ජලයට දෙහි බිඳු කිහිපයක් දමා ස්නානය කරන්න
ඔබේ දියුණුව කාටවත් වලක්වන්නට නොහැකි වේවි
The Spiritual Power Of Water Removes Negative Energies
Shared publiclyView activity