ساختار و معرفی دستور sudo برای اجرای دستورات تحت مدیر کل سرور را در این قسمت از دورۀ آموزش مدیریت سرور لینوکس بخوانید.
Shared publiclyView activity