වෙනත් කෝණයකින් කළාත්මක ඇසකින්
British Hair Awards 2016 – Afro Finalist Collection
Shared publicly