüme imza atmıştır. Müziğe ara veren Aylin Livaneli şuan yurt dışında ekonomi üzerine eğitim almaktadır.Yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Livaneli vejeteryandir.

19 Mayıs 1997 tarihinde, Ankara Hipodrom meydanında verdiği konsere 500.000 kişinin katılmasıyla Türkiye'nin en büyük konserini gerçekleştirme ünvanını kazanmıştır.
Zülfü Livaneli's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Zülfü Livaneli
www.livaneli.org

Etiket Bulutu. Özgürlük Ülkü Tamer Ahmed Arif Ahmet Çuhacı Ali Andy Clayburn Anlı Yemen Şanlı Yemen Böyledir Bizim Sevdamız Bu Dağlarda Sesi

18 Mayıs İzmir Fuarı Livaneli Konseri
haber.trnet.eu

19 Mayıs 1997 'Gençlik ve Spor Bayramı' çerçevesinde düzenlenen konsere, yarım milyondan fazla kişi katılmıştı. Livaneli, kendisine eşlik ed

Zülfü Livaneli 19 Mayıs İstanbul Konseri (Ücretsiz)
haber.trnet.eu

19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlamaları çerçevesinde Zülfü Livaneli İstanbullular için sahnede. - Hasan Doğan Stadı - Maltepe / İstanbul. - Kon