මධ්‍යම රාත්‍රියේදී භූතයෙක් සමග සටන් කරපු
තම අත්දැකීම විස්තර කරන පුජ්‍යපාද මල්හෑවේ ධම්මාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ
Experience Ghost Stories Of Ven Malhawe Dhammaloka Thero
Shared publiclyView activity