ලොවම අන්ද මන්ද කරමින්
පෘථිවියට චන්ද්‍රයන් දෙදෙනෙක්
NASA Discovered a Mini Moon Orbiting Earth
Shared publicly