සුදුළුනු බිකක් කොට්ටය යටින් තමා නිදන්න
අදහාගත දෙයක් උදෑසන නැගිටිනවිට සිදුවේවි
Putting A Garlic Clove Under Your Pillow Works Magic
Translate
1
Add a comment...