از مهمترین کارها پس از دریافت سرور، تغییر رمز عبور کاربر ریشۀ آن است. که این کار با استفاده از دستور passwd انجام خواهد شد. البته نکاتی هم دارد که در این نوشته به آنها اشاره خواهد شد.
Shared publiclyView activity