ව්‍යසනයක පෙරනිමිති පෙන්වමින්
අසාමාන්‍ය කෘමි රංචුවක් ස්පාඤ්ඤය කළඹයි
Stunning Moment Thousands Of Starlings Move Together
Shared publicly