කුළ ගෙට ගිය රයිනි විශ්වකර්ම වෙතින් උණුසුම් සුභ පැතුම්
Raini Charuka's Wedding Day
Shared publicly