در نسخۀ جدید 4.4 وردپرس دیگر اثری از دکمه دریافت پیوندک نیست. اما راهکارش هنوز وجود دارد.
Shared publiclyView activity