ගොම්මන් යාමයේ එලියට බහින මට්ට කොල්ල අවතාරය සහ මෝහිනී
පුජ්‍යපාද මල්හෑවේ ධම්මාලෝක හිමියන් හෙළි කරන තම අත්දැකීම්
Matta Kolla And Mohini Ghost Legend In Sri Lanka
Shared publiclyView activity