අයිස් කුට්ටියක් මත කාසියක් තබා අධිශීතකරණයේ තබන්න
හිතාගන්න බැරි දෙයක් සිදු වේවි
Put A Coin In The Freezer Before You Leave Home
Shared publicly