اگر می خواهید بدانید که سایت شما در چه قسمت هایی از کرۀ زمین قابل دسترس است و در کجا نه، باید از سامانه های کمکی استفاده کنید. در اینجا به یکی ازاین ابزارها اشاره خواهیم کرد که مخصوصاً اگر در حال پیکربندی سرور DNS سرور سایت خود هستید، این ابزار می تواند بسیار مفید باشد.
Shared publiclyView activity